Hukuki Çalışmalar .....Hukuk ...... Hukuk 1 ..... Hukuk 2 ...... Hukuk 3

06

   
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

Sayı   : 2015/12                                                                 29/ 09/2009

Konu: İst. Mahalli İdareler Md. yapılan suç duyurusu

İlgi     : a)  İç İşl.Bk.Mhl.İd.Gn.Md.verilen 15/06/2011ve 16/05/2012 tarihli dilekçeler
b) İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-8107/ Sayı
9/02/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
c)  İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-14825/ Sayı
13/03/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
d) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 13/10/2012 tarih, 200162 sayılı dilekçe
e) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 25/05/2012 tarih, 111625 sayılı dilekçe
f) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11701 sayılı dilekçe
g) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11703 sayılı dilekçe                       h) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11704 sayılı dilekçe                       ı) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.605/
İşleme Konulmama Onayı                                                                                                 ------j) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.624/
işleme Konulmama Onayı

            İlgi “a,d,e,f ve g” maddeleri tarafımdan Sayıştay’a, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İstanbul Mahalli idareler Müdürlüğüne ve Fatih Kaymakamlığına Fatih Belediye Başkanı ve Üst Yöneticileri hakkında yaptığım suç duyuruları konulu dilekçelerdir.
İlgi “b,c,ı ve j” maddeleri ilgili kurumların yapılan suç duyuruları neticesinde görevlendirilen müfettişlerin verdikleri raporlar neticesinde İç İşleri Bakanlığının 4483 sayılı yasa gereği suç duyurusuna muhatap yöneticilerin sorgulama izni verilmediğini içeren resmi yazışmalarıdır.
Tüm bunların ışığında tarafımdan 27/07/2015 tarih 174093 sayı ve 31.07.2015 tarih 178298 sayı ile İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne yaptığım suç duyuruları dilekçe ve ekleri hakkında İstanbul Valiliği 78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih Kaymakamlığına gereği için yazı yazmış, ancak Fatih Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarih ile gerekli incelemeyi yapmadan  “ Belediye Meclis Kararları ile ilgili olarak Mülki İdare Amirinin 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasında, “ Mülkü İdare Amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir”  hükmünün, 22.06.2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 04.05.2010 tarih, 2008/27 Esas ve 2010/29 sayılı kararı ile iptal edildiğinden Meclis Kararlarına karşı Kaymakamlığımızla herhangi bir işlem yapılamamıştır.”  Şeklindeki yazısı tarafıma tebliğ edilmiştir.
Yukarıda örneklerle açıklandığı gibi söz konusu suç duyurusu dilekçeler için yapılan soruşturmalar zamanında da ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı mevcut idi. Dilekçelerde sadece Meclis Kararları olmayıp, Kamu Zararları ve görev İhmalleri de mevcuttur.
İhbarım için neden iki değişik işlem yapılmıştır.
Bu konun incelenerek ihmali gözüken sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve 2015 yılında verdiğim suç duyuruları ve görev ihmallerini içeren dilekçelerimin işleme konularak gerekli soruşturmaların açılmasını tensiplerinize arz ve talep ederim. 29/09/2015 Saygılarımla.

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

TC Kimlik No  : 29545903096
Mail                 : fusoylu@gmail.com
Tel                   : 0533 592 4385
Adres               : Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu Akşemsettin Mahallesi
Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) No:54 Fatih / İstanbul

 

Ekler:

  • İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 27/07/2015 tarih 174093 sayı ile dilekçe ve ekleri (7 sayfa)
  • İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 31/07/2015 tarih 178298 sayı ile yaptığım suç duyuruları dilekçe ve ekleri (30 sayfa),
  • İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih Kaymakamlığına gereği için yazılan yazı (1 sayfa),
  • Fatih Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarihli yazısı (1 sayfa).

Toplam : 39 sayfa

 

 
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
 
3
Linkler

CHP Genel Merkez
CHP İstanbul
CHP Fatih

Fatih Gündem
Fatih Belediyesi
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü