sS
Meclis Soru Önergeleri
3 - 2 - 1 ---- - Ana Sayfa

139

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Tekfur Sarayı                                                                                                07.09.2018

Blakhernia Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olan İstanbul Fatih İlçesi sınırları içerisinde Edirnekapı semtinde, Ayvansaray Mahallesi 2701 ada 11 parselde  bulunan Tekfur Sarayı, kara surlarına bitişik olarak inşa edilmiş, konum olarak Edirnekapı ve Eğrikapı arasında kalan kalın duvarlı sarayın Bizans İmparatoru Porfirogennetos döneninde yapıldığı düşünülüyor.
İstanbul’un Fethi’nden sonra saray metruk halde kaldı. 17. asırda ise hayvanat bahçesi kuruldu. 18 yy.da, seramik imalathanesi olarak kullanılan mekân 19 yy.da da şişe ve cam imalathanesine dönüştürüldü. Topkapı Sarayı’nda sergilenen meşhur kaşıkçı elması Tekfur Sarayı’nın çöplüğünde bulunmuştu.
Tekfur Saray'ının restorasyon süreci 2013 yılında başladı. Saray'ının çatısı yeniden inşa edildi. Restorasyona alınan Saray’a ahşap pencere, alüminyum korkuluklar eklendi. Klima, merdiven ve çatı yapılarak kapalı bir mekâna dönüştürüldü.
Restorasyon için uzmanlar "Sıradan inşaat mantığı, hatta Ortaçağ’dan kalan bir yapıya yapılan müdahaleleri “felaket” ” olarak nitelendirdi.
En son olarak, Edirnekapı’da yer alan sarayın dış cephesine asansör eklendiği ulusal basınında haber oldu. Sivil Bizans mimarisinin nadide örneklerinden olan saraya asansör yapılması Tarihi değerleri olan yapılarımıza bakış açısının bir göstergesidir.

 • 1. sınıf tarihi eser olan söz konusu saraya bu işlemin yapılmasında Fatih belediyesinin tutumu nedir?
 • Fatih Belediyesinin yayın organı olan Fatih dergisinin Ağustos sayısı 26. Sayfasında tam sayfa yer verilen Tekfur Sarayı’na Fatih Belediye Başkanlığı olarak gerekli özen gösterilmekte midir?
 • Yoksa sadece dergide bir sayfa yer verilerek geçiştirilmekte midir?
 • Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 5366 sayılı yasa gereği, Fatih Belediyesinde bu konularda sorumlu olduğundan, tarihi saraya aslına uygun olmayan ilaveler yapılmasına müdahil olunmakta mıdır?

Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

 

138

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: 101 ada 48 parseldeki Lausos Sarayı  Kalıntıları                                     03/09/2018

101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, hazine mülkiyetinde, Kentsel Arkeolojik sit alanında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.03.1965 tarih ve 2266 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 tarih ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır. İstanbul’un Tarihi Alanları Unesco Dünya Miras Alanı içinde Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı Sınırları kapsamındadır. 1/5000 ölçekli “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda 1.Derece Koruma Bölgesinde, “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapılmış ve halka açık olarak kullanılmakta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
Bu alan yıllardır Fatih Belediyesi tarafından sahne olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Oturma terasları yapılmıştır.

 • Kurulun görevleri arasında olduğundan, Fatih Belediyesine söz konusu alanın bu şekilde oturma terasları yapılarak halkın kullanıma açılmasında Kurulunuzun izni var mıdır?
 • Böyle bir izniniz yok ise, kuruldan izin alınmadan “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapısının düzenlenerek kullanıma açılmasında sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Şeklinde IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sorduğumuz soruları Kurul 27 Ağustos tarihindeki cevaplandığında;

101 ada, 48 parselde yer alan St. Euphemia Martiyrionu kalıntıları, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.11.1977 gün ve 10140 sayılı kararı ile önemli arkeolojik bölge olarak tanımlanarak korunması gerekli kültür varlığı kapsamına alınmıştır. 101 ada, 48 parsel aynı zamanda Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 gün ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır.  101 ada 48 parselde bulunan Bizans dönemi Antiochos Sarayı ve St. Euphemia Martirionu kilise kalıntıları, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2005 gün ve 405 sayılı kararı ile bir kez daha korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

         Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin alınan Kurulumuzun aşağıda dökümü yapılan 7 değişik tarih ve sayılı kararları ile “…İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 68 pafta, 101 ada, 48 parselde yer alan sahne ve oturma teraslarına ilişkin Kurulumuzun;
Söz konusu sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılarak uygulamanın meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin Belediyesince kaldırılmasına” denilmiştir.

 • 23.06.2010 tarih ve 3919 sayılı,
 • 10.04.2013 tarih ve 1428 sayılı,
 • 30.07.2013 tarih ve 1893 sayılı,
 • 23.10.2014 tarih ve 2937 sayılı,
 • 24.03.2016 tarih ve 4406 sayılı,
 • 13.07.2017 tarih ve 5750 sayılı
 • 23.05.2018 tarih ve 6257 sayılı kararları.
 • IV Numaralı Bölge KVK Kurulunun 7 defa karar ve uygulama talimatı yazısına rağmen Fatih Belediyesinin bu kararları neden uygulamamıştır?
 • Kurulu Kararlarına karşı gereğinin yapılmaması (2863 sayılı kanunun 61. Maddesi “Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır) suç teşkil ettiğinden bu konuda sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

Bu konuların açıklanarak kurulun kararlarının ivedilikle yerine getirtilerek tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına arz ve talep ederiz.

137

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Sultan Sarnıcı                                                                                                03.09.2018

Fatih ilçesi (1459 ada 22 parsel) Ali Kuşçu Mah. Yavuz Selim Cad. Ali Nâki Sok. No:4 Çarşamba Çukurbostan Karşısında bulunan 1600 yıllık SULTAN SARNICI, İstanbul'un en büyük kapalı sarnıçlarındandır. Yapım tekniği ve bezemeleri göz önünde bulundurularak en erken M.S. 4 yy sonuna Theodosius I dönemine (378 -395) tarihlendirilebilmektedir.
Bizans Dönemi İçin çok önemli bir sarnıçtır. Asırlarca boş kalan ve daha sonraları bir dönem iplik bükücüler ve marangozlar tarafından kullanılan yapı tahrip edilmiş, doğal dokusu kaybolmuş ve atık malzemelerin biriktirildiği bir virane haline gelmiştir.
1600 Yıllık Tarihi Sultan Sarnıç, Birinci derece Tarihi Eserdir. Vakıflar genel müdürlüğünden kiralayan özel bir şirket yaptığı restorasyon çalışmaları sonucunda, Sultan Sarayında;  kongre seminer, konferans gibi toplantılar ve özel organizasyonlar yapmaktadır.

 • Söz konusu Tarihi Sultan Sarnıcın korunması ve aslına uygun yaşatılması için Fatih Belediye Başkanlığının bir çalışması var mıdır?
 • Birinci sınıf tarihi eser olan Sultan Sarnıcı Belediye görevlileri tarafından tahribat yapılıp yapılmadığına dair belli aralıklarla kontrol edilmekte midir?
 • Yapılan organizasyonlarda kullanılan ses düzeyi sınırları (desibel) ve ilave yapılan dekorlar tarihi yapıya zarar verip vermediği kontrol edilmekte midir?
 • Firmanın bünyesinde konusunun uzmanı arkeolog kadrosu mevcut mudur?
 • Kadrolu Arkeolog yok ise tarihi sarnıcı kullanan firmaya işletme ruhsatı için neden bu şart konmamıştır?
 • Yakın zamanda sarnıcın üst bölümünde bir inşaat faaliyet görülmektedir, bundan Belediyenin bilgisi ve izni var mıdır?
 • Var ise bu faaliyet bir cami inşaatı mıdır?
 • Tarihi eser Bizans döneminden kalma olduğuna göre esas projesinde mevcut olmayan bir yapı mı ilave edilmektedir?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde kontrollerin başlatılması için gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

136

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Sirkeci’deki VLORA Han ve Kadırgada Tarihi Bina                                      03.09.2018

İstanbul Fatih İlçesi’nin Hobyar Mahallesi 5 pafta, 423 ada, 9-10 parselde Büyük Postane caddesi ile Muhzırbaşi sokağın kesiştiği alanda Kapı numarası 5D olan Bakımsızlıktan harabe haline dönen 6 katlı tarihi VLORA Han’ın durumu nedir?

 • Roleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılmış mıdır? 
 • Yapıldı ise ihya edilmesi ne zaman başlayacaktır?

İstanbul Fatih İlçesi’nin Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Liman Caddesi No:39/C (Neviye Sokak), 166 ada, 45 parselde bulunan Tarihi ahşap yapı çok kötü, bakımsız, işgalli, binanın girişinde lokanta, çay ocağı ve manav dükkânları faaliyet göstermektedir. Yangına karşı hiç bir tedbir bulunmadığı gibi pencerelerinde uydu çanak antenleri bulunmaktadır.

 • Bu tarihi ahşap yapının durumu nedir?
 • Fatih Belediye Başkanlığı olarak binada ve çevresinde tedbir alınması, korunması için önlem alınması ile bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Böyle bir çalışmanız yok ise, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 5366 sayılı yasa gereği Fatih Belediyesinde bu konularda sorumlu olup görevlilerini yerine getirmeyeler hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?

Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde koruma tedbirleri alınmasının sağlanması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

135

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Fındıkzade Sokak                                                                                      03.09.2018
Mola Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokak kaldırımlarının yeniden yapılması,  parkın önlenmesi ve çöp konteynırlarının yeterli olamadığından yet altına alınması için verdiğimiz 03/07/2017 tarihli önergemizin gereği yapılmadığı gibi cevap bile verilmemiştir.
Bu konuda görevlerini ihmal edenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Ayrıca Molla Gürani Mahallesi Fındıkzade sokaktan, Emin Ali Yaşin Sokağa girişinde otelin önünde buluna çiçekliklerin yanına genelde kapalı kasa 3-4 adet minibüs park ederek yolun daralmasına, iş merkezinden dolayı yoğun olan trafiğin aksamasına ve Karagül iş merkezinin altında bulunan kapalı otoparka girişi olduğundan trafik açısından tehlike arz etmektedir. Sokağı daraltan adeta sokağın ortasına yapılan parkların kesinlikle önlemesi gerekmektedir.
Söz konusu sokak ilgililer tarafından bizzat teftiş edeceklerinde göreceklerdir.
Yukarıdaki açıklanan konuların ivedilikle gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

134

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Boukoleon Sahil Sarayı                                                                          03.09.2018

Bakımsızlıktan harabe haline dönen UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan 1650 yıllık Bizans Sahil Sarayı BOUKOLEON, defineciler tarafından köstebek Yuvasına dönüştürülmüş olup, acil tedbirler alınmaz ise tamamen yok almak üzeredir. Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, Boukoleon Sahil Sarayının içler açısı durumu ile ilgili 12/07/2018 tarihinde İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yazılı olarak bilgi istedik.

Kurul’un verdiği bilgi;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, tapu vasfı “Kale Mahalli” olan, mülkiyeti İstanbul Belediyesine ait, Boukoleon Sarayı olarak bilinen tarihi yapı kalıntıları İstanbul deniz surları güzergâhı üzerinde olup Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.09.1982 tarih ve 14051 sayılı genel kararıyla aynen korunması gerekli eski eserlerden olduğuna karar verilmiştir. Kalıntılar Kurul kararları ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel Arkeolojik Sit Alanında, Dünya Miras Alanı ve I. Derece Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 1/ 1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır.
Söz konusu kalıntıların korunmasına yönelik proje çalışmaları Fatih Belediye Başkanlığınca sürdürülmekte olup İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2018 tarih ve 6317 sayılı kararı ile “…Fatih Belediye Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 60705025-755.01.01-4499/E.90852 sayılı yazısı ekinde iletilen rölöve, hasar analizi paftası, malzeme ve devşirme analizi paftası ile dönem analizi ve özgünlük analizi paftasının uygun olduğuna, restitüsyon çalışmasının belge olarak kabulüne, mevcut yapının statik performansını değerlendirmeye yönelik olarak kagir yapı uzmanı inşaat mühendisi, malzeme uzmanı ve restoratör mimar tarafından hazırlanacak rapor ile restorasyon projesinin mülkiyet sahibi kurumun uygun görüşüyle iletilmesine…” karar verilmiştir.
Şeklindedir.
Fatih Belediye Başkanlığı olarak IV Numaralı Koruma Bölge Kurulunun bu kararı doğrultusunda ne gibi bir işlem yapılmıştır?

Bu konu hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.

133

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Botanik Bahçesi                                                                                      02.07.2018
İstanbul Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva yokuşu 494 Ada,22 Parselde bulunan mülkiyeti maliyeye ait olan ve halen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlı Biyoloji Bölümü ile Botanik Ana Bilim Başkanlığının kullandığı 14.878,00 m2 Alfred HEILBORNN BOTANİK BAHÇESİ, İstanbul Müftülüğüne, Botanik Anabilim Dalı Binasının yapılmakta olan Biyoloji Binasının taşınıncaya kadar süre verilmek kaydıyla tahsisi yapılmıştır.
1933 yılında Türkiye’de Üniversite Reformu gerçekleşince bizzat ATATÜRK’ÜN daveti üzerine ülkemize gelen Prof. Dr. Alfred Heilbornn ve Prof Dr. Leo Brauner tarafından 1935 Yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık bulunduğu gerekçesiyle Müftülüğe devredildiği gizli tutulmakta iken 07/11/2017 tarihinde tarafımızdan meydana çıkartılıp Kamuoyunla paylaşılmış idi.
2018 yılı bütçe görüşmelerinde sözlü olarak bu fiili durum Fatih Belediye Meclis kürsüsünden dile getirilerek Fatih Belediye Başkanlığı olarak bu olaya müdahale edilmesi gerektiğinim önemi,
“Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı dokuz adet serası, yaşayan fosil bitkileri, Türkiye’nin ilk HERBARYUM’u (kurutulmuş bitkilerin sınıflandırılmış kütüphanesi) 40 bine yakın bitki kayıtları mevcut, 3 bini aşkın canlı bitki türüne ev sahipliği yapmakta olan bahçe bu gününe kadar doğadan zor şartlarla toplanan bitkilerden oluşmakta, öğrenciler için uygulama alanı olarak hizmet vermektedir. Bu bitkiler in taşınması, tekrara tutması para olsa da pek mümkün olmadığı bilinmektedir”
Açıklamasıyla beyan etmiş idik.
İlçemiz sınırları içersinde ve İstanbul’da bir başka örneği olmayan bu yeşil vadinin Müftülüğün kullanımına devredilerek 30/06/2018 tarihi itibarı ile taşınması, ilçemiz bilhassa Fen bilimleri açısından çok büyük bir kayıp olacağı aşikardır.
Fatih Belediye Başkanlığı olarak bu durumun düzeltilmesi için  gereken girişimlerin yapılarak gerekirse Fen Bilimleri Biyoloji Ana Bilim dalı öğrencileri ve Fatih Halkı ile Kamuoyu yaratılarak bu alanın eski durumunda muhafaza edilmesi, gerekirse Müftülüğün kullandığı bölümlerin genişletilerek Botanik Bahçesinin taşınmasının engellenmesi için gereğini ivedilikle yapılarak, grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.   Saygılarımızla.

132

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Gıda Koli Dağıtımı                                                                          02.07.2018
Fatih Belediye Başkanlığı 2017/499331 ihale kayıt numarası ile yaptığı ihaleyi kazanan firma ile de 07/01/2018 tarihinde imzaladığı sözleşme bedeli olarak 7.556.500.-TL + KDV ödeyerek 70.000 adet Kolilenmiş Erzak alımı yapmıştır.
İhale sözleşmesi gereği, Erzak kolilerini 35.500 âdetini Haziran ayı itibarı ile teslim almıştır.
Gıda Kolilerinin esas alınma amacının Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım kapsamında ilgili müdürlük tarafından dağıtıldığını bilmekteyiz.
Ancak 22 Haziran günü üzerinde Fatih Belediyesi Yardım Gıda Kolisi yazan kolilerin bir kamyonet tarafından Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokaktaki “AKP Şehremini Seçim İrtibat Bürosu” tabelası bulunan irtibat bürosuna depolanırken bizzat şahit olunmuş ve bu işlem resimlenerek kayıt altına alınmıştır.
Olay üzerine Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan SUVER telefonla arandığında bilgisi olmadığını ilgileneceğini beyan etmiş ancak geri dönüş yapmamıştır.
Daha sonra gıda kolilerinin seçim irtibat bürosundan dağıtıldığı tespit edilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında

 • Gıda Kolilerinden kaç adedi AKP seçim bürolarına dağıtılmıştı?
 • Fatih halkının parasıyla alınan bu kolilerin bir siyasi partiye alenen verilmesinden doğan suçun gereği yapılmış mıdır?
 • Gıda kolilerinin alınma amacı bir siyasi partinin yandaşlarına dağıtmak için midir?
 • Haziran ayı itibarı ile sözleşme gereği alınan 35.500 adet gıda kolisi AKP İlçe Başkanlığına verilerek seçim malzemesi olarak mı dağıtılmıştır?
 • Kolilerin verildiği vatandaşların gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiş olup bunların isim ve adres listesi tutulmuş mudur?
 • Dağıtılan kolilerin kimlere dağıtılacağının kararını kim ya da kimler vermektedir?

Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, sorumlular hakkında yasal işlemlerin, ivedilikle yapılması, grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Ek: 4 Resim

131

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Hileli ürün satan işyeri                                                                             04.04.2018
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23 Mart tarihinde kamuoyuna duyurduğu, internet sitesinden yayınladığı ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan ve satışa sunan firmaları açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listedeki firmalardan biri ilçemiz sınırları içersinde bulunduğu görülmüştür.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kara listesinde olan Azizoğulları Börek Salonu isimli börekçide satışa sunulan Kıymalı Böreklerde Sakatat bulunduğu tespit edilmiştir. Bu İşyeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın ve ana caddede hizmet eden vatandaşların yoğun alış veriş yaptığı bir börekçidir.
Gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçemizdeki görevlileri olduğu gibi Zabıta müdürlüğümüzün hatta Sağlık müdürlüğümüzün sorumluluğa da bulunmaktadır.
Tarım İl Müdürlüğünün Gıda denetimi ve Kontrol hizmetlileri görevlileri tarafından gerçekleştirilen ve uygun görülmeyen bir durum karşısından olayın derecesine göre yaptırım uygulanması gerektiği halde sadece basın yolu ile duyuru yapmak yeterli görülmüştür.
Burada görev Zabıta Müdürlüğümüze düşmektedir.

 • Açık adresi belirtilen bu işyerine Fatih Zabıta Müdürlüğü bir işlem yapmış mıdır?
 • Yapıldı ise, kamuoyuna neden bir açıklamada bulunmamıştır?
 • Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılmakta mıdır?
Bu ve buna benzer işyerleri ile ilgili yapılan denetimlerin ve yasal işlemlerin, ivedilikle takip edilerek grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini araz ve talep ederiz.  

 

130

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Çocuk Parkları                                                                                   02.04.2018
Fatih ilçesinde park bahçeler müdürlüğü tarafından yapılan ve halen hizmete açılmış çok sayıda çocuk parkı bulunmaktadır.
Çocuklarımız toplumun geleceği ve umududur. Sağlıklı bir nesil yetişmek için açık havada hizmet veren çocuk parklarımızda maalesef güvenlik için herhangi bir önlem bulunmamaktadır.  Bu durum çocuk velilerini en çok da çocukları huzursuz etmektedir. Emniyet müdürlüğü tarafından önlem alınması gerekirken, Emniyetin iş yoğunluğu nedeniyle çocuk parklarına dair bir güvenlik uygulamaları bulunmamaktadır.
Kamuoyunda da başlatılan çocuk parklarına kamera takılsın istekleri her gün artarak çoğalmaktadır. Fatih Belediye Başkanlığı bu konuya öncülük yaparak ilçe sınırları içende bulunan çocuk parklarına kamera düzeni kurması için gerekli çalışmaları yaparak hayata geçirmesi halkımızı memnun edeceği gibi kötü niyetli insanların da emellerine ulaşmalarının önene geçecektir.

İlgili birimlerin bu konuda gereğini yaparak grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini araz ve talep ederiz. 

129

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Büyük Valide Han                                                                                  02.04.2018
Fatih ilçesinde bulunan, Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesinde  Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan Eminönü Mercan'daki ’Büyük Valide Han, muhteşem boğaz manzarasına sahip olan vatandaşların ve turistlerin hanı ziyaret etmek ve çatıya çıkarak İstanbul manzarasını seyretmek için  geldiği tarihi yapılarda biridir.
Ne yazık ki hanın çatısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’dan itibaren çıkmayı yasaklamış durumda. Hanın girişine de “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazılı uyarı levhası koyulmuş ancak uzun yıllar  restorasyon yapılmayan han çürümeye terk edilmiş durumda.
Kubbeye çıkılamasa da iddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor ve para karşılığı bilhassa turistleri çatıya çıkarmayı sürdürüyor buda vatandaşlar ve turistler için  tehlike arz etmektedir.
Hanın içi ise çok pis, bakımsız ve dökülmekte, hana giriş merdivenlerinin oldukça yıpranmış ve kötü durumda olması hana giren vatandaşlar ve turistler düşme tehlikesi altında. İş yerlerinin çöpleri, bali (yapıştırıcı) kokusu, aydınlatmanın olmaması insanları ürkütmekte. Hanın en sonunda bulunan Valide Hanın bir odası bir çay ocağına dönüştürülmüş. Ufak bir oda ancak vatandaşlar ve turistler İstanbul’un güzel manzarasını seyretmek için bu mekana gelmekteler.
Ancak içerisi çok kötü durumda, balkon tellerle çevrelenmiş, duvarların boyaları dökülmüş. Bu kadar turist çeken bir yerin restore edilerek Tarihi Yarımada’ya yeniden kazandırılması gerekir. Dükkânlar da tarihi bir çarşıya dönüştürülebilir. Çatısı onarılıp turistler ve profesyonel fotoğrafçılar için güzel bir çekim yeri olabilir.
Tarihi Yarımadada bulunan çok sayıda kültür ve tabiat varlıklarının ile tarihi eser konumundaki yapıların yaşatılarak korunması hakkında ilgili yasa ve diğer yasalar gereği Belediyemize sorumluluk verildiği malumumuzdur.
Söz konusu Büyük Valide Han ve Hanlar bölgesindeki diğer hanlar ile ilgili Belediye Başkanlığımızın görev ve sorumluluğunun gereği ne gibi tedbirler almaktadır?
Bu tarihi hanlar ile ilgili kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılmakta mıdır?
Bu soruların cevaplanarak yazılı olarak tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla. (Ek:2 resim)

 

128

 • Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
  Konu: Ahi Celebi Camii                                                                  09.03.2018
  1480 yılında Ahi Ahmet Çelebi tarafından yaptırılan, Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad No:36 da bulunan, 1539 ve 1653 tarihlerinde 2 kez yanan, ikinci yangından sonra Mimar Sinan tarafından onarılan 538 yıllık Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini bir haftadan daha fazla süredir deniz suyu basmış, ulusal basında bu haberler yer almıştır.
  Tarihi Yarımadada bulunan çok sayıda kültür ve tabiat varlıklarının ile tarihi eser konumundaki yapıların yaşatılarak korunması hakkında 5226 yasa gereği Belediyelere sorumluluk verildiğinden Başta Fatih Belediyesinin olmak üzere diğer kamu kurumlarının görevlerinden olduğu malumumuzdur.
 • Söz konusu cami  ile ilgili Belediyemizin görev ve sorumluluğunun gereğini ivedilikle yaparak, neticeden  yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

127

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Haber mi? Reklam mı?                                                                     05.03.2018
Pegasus Havayollarına ait “flypgs.com Magazine” dergisinin Şubat 2018 sayısının 106, 107, 108 ve 110. Sayfalarında “Tarihi Yarımada Fatih’in Yenilenen Yüzü” başlıklı Türkçe ve İngilizce yayınlanan yazı sadece haber niteliğinde midir?

 • Değilse Belediye bütçesine ne kadar yük getirmiştir?
 • Bu derginin değişik sayılarına reklam verilmiş midir?
 • Verildi ise reklamın maliyeti nedir?
 • Böyle bir reklama neden ihtiyaç duyulmuştur?
 • Yurt dışı uçaklarda bulunan bu dergi neden tercih edilmiştir?
 • Haberin İngilizce çevirisi ve editöryal için ne kadar ücret ödenmiştir?

Ayrıca; haberde belirtilen
Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu Kanuni çerçevesinde emlak vergisinin %10 nu restorasyona ayrılmasına dayalı toplamda 200 milyon TL yi aşan harcamanın %80i İl Özel İdaresinden %20 si Fatih Belediyesi Bütçesinden harcandığı belirtilmektedir

Yıllara sari olarak harcanan bu miktarın dağılımı ve restorasyon yapılan binaların açık adresleri, kimler tarafından kullanılmakta olduğu ve mülkiyet bilgilerini içeren kısa bilgilerinin listesini yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

126

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Aytekin Kotil Parkı                                                                                  05.02.2018

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 1844 ada 52 parselde bulunan AYTEKİN KOTİL parkı ile ilgili, Star Gazetesi yazarı Emir Somer’in 05.11.2017 tarihinde  Gündem Haberlerinde Vatan Caddesi’ne 15 Temmuz Anıtı başlıklı yazısında;

İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Balımcılar Parkı'na şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu büyük mermerlerden 15 Temmuz Anıtı yapılıyor. Anıtın haftaya tamamlanacağı ifade ediliyor.
15 Temmuz darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan Fatih'teki Vatan Caddesi ile Oğuzhan Caddesi'nin kesişiminde olan Balımcılar Parkı'na hazırlanan ve yapım çalışmaları süren '15 Temmuz Anıtı' Fatih Belediyesi tarafından inşa ediliyor. Üzerinde 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışına şehitlerin aileleri ile gazilerin de katılacağı belirtiliyor
” Şeklindedir.
Tüm bunların ışığında

 • Aytekin Kotil Parkının isimi ne zaman “BALIMCILAR PARKI” olarak değiştirilmiştir?

Belediye Başkanlığı tarafından isim değişikliği yapıldı ise,

 • Meclise gelmeden böyle bir karar ne zaman, nasıl alınmıştır?
 • Herhangi bir tabela bulunmamasına rağmen internet tarayıcısına “Balımcılar Parkı” yazıldığında neden “Fatih Belediyesi Parklarımız” sayfasına yönlendirilme yapıyor?
 • Parkın peyzaj çalışmaları için sökülen ve defalarca yazılı ve sözlü önerge verdiğimiz halde AYTEKİN KOTİL ismi neden ve hangi amaçla söz konusu parka asılmamıştır?
 • İsim ile ilgili gazetenin yaptığı haberi tekzip etmeyen Fatih Belediyesi nasıl bir açıklama yapacaktır?
Yukarıda soruların cevaplanarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

 

125

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Cibali Bilgi Evi                                                                                            05.01.2018
Fatih İlçesi Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokakta 12 numarada bulunan, Mülkiyeti İstanbul Veremle Mücadele Cemiyetine ait bina Fatih Belediye Başkanlığı tarafından onarımı yapıldıktan sonra Cibali Bilgi Evi olarak Bölge Halkının hizmetine açılmış,  basında duyurulmuş idi.
Söz konusu Bilgi Evinin 1 Şubat 2017 tarihinde yapılan kira kontratı ile İstanbul Veren Savaş Derneği tarafından 10 yıllığına Medipol Üniversitesine Tahsis edildiği İBB Meclis Üyesi Sayın Hüseyin SAĞ’ın BİMER’den aldığı bilgi doğrultusunda öğrenmiş bulunmaktayız.
Tüm bunların ışığında

 • Bu tahsis işlemi doğrumudur?

Belediye Başkanlığı tarafından tadilatı yapılan binan için bu devir yapıldı ise,

 • Belediyenin bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?
 • Tadilat yapılmadan önce binanın kullanımı için bir sözleşme yapılmış mıdır?
 • Bina için yapılan tadilat bedeli olarak ne kadar süre kullanma izni alınmıştır?
 • Bu konuda Fatih Belediyesinin harcadığı miktarın bedeli alınmış mıdır? Ya da kime zimmet edilmiştir?
 • Söz konusu binanın; Bilgi Evi olarak kullanılması, tadilatı ve kullanım hakkından vazgeçilmesi işlemleri, Belediye Meclisine gelmediğine göre, Encümen kararı ile mi? yoksa Belediye Başkanının inisiyatifi ile mi yapılmıştır?
 • Bu kararın ya da talimatın tarihi, sayısı ve gerekçesi nedir?

Yukarıda soruların cevaplanarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

124

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Kamil Başaran Parkı                                                                            13.09.2017
Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Kamil Başaran Parkında defalarca sözlü hatırlatmamıza rağmen, çok sayıda vatandaşımızın faydalandığı hatta İSKİ’nin kanal bağlantısının da hazırladığı parka tuvalet yapılması Fatih Belediye Başkanlığı tarafından izin verilmemektedir.  Bunun nedeninin açıklanmasını ve ivedilikle bir tuvalet yapılmasını parktan yararlanan vatandaşlar adına talep ediyoruz.
Ayrıca parkın içinde bulunan çocukların oynadığı oyun alanındaki ekipmanların birçoğu kırık ve kullanılamaz durumdadır. Bunlarında yenileri ile değiştirilmesini yine bölge halkı adına talep ediyoruz.
Yukarıda vatandaşların belirtilen taleplerinin ivedilikle yerine getirtilerek tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

 

123

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Acemioğlanlar Hamamı                                                                          13.09.2017
Fatih İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi, 118 pafta, 922 ada, 119110,120 ve 121 parsel sayılı taşınmazlarla alakalı olarak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna tarafımızdan verilen dilekçeye istinaden ilgili kurulun 19/07/2017 tarih ve 57834978/1182 sayı nolu yazı gereği için Fatih Belediye Başkanlığına (KUDEB) gönderilmiş idi.
Yazıda; 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 30/09/1998 tarih ve 10280 sayılı kararı ile onaylanan proje ve İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 06/11/2002 tarih ve 1440 sayılı kararı ile uygun bulunan tadilat projesinde yer alan, 1, Grup korunması gerekli kültür varlığı olan Acemioğlanlar Hamamı’nın özgün bütünlüğüne ulaşmasını sağlamak üzere, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 01/10/2014 tarih ve 2905 sayılı kararı gereklerinin yerine getirilmesi hususu belirtilmiş olup,

 • Fatih Belediye Başkanlığı, bu konuda neler yapmıştır?
 • Hâlihazırda Celal Ağa Konağı isimli iş yerinde yapılan çalışmaların içeriği nelerdir?
 • Yapılan bu tadilat çalışmaları Belediyenin denetiminde yapılmakta mıdır?
 • Kurulun yazısı gereği ne zaman yerine getirilecektir?

Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

122

121

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Fındıkzade Sokak                                                                                    03.07.2017
İlçemizin, Mola Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokağı, Fındıkzade meydanından girişi olan önemli bir sokaktır.
Sokağın girişinden Çağanak sokağa kadar olan bölümünde sağlı sollu araç parklarının yapılması; bir özel hastane, karagül iş merkezinin yan kapısı ve 3 adet otelin bulunduğu bu sokağın işlevini ortadan kaldırmaktadır.
Kaldırımlar otellerin önleri hariç oldukça kötü, merdivenli olan kısımları tamamen kırık dökük ve yamalı bir vaziyettedir, ayrıca karagül iş merkezinin altındaki işyerlerinin ürünlerini kaldırımda sergilemeleri yayaların geçişini tamamen engellemektedir. Yayalar yoğun işleyen yoldan yürümek zorunda kalmaktadır. İşyerlerine araçlarla ürün geldiğinde ise park eden araçlarında bulunmasından dolayı yol tamamen kapatılmaktadır.
Ayrıca sokağın yoğunluğundan kaynaklanan 4 adet çöp konteynırı günde ikiden fazla boşaltılmasına rağmen kâfi gelmemektedir. Seydibey Camisinin önünde ve hemen karşısında bulunan 2 şer adet çöp konteynırlarının belirlenen tek bir noktada yer altına alınması çevre temizliği için önemlidir.
Tüm bu açıklamaların ışığında;
Fındıkzade sokağının, kaldırımlarının yeniden yapılması, çağanak sokağa kadar olan araç parklarının önlenmesi için demir bariyerler yapılması, kaldırım işgallerinin önlenmesi ve yer altı konteynırlarının yapılması gereklidir.

Yukarıdaki açıklanan konuların ivedilikle hayata geçirilmesi ve yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. 

120

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Oteller ve Yangın merdivenleri                                                                 03.07.2017
Haziran ayında Kumkapı Çifte Gelinler Caddesinde bulunan bir otelde çıkan yangın sonucunda otelin yangın merdiveninin kullanılamaması üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yaşanan bu tatsız olay, Fatih İlçesi sınırlarında hizmet veren otellerin durumları ve yangın merdivenlerinin durumları hakkında denetlenmesi konusuna dikkat çekmektedir.
Son 15 yıldır, özellikle Aksaray, Laleli, Şehzadebaşı, Kumkapı, Beyazıt, Gedikpaşa semtlerinde faaliyet gösteren oteller; altındaki dükkânlardan (veya tadilat ile dükkâna çevirdikleri alanlarından) yüksek tutarlarda (1 yıllık peşin uygulamalarıyla) kira geliri elde etmeye başlamaları yüzünden, yangın merdiveni kullanımlarında sıkıntılar baş göstermiştir. Hatta alt bölümlerini kiralama yaptıkları için, bölgedeki otellerin neredeyse tamamı kahvaltı salonlarını teras katlarına almışlardır.
Yangın merdivenleri yere kadar inemiyor, birinci katta hatta ikinci katta kalması yetmiyormuş gibi, genellikle mağazaların arka taraflarında olduğundan dolayı, hırsızlık olmaması için asma kilitle kilitlenmektedir. Yangın merdivenini kullanma zorunluluğu olduğu hallerde bu durum, faciaya davetiye çıkarmaktadır.
Yine farklı bir uygulama da; koridorlardaki yangın çıkışlarında yaşanmaktadır. 
Bazı otellerin fiziksel yapıları (yan bina ile içten birleştirilmiş olması veya bölgenin yol geçişleri) nedeniyle yangın merdivenleri binanın orta kısmında kalabilmektedir. Bu durum orta kısmından yangın çıkışı verme zorunluluğu olduğu için oda kaybına neden olmaktadır. İtfaiye ruhsatı alınıncaya kadar koridoru açık gösteren geçici bir fiziksel durum uygulanıp, ruhsat alındıktan sonra o koridorun odaya çevrilmesi de, yine çokça görülen bir kaçak uygulamadır. Aynı şekilde yangın esnasında yangın merdiveni, kapısı kapalı olan bir odanın içinden geçilmesini mümkün olamayacağından, kullanılamayacaktır. 
Ayrıca, yangın merdiveninin zorunlu olması hali 4 kat ile başlamaktadır. Bu durumu bodrum katlarını ve çatı ya da teras katını kapatarak itfaiye ruhsatına başvuru yapılması, sonrasında ruhsat alınarak kapatılan katların açılarak fonksiyon kazandırılması şeklinde de kaçak uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalara daha çok tarihi eser niteliğinde olan yapılarda karşılaşılmaktadır.
Bu durum tespiti tarafımızdan yapıldığına göre Belediyemizin ilgili birimlerinin de biliyor olması gerektiğine inanıyoruz.

 • Yukarıdaki açıklamalar ışığında bahsedilen bu hukuksuz uygulamalar ile ilgili Belediyemizin bir çalışması var mıdır?

Varsa,

 • Kaç otel tespit edilmiştir?
 • Kaçına ne gibi işlem yapılmıştır?
Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

 

119

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Tabelalar                                                                                                    05.06.2017
Reklam ilan ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi olan, Fatih İlçesi hudutlarında içerisindeki reklam, ilan, tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemek, bu uygulamaların yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak suretiyle kent estetiğine katkıda bulunmak ve bu işleri yapan gerçek/tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirleme Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek üzere FATİH BELEDİYESİ REKLAM İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 05 Eylül 2016 tarihinde Meclisten oy birliği ile geçerek yürürlüğe girmişti.
Yönetmeliğin Genel İlkeler 12. maddesi;
Tescilli markaların tanıtım/reklam mesajları yabancı bir dilden yapılmış bir tercümenin bulunması zorunlu olup bu tercümede kullanılan Türkçe’nin açık, anlaşılır ve net olması esastır. Latin Alfabesi dışında kullanılan tanıtım yazıları yasaktır şeklinde düzenlenmiştir.

 • Bu konu hakkında ne gibi çalışmalar yürütülmüştür?
 • Somut olarak alınan tedbirler ve uygulamalar nelerdir?
 • İlçemizde gözle görülür vaziyette çoğalan bu tabelalar hakkında yönetmelik uygulanmamak tadımıdır?
 • Arap alfabesi ile asılan çok sayıda tabelalar ile ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır?

 

Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

 

118

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Park ve Sokaklardaki Ağaç Kıyımları                                                           05.06.2017

Fatih İlçemize bağlı, Numune Park,  Gençtürk caddesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Sokağı, Fethi Bey caddesi, Koska caddesi ve benzeri yerlerde bulunan Lalelinin sokaklarını ve parklarını süsleyen, çevreye doğal güzellik katan Parklarda, yazın şehir dışına çıkmaya maddi olanakları olmayan vatandaşlara gölgeye sığınma fırsatı veren defne, çınar, akasya, cennet ağacı, kestane, vs. ağaçlar güya budanmaktadır.
Yaptığımız tespitlerde bu ağaçlar, budanmak amacıyla gövdesinden kesilerek, kuruması ve de yok edilmesi amacıyla katledilmektedir. Bu şekilde sözde budanan bu ağaçların onlarcası yüzlercesi kurudu ya da art niyetli insanlar tarafından yerinden söküldü ve kaybedildi.
Bu şekilde budanma işlemlerine son verilmelidir. Bu konuda verdiğimiz önergelere rağmen bu güne kadar hiçbir önlem alınmadığı gibi bu ağaç ve çevre katliamı devam etmektedir.

Tüm bunların ışığında;

 • Bu ağaçlar neden bu şekilde budanmaktadır? Budama işi belli bir program dahilinde mi yapılmaktadır? Buradaki budama ölçüsüne kim ya da kimler karar vermektedir
  Uygulamada denetim nasıl yapılmaktadır?
 • İstanbul’un merkezinde hayati bir önem taşıyan bu ağaçların budanması için ziraat ve çevre mühendislerinin görüşü alınarak mı yoksa konusunda yetkin olmayan kişilerle mi yapılmaktadır.
 • Yılların emeğiyle yetişmiş bu ağaçlar ne amaçla parklarda, cadde ve sokaklarda yok edilmek istenmektedir.
 • Bu konuda uzman kişilerden bir komisyonun kurulmasını düşünüyor musunuz?
 • Gövdelerinden budanan bu ağaçların odunu ne yapılmaktadır, belediye tarafından

      Atılmakta mıdır?

 • İlçemizde İnşaat Projeleri yapılıp Ruhsat alınırken Ruhsat sahiplerinden Ağaç parası alınmaktadır. Bu alınan paralarla, yanlış budama sonucu kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmesini düşünüyor musunuz?

Konu ile ilgili resimler ektedir. Ayrıca bu yazdıklarımız görebildiklerimiz olup yüzlerce ağaç aynı akıbete uğramıştır.
Yukarıdaki sorularımıza yazılı olarak cevap verilmesi ve önerilerimizin değerlendirilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

 

117

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Fatih ve İstanbul Belediyesi,                                                                         05.06.2017
          Çevresindeki Parkların Durumu  

Fatih, İstanbul belediyesi etrafında bulunan, Haşim İŞCAN alt geçidinden çıkıp, Fatih’e doğru giderken, Solda bulunan Parktaki, oturma bankları kaldırıldı, yeşillikleri koruma demirleri ferforjeler kaldırıldı, çevre sakinlerinin, o parkta oturup dinlenme hakkı yok edildi. Daha önce orada bulunan küçük şelale kaldırıldı. Park adeta tahrip edildi.
Bu parkın az ilerisinde bulunan, Medical Park Hastanesinin bitişiğindeki park, Güz aylarından beri, etrafı saclarla çevrildi. Daha önce orada oturma yerleri varken hepsi kaldırıldı. Adeta İnsanların bu parktan yararlanmamsı için saclarla çevrilerek yasak getirildi. Oysa bu iki park insanların nefes alma yeridir. Dinlenme yeridir.

 • Parklardaki oturma bankları ve Yeşillikleri koruma demirleri neden kaldırıldı?
 • Belediyenin bu Parklarla ilgili projesi nedir?

Bu Parkların birinde yaptığınız, çalışmada,

 • Yeşil alanları kaldırarak taş ve beton ile kaplamaktasınız. Sizin yeşil alanları arttırdık

dediğiniz bu mudur?

 • Zira Yeşil alan Taş kaplamalarla, Beton yığınları ile kapladığınız zaman, bu

yeşil alan olmaktan çıkar, taş meydanlara döner. 

 • Bundaki amacınız İnsanlara huzur veren park mı? Yoksa taş beton insanların içini karartan park mı yaratmaktır?
 • Böyle bir hizmetin amacı nedir?
 • Bu parklarda düzenleme hizmeti yapmayı gerektiren bir şey varsa, Neden bunu
 • Halkın bu Parkları kullanmadığı, ya da en az kullandığı kış aylarını

Seçmiyorsunuz? Halkın bu parkları kullanma ihtiyacı duyduğu, bahar ve Yaz
aylarını seçiyorsunuz?
Amacınız çevre insanının huzur ve refahını sağlamak mı?  Yoksa Çevre insanlarını ve çevreyi huzursuz etmek midir?

 • Yaz aylarında, Şehir dışına gidebilme olanağı olmayan, gelip bu Parklarda nefes almaya çalışan, dinlenmeye çalışan, insanların bu yararlandığı parklarda neden bu yapılıyor. Amacınız nedir?
 • Belediye olarak sizin göreviniz bilhassa, fakir kendi halinde, kıt kanaat geçinen bu insanlara hizmet götürmek değil midir?

Yukarıdaki önergemize yazılı olarak cevap verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

 

116

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

Konu: Celal Ağa Konağı                                                                                         05.06.2017
530 yıllık Acemoğlu Hamamı yerine inşa edilen Celalağa Konağı isimli beş yıldızlı otel geçen ay sonunda kısmen ya da göstermelik yıkıldığı yerinde yaptığımız incelemeden ve basında çıkan haberlerden bilgi sahibiyiz.

Söz konusu işyeri ile ilgili Başta İBB Belediye Başkanı olmak üzere Eski Eminönü Belediye Başkanı, Fatih Belediye Başkanı ve bazı Belediye Çalışanlarının yargılandıklarını bilmekteyiz.

 • Yıkımın Fatih Belediyesi tarafından yıkıldığı doğrumudur?
 • Kaçak kısımlarının tamamı yıkılmış mıdır?
 • Yıkılmadıysa nedeni nedir?
 • Bu işyerine ruhsat verilecek midir?

Fatih belediyesi CHP meclis grubunun 2009 yılından beri takip ettiği ve birçok yazılı ve sözlü soru önergesi vererek, bütçe konuşmalarında gündeme getirerek gündemde tutuğu şehzadebaşındaki CelalAğa konağı isimli ruhsatsız binanın son durumu nedir?

Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

 

115

FATİH BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
07/12/2016

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.Maddesinde yer alan;

 “Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.”

hükmü uyarınca aşağıdaki sorularımızın Belediye Başkanlığı’nca yazılı olarak cevaplandırılması için, gereğini arz ederiz.

                                                                      
Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:

            Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanunun başvuru ve 1. Taksit ödeme süresi 30.11.2016 tarihinde sona ermiştir.  Bu Kapsamda;

 1. Kanunun yayımlandığı tarih olan 19 Ağustos 2016 itibariyle kanun kapsamındaki alacak tutarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) ne kadardır?

 

 1. Kanunun yayımlandığı tarih olan 19 Ağustos 2016 itibariyle kanun kapsamındaki borçlu sayısı nedir?
 1. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellef sayısı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) nedir?

 

 1. Kanun kapsamında yapılandıran borç (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı nedir?
 1. 30.11.2016 itibariyle 1. Taksidini ödeyen mükellef sayısı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) nedir?

 

 1. 30.11.2016 itibariyle ödenen 1. Taksit (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı nedir?
  • Kanun kapsamında Belediye ve İştiraklerinin İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlara olan borç tutarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı)  ayrı ayrı nedir? Yapılandırma sonrası borç tutarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) nedir? Her bir kurumun ayrı ayrı 1. Taksit ödemesi nedir?

   

  114

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu:  C.Yener Tosyalı Cd. 570 Ada, 1Parsel                                                         05.12.2016

  Molla Hüsrev Mah, Cemal Yener Tosyalı Cd. No:45 ( 570 Ada, 1Parsel ) üzerinde altında dükkânların olduğu 3 katlı bina yaklaşık 5 senedir Süleymaniye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olarak İLİM YAYMA CEMİYETİ tarafında işletildiği tespit edilmiştir. Eskiden iş hanı ve bir kitapevinin deposu olarak kullanılmaktaydı,

  Söz konusu binanın,

  • Yurt İşletme Ruhsatı var mıdır?
  • İş hanı olarak uzun yıllar faaliyette bulunan bina, orta öğretim Erkek Öğrenci Yurdu olarak dönüşümü resmi olarak yapılmış mıdır? Belediyenin bu konuda izni ve denetimi bulunmakta mıdır?
  • Binaların yurt olarak inşa edilmemesine rağmen iş hanının yurt binasına dönüştürülerek kullanılması kanun ve yönetmeliklere uygun mudur?
  • İki katlı iş hanı olan bina yapılan tadilatlarla şuanda 3 katlıdır. Üçüncü kat için imar izni verilmiş midir?
  • Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu yurda neden göz yumulmuştur?
  • Binanın yerinde yaptığımız tespitte yangın merdiveni bulunmamaktadır.
  • Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır ya da yapılacaktır?
  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz

   

  113

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
  Konu:  Zabıta Yardımcı Hizmet Personelleri                                                          05.12.2016

  Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Yardımcı Hizmet amacıyla ihale ile alınan taşeron 200 yardımcı elemanın; Fatih Belediyesinin www.fatih.bel.tr/icerik/11135/fatihte-cevik-zabita-donemi/ adresli web sitesinde; ROBOCOP gibi giydirilmesi ve Çevik Zabıta Ekibi ya da Robocop Zabıta Timi adıyla Çevik Kuvvet Polisi gibi hizmet vereceği duyurusu yapılmaktadır. Zabıta Personeli olarak hizmet verecek personellerin görev tarifi, sorumlulukları ve yetkileri, 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmesine rağmen;

  • ROBOCOP örneği hangi kanun ve yönetmeliğe göre yapılmaktadır?
  • Zabıta Hizmet Personellerine BİBER GAZI kullanma yetkisi nasıl verilebilmektedir?
  • Belediye Zabıta Yardımcı Hizmet Personelinin, Polis kıyafeti (ROBOCOP) benzeri ile hizmet verdirilmesi vatandaşlarımızda bıraktıkları etki nelerdir?
  • Bu elemanlara ne gibi ve geçerli (resmi kurum onaylı sertifika gibi) eğitim verilmektedir? Verilen 60 saatlik eğitimin içeriği nelerdir?
  • Bunlara yetkileri, sorumlulukları ve özlük hakları şartnameye yazılması hangi kanun ve yönetmeliklere göredir?
  • Yardımcı Hizmet Personellerinin Seyyar engelleme, mallarına el koyma hangi kanun ve yönetmelilere göre yapılmaktadır? İlgili Kanun ve yönetmeliklere tam manasıyla uyulmakta mıdır?
  • Caydırma görevi seyyarlara karşı olabileceği anlaşılmakla beraber, Koruma görevi kime ve kimlere karşı yapılacaktır? 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinde Zabıtaya sadece Tüketiciyi Koruma Kanununun uygulanması görevi verilmiştir. Bunun dışındaki koruma görevlerinin Polis yetki ve Salahiyet Kanunları kapsamına girdiğinden, kanun ve yönetmeliklere aykırılık bulunmamakta mıdır?
  • Bu personellere Şartnamede, Çalışma sırasında vuku bulacak kaza ve olaylarda;  yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca tüm önlemleri almak zorundadır. Çalışma esnasında çıkabilecek kaza ve olayların sebep olacağı idari, hukuki, mali ve bilumum neticelerden ve doğacak zararlardan, doğrudan doğruya yüklenici firma sorumlu olacaktır denilmesine rağmen Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün hiçbir sorumluluk almaması personeller için haksız bir uygulama değimlidir?

  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  112

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Bedaş Trafo Alanı Park                                                                               05.12.2016

   

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına 4.11.2015 tarihinde verdiğimiz, 479 ada 63 ve 64 parsel konu başlıklı önerge ile Kocamustafapaşa Mahallesi, Marmara Caddesi 479 parsel 63 ve 64 nolu parsellerde bulunan ve İmar Planlarında Park Olarak gözüken alan Bedaş Beyazıt İşletme Müdürlüğü Kocamustafapaşa İndirici Merkezi olarak kullanılmaktadır. 
  Söz konusu alan, kullanan kurum tarafından çok bakımsız, çevreye zarar verecek derece pis ve çöplerin biriktiği bir durumda muhafaza edilmektedir.
  Zabıta marifeti ile ilgili kurumun kullandığı söz konusu alanın kontrol edilerek temizletilmesi için ikaz edilmesi aksi takdirde Fatih Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından temizliği yaptırılarak, ilaçlanması dolayısıyla çevre halkının mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması istenmiş, Verilen cevapta söz konusu alanın BEDAŞ tarafından aktarma istasyonu olarak kullanılmakta olduğunu ve yetkilileri uyarıldığı yönünde idi.
  Ancak son üç ay içinde 2 defa söz konusu alanda patlama ve yangın meydana gelmiştir.
  Yukarıda belirtildiği gibi yapılana ikazlara rağmen çevre binaların güvenliği ve hijyeni için bu hizmetin başka müsait bir alana alınması, bölgenin temizlenerek İmar planlarında olduğu gibi park yapılarak halkımızın hizmetine sunulmasını ve yapılan ikazlara rağmen görevlerini yerine getirmeyen sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  111

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Haliç Yurdu                                                                                                     05.12.2016

  Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisarönü sokak No:21-23 ( 2208 Ada 30 Parsel ) Küçük Mustafa Paşa semtinde, Roma Döneminde Kilise olan Gül Caminin hemen alt sokağında Ayakapı Ayanikola Rum Ortodoks Kilisesi arkasında bulunan Erkek Öğrenci Yurdu FETÖ kuruluşu olduğundan 15 Temmuzdan sonra Devletin el koyarak TÜRGEV’e tahsis ettiği “HALİÇ KIZ ÖĞRENCİ YURDU” isimli binanın, İnşaat öncesi;

  • İnşaat alanında yapılan zemin etüdünde 19 Metre gevşek zemin çıkmasına rağmen,

     sokakta yapılan sondajda da aynı netice mi alındı?

  • Temelinin bulunduğu zemin itibariyle kazıklı temel olması gerekirken, royal temel mi

      atıldı?

  • Etrafında bulunan 1. derecede tarihi eserlerin bulunduğu alanın bitişik parseli üzerine

      yapılan inşaattan önce yer altı envanteri için Arkeoloji Müdürlüğünün Raporu mevcut
  mudur?

  • Söz konusu inşaat ile ilgili bir vatandaşın Fatih Cumhuriyet savcılığına "Belediye

     Denetim suçu" olarak yaptığı şikâyetinin Fatih Belediye Başkanlığının cevabı ne şekilde
  olmuştur?

  Tüm bunların ışığında;

  • Binanın iskânı ve yurt olarak işletilmesi için Ruhsatı var mıdır?
  • Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu işyerine neden göz yumulmuştur?
  • Yangın merdiveni mevcut mudur?
  • Bina Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış mıdır?
  • En kısa sürede binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili yetkili Kurumlarca sağlam raporu

     alınması için Yurt yöneticileri uyarılmalı yada resen yapılmalıdır.

  • Bu yurdun yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlem

     yapmayan ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal
  işlem yapılmıştır ya da yapılacak mıdır?

  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  110

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu:  Balat Cam Atölyesi                                                                                         05.12.2016

  Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Balat mevkii Bulgar Kilisesi yanında Cam ATÖLYESİ isimli işyeri faaliyet göstermektedir
  Söz konusu işyerini,

  • İşletme Ruhsatı var mıdır?
  • Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu işyerine neden göz yumulmuştur?
  • Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?

   

  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  109

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  2017 ada 15 parsel                                                                                          07.11.2016

  Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Fevzipaşa Caddesi 1 Nolu binada faaliyet gösteren SARAY MUHALLEBİCİSİ isimli işyeri alanı 1/1000 lik planlarda Kaptanı Derya Halil Paşa Camii olarak görünmektedir.
  Söz konusu işyerini,

  • Ruhsatı var mıdır?
  • Binanın iskânı mevcut mudur?
  • Ruhsatı var ise hangi kanun ve yönetmeliklere göre verilmiştir?
  • Ruhsatı yok ise yıllardır çalışan bu işyerine neden göz yumulmuştur?
  • Kanun ve yönetmelikler her yurttaşa aynı uygulanması ve ayırım yapılmaması gerekirken bu işyerine tolerans sağlanmış mıdır?
  • Bu işyeri kaçak ise neden faaliyetine izin verilmektedir?
  • Planlarda cami alanı olan bina ile ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır? Ya da yapılacak mıdır?
  • Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil iken, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?

   

  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
  Eki: 1/1000 lik İmar Planı

   

  108

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi                                                                          07.11.2016

  Fatih Belediye Başkanlığına,
  Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında; Hobyar Mahallesi 301 Ada 15 Parsel de bulunan Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi isimli tarihi binanın;

  • 2010 yılında tahsis edildiği doğrumudur?
  • Bu bilgi doğru ise 4-5 yıl gibi bu bina neden kullanılmamıştır?
  • Fatih Belediyesinin Kanunla yapılması zorunlu olduğu Kadın Konuk evi için yer bulunamadığı ve güvenlik sorunlarından kaçınıldığı beyanları mevcutken böyle uygun ve valiliğe yakın konumu ile güvenliğinin sorun olmayacağı bir binayı neden bu amaca tahsis etmemiştir?
  • Bu binanın boş tutulmasının İBB, İSMEK ve Kadıköy İrfan Vakfı gibi kurumların sponsorlukları ile İstanbul’da trienal düzenleyen, resim sergileri açan “Bağımsız Sanat Derneği” ne tahsisinin kolaylaştırılması ile bir ilgisi var mıdır?
  • Söz konusu binada yapılan tadilat hakkında Fatih Belediyesinin bilgisi var mıdır?
  • Bilgisi yok ise, bu kadar önemli ve merkezi bir yerde bulunan tarihi eserde yapılan tadilatın gözden kaçmasında tadilatı yapan dernek ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?

   

  Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
  Eki: 1/1000 lik İmar Planı

   

  107

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  2015 Yılı İftar Paket Yemeği                                                                     10.06.2016

  Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. sayfasında yayınladığı Sokak İftarlarının yeri 15 sokak İftarı, 1 protokol yemeği,  kişi sayısı 62.600 olarak çizelge ile belirtilmiştir.

  Aynı yılda 2015/28953 İhale Kayıt Numarası ile 13.04.2015 tarihinde yapılan ihaleyi UĞRAŞ GIDA SAN. LTD. ŞTİ.’nin kazandığı Ramazan Sokak İftarları İçin Pakette Sıcak Yemek Hizmeti Alımı 120.000 adettir.  

  120.000 – 62.600 = 57.400 adet Ramazan Sokak İftarları için Pakette Sıcak Yemeği faaliyet raporunda gözükmemektedir.

  08 Nisan 2016 Cuma günü Fatih Belediye Meclisinde 2015 yılına ait Faaliyet Raporu görüşmelerinde şifai olarak Sayın Mustafa DEMİR sorduğumuz bu soruya yeterli ve ikna edici cevap verememiştir.

  Aradaki fark olan 57.400 adet İftar Paket Yemeğinin akıbeti ile nerede ve nasıl tüketildiği hakkında grubumuza yazılı bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  106

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Elektro Manyetik Alan ve EM Kirliliği                                                    04.04.2016

  Fatih Belediyesi Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan İlçe Belediyeleri arasında olduğu ve çeşitli ödüller aldığı malumumuzdur.

  Op. DR Ahmet Çetinkal’ in (Medical Park Fatih Beyin ve Sinir Cerrahisi) Fatih Belediye Başkanlığının resmi Web sitesinden “Teknoloji Rahatsız Ediyor!” Başlığınla yazdığı yazının içeriği de önergemizin gerekçesinin doğruluğunu onaylamaktadır.

  Günlük hayatımızda kullanılan televizyon, bilgisayar ve cep telefonları başta olmak üzere MP3 çalarlar, LCD ekranlar, fotokopi makineleri, mikro dalga fırınlar, saç kurutma ve tıraş makineleri, dijital saatler gibi birçok elektronik cihaz bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan sağlımız için tehdit oluşturuyor. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak bilinen elektromanyetik radyasyon kaynakları; sabit telekomunikasyon cihazlarının (baz istasyonları ve cep telefonu) antenleri, radyo / televizyon ve telsiz verici istasyonlarının antenleri, elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri, indüksiyon fırınları ve indüksiyon kaynak makineleri, TV / bilgisayar ekranları, radar sistemleri, uydu iletişim sistemleri, tıpta kullanılan bazı cihazlar, endüstride yüksek radyofrekansta çalışan bazı sistemler ve elektrikli ev aletleridir.

  Sonuç olarak bu konuda daha kapsamlı bilimsel araştırmaların yapılması, sınırlamalara ilişkin yasal önlemlerin uygulanması ve toplumun olası etkilere karşı uyarılması önemlidir.  (http://www.fatih.bel.tr/icerik/11466/teknoloji-rahatsiz-ediyor/)

  Su, hava, gürültü gibi kirliliklerin yanı sıra elektromanyetik alan kirliliği ile de mücadele edilerek toplumun duyarlılığı arttırılmalı, sağlıklı yaşam alanları yaratılmalıdır.

  Gelişen teknolojiyi endişe ile değil uygulayarak takip eden ve hizmetlerinde kullanmaya özen gösteren bir belediye olarak, teknolojiyi doğru kullanma doğrultusunda yön göstermenin de görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar, insanlarımız iyi şeylere layıktır.

  EM alanlara birçok durumda limit değerlere göre maruziyeti en iyi tanımlamanın yolu, uygun cihazları kullanarak ölçüm yapmaktır. Bazı durumlarda ise doğrudan indüklenen akımı ölçmek yeterli olabilmektedir. Çalışma ortamındaki en pratik yaklaşım, ortamdaki elektrik ve manyetik alan şiddetini ölçmektir.

  İnsanoğlu biyoelektriksel bir sistem olup doğal EM alan kaynağıdır. Hücreler arası iletişim biyoelektrik sinyaller ile sağlanmaktadır. Cep telefonları, baz istasyonları, kaynak makineleri, endüstriyel iş makineleri gibi yapay EM alanlara çevresel maruziyet, insan vücudunda temel biyolojik sistemlerle etkileşebilmektedir. Günümüz de evlerde ve işyerlerinde kullanılan kablolu ve kablosuz sistemlerden kaynaklı EM alanların seviyesi katlanarak artmaktadır. Son yıllarda yapılan deneysel, epidemiyolojik ulusal ve uluslararası araştırmalarda EM alanların temel biyolojik olaylarda değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir.

  Belediyenin resmi web sitesinden makale yayınlamanın dışında, el ilanları, insert ve mahalle bazlı çok sayıda toplantılar ve paneller yapılmalı, belediye bünyesinde ölçüm yapabilen bir birim oluşturmalı, vatandaşlara duyurularak onlardan gelen talepler doğrultusunda yaşam alanlarında ( konut içleri, yatak odası, çocuk odası vb.) ev ve işyerlerinde ölçümler yapılarak tehlike arz eden ev ve işyerlerine gerekli bilgilendirilme yapılarak tedbir almaları sağlanmalıdır.

  Yukarıda açıkladığımız EM Kirliliğinin ölçülmesi ve bu konuda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmaların bir proje kapsamında hayata geçirilmesi için gereğinin yapılması ve grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

   

  105

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Zeyrek 2424 ada 5 parsel                                                                             08.03.2016

  Dervişali Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak 2615 ada 38 parselin etrafı çevrilerek koruma altına alınmıştır.

  • Bu alan kime aittir. Belediye Başkanlığımızın buradaki tasarrufu nedir?
  • Söz Konusu Alanın SAFA VAKFI’NA verildiği doğrumudur?
  • Verildiyse ne şartlarda ve ne amaçla verilmiştir?

  Yukarıdaki sorularımızın cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.

   

  104

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Zeyrek 2424 ada 5 parsel                                                                             08.03.2016

  Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi İbadethane Sokak No:3 adresinde ( 2424 ada 5 parsel ) bulunan taşınmaza 30.07.2013 tarih 989 sayılı encümen kararı ile kamulaştırılma kararı verilmiş idi.
  Fatih Belediye Başkanlığı 29.11.2013 tarihinde Encümen tarafından Kamulaştırma kararı alınan 2424 ada 5 parsel de bulunan taşınmaz için İstanbul 3. asliye hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedel Tespiti ve Tescil istemli dava açmış (2013/469 Esas), ancak son duruşmalara girmeyerek 22.04.2015 tarihli kararla (2015/164) dava düşmüştür.
  Ayrıca; Mülk sahibi mülkiyet hakkını sınırladığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu bahisle İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava (2013/2498 Esas) açarak konuyu yargıya taşımış, ancak, Yine encümenin 18.02.2015 tarih 161 sayı ile kararla (2015/2138) kamulaştırma kararı iptal edildiğinden dava düşmüştür.
  Yukarıda açıklanan hukuki süreçler yaşanması vatandaşı ciddi sıkıntıya sokmuş, mağdur edilmiş huzursuzluk yaratılmıştır.
  Bununla yetinmemiş alınan plan tadili kararı ile 2424 ada 5 parsel Sosyal Kültürel Alan ilan edilmek suretiyle Fatih Belediye Başkanlığının başaramadığı kamulaştırma işlemi İBB’ye devredilerek kamulaştırma İBB eliyle devam ettirilmektedir.
  Belediyeler, vatandaşların mülkiyet haklarına kısıtlamak, haksız ve hukuka aykırı eylemlerde bulunamazlar. Ancak yukarıda belirtilen işlemlerde bu yola başvurmak istendiği gözlenmektedir.

  • Tüm bunlara dayanılarak söz konusu taşınmaz ile ilgili son durum nedir?
  • Fatih Belediye Başkanlığının bu taşınmaza gösterdiği ilgi nedendir?, amacı nedir?
  • Fatih Belediye Başkanlığının yargıda, encümenin kararda uyguladığı değişikliğin gerekçeleri nelerdir?
  Sorulan soruların cevaplandırılması ve Encümenin Ocak 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında kamulaştırma kararları ile uygulanan kararların bulunduğu bir çizelgenin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.

  103

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Çevre Dostu LED Ampuller                                                                         08.03.2016

  Günümüzde tasarruflu ampul olarak bilinen ampuller aslında oldukça tehlike arz ediyor.
  Tasarruflu ampul olarak bilinen CFL lambalar, ortalama 5 mg cıva maddesi içeriyor. Bu ampuller kırıldığında kolayca gaz fazına dönerek, solunum veya deri yolu ile insan vücuduna geçiyor. Sinir sistemimize zarar veren cıva buharı, aynı zamanda doğa kaynakları da zehirliyor.
  LED ampullerde cıva buharı bulunmuyor. Geleneksel ampullere göre yüzde 90, tasarruflu ampullere göre ise %50 tasarruf sağlamaktadır. Kullandığı enerjinin büyük bir kısmını ışığa çevirdiğinden ortamı hiç ısıtmadığı için klima sisteminin güç sarfiyatını da düşürmektedir. LED ampuller UV radyasyon ışıması yapmaz. Bütün bu sebeplere ilaveten sıfır karbon ayak izi olan LED ampullerin evde kullanımı hem tasarruf hem de doğa dostu olması açısından önemlidir.
  Eski ampuller getiren vatandaşlara çevre dostu LED ampuller dağıtılması, LED ampullerin yaygınlaştırılması ile mevcut elektrik tüketimimize yarı yarıya indirilmesi de söz konusudur.
  Fatih İlçesinde yaşayan öncelikle ihtiyaç sahibi kişilerden başlayarak tüm ilçe halkına doğa dostu ampul kullanımını yaygınlaştırmasını sağlamak, mevcut elektrik faturalarının yaklaşık %35 ‘olan elektrik masraflarını yarı yarıya indirmek hedefi ile
  ESKİ AMPULÜNÜ GETİR LED AMPULLE DEĞİŞ, EKONOMİNE VE ÇEVRENE KATKI YARAT ” veya benzer bir slogan ile düzenlenecek Sosyal Sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.

  102

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Ayvansaray Sur Dipleri                                                                               08.03.2016

  Ayvansaray mahallesi Sur içi sokağının sur diplerinde kendi yaptıkları gecekondularda sağlıksız yaşam süren birçok vatandaşımız bulunmaktadır.
  Özellikle sur diplerini mesken tutmuş çocuklu ailelerin yaşam şartları oldukça kötü, çocukların nüfus kayıtları bulunmamakta ve okula gitmemektedirler.
  İlçemizin hudutlarında bu denli mağduriyet yaşayan vatandaşların mevcudiyeti maalesef çok acıdır.

  Tarafımızdan tespit edilen ve gıda yardımı yaptığımız vatandaşlara kesin çözüm bulmak Belediyemizin görevleri arasındadır
  İvedilikle ilgili birimlerin söz konusu yere giderek; burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere sosyal yardım yapılması, barınma sorunlarını çözülmesi için gereğinin yapılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.
  Ekler:  Resim 3 adet

  101

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Engelli Gündüz Bakım Evi                                                                          05.02.2016

  İlçemiz hudutlarında Engelli Gündüz Bakım Evi bulunmamaktadır.
  Ailelerin engelli çocuklarını bırakıp hiçbir yere gidemediklerinden, Bu ailelerin sosyal yaşantıları neredeyse yok denecek kadar az olduğunu biliyoruz. Engelli Gündüz Bakım Evleri sayesinde onların bir an bile olsa nefes almalarını sağlamak oldukça önemlidir.
  Engelli Gündüz Bakım Evine, Engelli yakınları, bakmakla yükümlü oldukları engellileri haftanın belirli günü, belirlenecek saat aralığında buraya bırakabilecek, böylece bu sürede kendilerine zaman ayırabilecek, işlerini halledebilecek ya da hiçbir kaygı duymaksızın sosyal yaşamda yerlerini alabileceklerinden, vatandaşlarımıza sosyal destek olacaktır.
  Belediye Yönetiminin, ivedilikle bu ihtiyacı karşılayacak    “Engelli Gündüz Bakım Evlerini” ilçemizin 2 veya 3 yerinde; bina, personel ve teçhizat temin ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunması için gerekli çalışmaları yaparak hayata geçirmesini ve konu ile ilgili çalışmaların yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

  100

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Toplatılması                      05.02.2016

  22.05.2012 tarih 28300 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan “ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NİN Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 8. Maddesinin 1.fıkrasına istinaden, nüfusu 400 binden fazla olan ilçe belediyelerinin görevleri arasında olan AEEE toplama başlangıç tarihi 01.05.2013 olan;

  • AEEE miktarı İlçemizde aylık ve yıllık ne kadardır?
  • İlçemizde evsel AEEE’lerin, ilgili yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından AEEE yönetim planının sonuncu ne zaman hazırlanmıştır?
  • Atık yönetim Planı hazırlandıysa ilgili Bakanlığa hangi tarihte sunulmuş ve onaylatılmıştır?
  • Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında ilçemizdeki konutlar bilgilendirilmekte midir?  Bilgilendiriliyorsa bu çalışma hangi yollarla, nasıl ve ne şekilde uygulanmaktadır?
  • Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen gruplamaya göre AEEE’ler getirme merkezinde uygun konteynerlerde biriktirilmekte midir?
  • İlçemizdeki AEEE’lerin toplanması hangi kurum tarafından, ne şekilde yapılmaktadır? Taşeron firma tarafından toplanıyorsa firmanın lisansı var mı dır? Toplanan evsel AEEE!ler hangi işleme tesislerine gönderilmektedir? Gönderilen tesisin lisansı var mıdır? İşleme tesisinse son gönderilen AEEE’lerin belgesi mevcut mudur?

  Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevapları ile söz konusu lisanların birer kopyasını grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

  99

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Zabıta tarafından el konulan seyyar malları                                                    01.02.2016

  Fatih İlçesinin yoğun bölgelerinde seyyar olarak çeşitli elektronik eşya satan vatandaşların yasal olmayan bu faaliyetleri neticesinde Fatih Belediyesi Zabıta müdürlüğü personelleri tarafından caydırıcı olmak üzere el koyduğu ürünlerin belli bir süre sonunda ilgilisine iade edildiği uygulamalarının yapıldığını biliyoruz.
  El koyma işleminin bir tutanakla malzemelerin cinsi ve miktarının belirtilmesi suretiyle yapılması zabıta talimatnamesinde açıkça belirtilmiştir. Uygulanmasının zor da olsa bu şekilde yapılması yasal zorunluluktur.
  Aksaray meydanında seyyar faaliyette bulunan vatandaşların el konulan telefonları süresi sonunda geri alma talepleri Zabıta Müdürlüğünün Seyyar Deposu telefonların çalındığını gerekçe göstererek geri verilemeyeceği  ifade edilmiştir.
  İlgili vatandaşlarımız 05. Ocak 2015 tarihli (16415, 16425 ve 16430) 71, 72, 73 sayı no lu dilekçelerini Fatih Zabıta Müdürlüğüne verdikleri dilekçeleri ile bu mağduriyetlerini beyan etmişlerdir.
  Ayrıca 14.12.2015 tarih 11974 sayı ve 21.12.2015 tarih 22966 ile üzerinde hiçbir ibare bulunmayan sadece; 1 ay içinde alınmayan maldan belediyemiz mesul değildir. Fişini kaybedenin malı verilmez ibaresi bulunan belgelerin fotokopileri tarafımıza ibraz edilmiştir

  Yukarıda açıklandığı üzere,

  • Seyyar ile yapılan mücadele ve neticesinde el koyulan seyyar mallarının kaydı düzenli tutulmakta mıdır?
  • Söz konusu vatandaşlarımızın dilekçelerinde belirttikleri konular doğrumudur?
  • Seyyar deposu hangi sıklıkla kontrol edilmektedir?
  • El Konulan malların muhafazası sağlıklı yapılmakta mıdır?

  Tüm bunların ışığında; ihmali görülen sorumlular hakkında,  çalındığı söylenen ürünlerin akıbeti ile ilgili gerekli soruşturmalar yapılarak, neticesini, ayrıca son 6 aylık depo envanterinin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.
  Ekler: Üç adet dilekçe ve fişlerin fotokopisi Toplam:4 sayfa

  98

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Evsizler, barakalarda yaşayanlar ve Kadın sığınma evi                                06.01.2016

  Fatih İlçesinde evsiz yaşayanlarla, Fatihin çeşitli mahallelerinde İnsanlık dışı yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışan nice insanlarla karşılaşıyoruz.
  Evsiz, sağlıksız, korumasız baraka ve gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızdan ikisi son üç gün içerisinde hayatlarını kaybetmişlerdir.
  Sosyal Devlet çatısı altında Sosyal Belediyecilik hizmetini verdiğini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir 2014 bütçe görüşmelerinde Fatihte 37.000 aileye sosyal yardım yaptığını beyan etmişti.
  Bilhassa soğuk kış günlerinde yaşam şartları uygun olmayan ve evsiz vatandaşlarımızda bu yardımlardan faydalandırılmakta mıdır?
  . Kaymakamlık ukdesindeki Fakir fukara fonu ve Fatih Belediyesinin kriterlerine girmeyen binlerce aile veya kişi açlıkla, soğukla mücadelede yenik düşmekte ve tedavisi mümkün hastalıktan maalesef ölmektedir.
  Mevlanakapı mahallesi 1411 ada, başta 2 parselde  (Tekke Maslağı Çıkmazı No:20) bulunan barakada yaşam savaşı veren vatandaşlarımızdan birisi 04 Ocak 2016 gününde ölmesi çevre halkını ve bizleri bir hayli üzmüştür.
  Ayrıca 05 Ocak 2015 günüde aile içi kavga neticesinde bir başka vatandaşımız 10 aylık torunu Aybüke Bebek ile sığınacak yer bulamadığından sığındığı cami avlusunda Aybüke Bebeğin öldüğü tespit edilmiştir. (Ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp Raporu henüz açıklanmamıştır)
  Yukarıda bahse olan vahim olayların bir daha yaşanmaması için,
  Söz konusu Mevlanakapı Mahallesi 1411 ada 2 ve bitişik parsel örneği gibi değişik adreslerde bulunan baraka gecekondularda oturan vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır yaşam şartlarında ikamet etmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması, ayni ve nakdi yardım yapılması,
  Aile içi şiddet sonucu kadınların sığınacağı, 5393 sayılı yasanın 14. mad. gereği nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Konukevinin (Sığınma evi) yapılması için gurubumuzun ısrarcı olduğu ve sık sık gündeme getirdiği, hatta yapılmadığından dolayı Belediye Başkanı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunarak soruşturma açtırdığımız halde; yapılmayan FATİH KADIN ve ÇOCUK KONUKEVİ (SIĞINMA EVİ) için Belediye taşınmazlarından ihtiyacı karşılayacak biri veya birkaçının derhal tahsis edilmesi,
  Evsiz ve uygun olmayan şartlarda yaşayan, yaşlı yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tespit edilerek kayıt altına alınması, bilhassa soğuk havalarda barınacak yer temin edilerek muhafaza edilmesi ayrıca ısınma yardımı yapılması.
  Yukarıda açıklanan ve talep edilen konular için Kaymakamlık ve Belediye bünyesinde gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla.

   

  97

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1057 ada 15 parsel deki Benzinci ek İnşaatı                                               06.11.2015

  İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi No: 57/A   (1057 Ada  15 Parsel) adresinde Benzin İstasyonu bulunmaktadır

  • Söz konusu alanın Deposu olarak gözüken alana inşaat izni verildi mi?
  • İnşaat faaliyeti esnasında tarihi eser çıktımı?
  • Vatandaşların şikâyeti üzerine inşaat alanı mühürlendi mi?
  • Bölgede tarihi eserlerin yoğun olduğu halde Koruma kurulundan inşaat için izin alındı mı? 
  • Kıztaşı Anıtı’na yakın mesafede faaliyet gösteren bir benzin istasyonu yıllardır mahallelinin tepkisini çekerken, kenti içindeki bu bombaya ek inşaat izni neden verildi?
  •  2. ve 3. derece tarihi eserlerin bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma için IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunu devre dışı bırakılarak verilen inşaat izinleri midir? Bu inşaat bu kapsamda mıdır?
  • Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2016 Bütçe konuşmasında belirttiği gibi Koruma Kurulunda bekletilen 2200 adet dosyadan kaç tanesi Fatih Belediyesine inşaat izni için müracaat etmiştir?

  Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla

  96

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Meclis Gündemleri ve Ekleri                                                                            4.11.2015

  Meclis Gündemine alınan konuların muhteviyatı içeren evrakların özetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Meclis Üyelerinin şahsına ait oluşturdukları dosyalar ile tarafımıza verilmektedir.
  Ancak bu dosyaların detayları ve alt bilgilerini içeren belgeler sadece grup başkan vekillerine verilmektedir.
  Her ayın ilk toplantısında Meclis gündemine alınan ve karar alınarak imza attığımız dolayısıyla sorumluluk aldığımız meclis gündemine alınan konuların detay evraklarını içeren sadece grup başkan vekillerine verilen dosyanın bir kopyasının Ocak 2015 tarihi itibarı ile tarafıma verilmesi için ilgili müdürlüğe talimat vermek üzere önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla,

  95

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: 479 ada 63 ve 64 parsel                                                                                   4.11.2015

  Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi 479 parsel 63 ve 64 nolu parsellerde bulunan ve İmar Planlarında Park Olarak gözüken alan Bedaş Beyazıt İşletme Müdürlüğü Kocamustafapaşa İndirici Merkezi olarak kullanılmaktadır.
  Söz konusu alan, kullanan kurum tarafından çok bakımsız, çevreye zarar verecek derece pis ve çöplerin biriktiği bir durumda muhafaza edilmektedir.
  Zabıta marifeti ile ilgili kurumun kullandığı söz konusu alanın kontrol edilerek temizletilmesi için ikaz edilmesi aksi takdirde Fatih Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından temizliği yaptırılarak,  ilaçlanması dolayısıyla çevre halkının mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla,

  94

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Bina altındaki işyerinin işgali                                                                         18.10.2015

  Haseki Sultan Mahallesi Şair Mehmet Akif Sokak No:1/A Okatanlar apartmanının altında No:1/B de faaliyet gösteren işyerinin önünde apartman girişini dar bir koridor bırakan mevcut durumunu ileri uzatarak tente ve camekânla kapatarak işgal etmeleri apartman sakinleri tarafından kesinlikle istenmemektedir.
  12.10.2014 Tarihinde aynı şikâyet konusunu içeren ve Meclis Başkanlığına verilen önergenin; işyerinin ruhsatlı olduğu ve işgaliyenin geri çekilmesi için gereğinin yapıldığı bilgisi 10027 sayı 05/12/2014 tarih ile cevabı olarak verilmiş idi.
  Ancak söz konusu binanın altında bulunan işyerini yeni devir alan ve ismini Cafe 56 olarak değiştiren işyeri tekrar işgaliyesini büyütmek suretiyle faaliyetine devam etmektedir. 17.10.2014 tarih ve 40411 kayıt numarası ile Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılan şikâyetin gereği yapılmamış, işgalin alanı büyütülmüştür.

  • Belediye Başkanlığı istediği alanı, işgaliye keserek müsaade etmekte midir?
  • Bu işgaliyenin ölçüsü ve prosedürü nedir?
  • Her işyerine bu şekilde işgaliye verilmekte midir?
  • Ruhsatlı olduğu verilen cevapta belirtilen Söz konusu işyeri ruhsat almak için apartman sakinlerinden muvafakatname almadığı halde nasıl ruhsatlandırılmıştır?

   Yukarıdaki soruların cevaplanarak, 5393 sayılı kanun, zabıta talimatnamesi, ruhsat yönetmeliği vb kanunları işleterek, 1/B numaradaki Cafe 56’nın ruhsat yönünden incelemeye alınması, işgaliyenin 2 metre geriye çekilmesi için gereğinin yaparak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla,

   

  93

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Topkapı Spor Kulübü                                                                                    18.10.2015

  16 Ekim 2015 Cuma günü mevcut imar planında fiilen yolda kalan Topkapı Amatör Spor Kulübü binasının 14.06.1995 tarih, 39 sayılı meclis kararı ile İlçemiz dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüpleri için alınan genel kararından Topkapı Amatör Spor Kulübü ibaresinin çıkarılarak yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi incelenmiş olup, İmar, Hukuk, Gençlik ve Spor Komisyonlarımızca oy çokluğu ile uygun görülen raporları Fatih Belediye Meclisinden de Oy Çokluğu ile kabul edilmiş idi.

  Dayandırılan gerekçe ise 1/1000 lik Koruma Amaçlı mevcut imar planında fiilen yolda kalan Spor Kulübüne ait binanın yeni inşa edilecek binanın cephesini kapatacağı ve yol alanında kalan Topkapı Spor Kulübüne ait binanın yıktırılması istenilmektedir.

  Söz konusu yerde sadece bir binanın cephesi söz konusu iken, Yapılacak binanın kotu ve girişi Bayezıtağa Yağhane sokaktan verilmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağı halde,
  Fatih İlçesi Balat Mahallesi, İstanbul İmam Hatip Lisesinde bulunduğu Tayyareci Selahattin Sokağı Fatih Belediyesi Fen işleri müdürlüğünü tarafından demir kapı yapılarak araç trafiğine kapılmış Tayyareci Selahattin Sokağın dışında Köroğlu Sokakta ve Şair Niyazi Sokakta bulunan 35 adet parseldeki binalarda oturan yüzlerce vatandaşımız mağdur edilmiştir.

  Bununla kalınmamış
  06.07.2015 tarihli Fatih Belediye Başkanlığı Meclis Gündeminin 31. maddesi aşağıdaki gibidir (Gündem Eki 5) Fatih Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünün  06.07.205 tarih ve 1098 sayılı teklifi “Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz imar planında okul alanında kalmaktadır. Katınızca uygun görüldüğü takdirde, Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 30 (Otuz) yıl  süreyle bedelsiz tahsisi hususunda karar alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.” 
  İçerikli teklif Meclis Başkanlığına sunulmuş ve Oy Çokluğu ile Kabul edilmiştir.

  Fatih Belediyesinin yaptığı 1/1000 lik Koruma Amaçlı İmar Planlarında Sokak olan    “TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAĞI” parsele dönüştürülerek 30 yıllığına İstanbul İl Milli Eğiti Müdürlüğüne tahsis edilerek, Yapılacak İstanbul İmam Hatip Lisesi Kompleksi Arsasına dahil edilmiştir.

  Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın alanı TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.

  Bu örnekte olduğu gibi Fatih Belediye Başkanlığı çifte standart uygulayarak 95 yıllık TOPKAPI SPOR KULÜBÜNÜN BİNASININ BULUNDUĞU SOKAĞI parsele dönüştürüp Spor Kulübüne tahsis edeceğine, bitişik 42 parseldeki inşaatın cephe ve cumbalarını bahane ederek yıkımına ve tahsisinin iptali yönüne gitmiştir.

  Tüm bu açıklamaların ışığında;

  Yukarıdaki kararın tekrar gözden geçirilmesi için Meclis Başkanlığına İade edilmesi, Söz konusu sokak için emsal teşkil edecek, Tayyareci Selahattin sokağına uygulandığı gibi İmar Plan Tadili ve Parselasyon yapılarak;  
  30 yıllığına Topkapı Spor Kulübüne tahsisinin yapılması, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla kararın geri çekilmesi için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.

  92

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: 2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat                                                                     16.10.2015

           2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat ile ilgili 09.01.2015 tarihinde verdiğim önergenin cevabı verilmediği gibi mühürlü olan bina mühür fekki yapılarak faaliyetine devam etmektedir
  İskenderpaşa mahallesi Ahmediye Caddesi no:30 adresi 2006 da 23 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış binanın durumu nedir?

  • Mühürlü olmasına rağmen nasıl faaliyetine devam etmektedir?
  • Mühür fekki yapıldığından dolayı hukuki işlem yapılmış mıdır?

  Bu inşaat ile ilgili yapılan işlemlerin ve Mühürlü yerlerin takibi Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığından son üç aylık periyodik takip çizelgesinin tarafıma yazılı olarak verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.
  Saygılarımla, Ek 8 Resim

  91

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1473 Ada, 13 Parsel                                                                                   14.10.2015

  SeyyidÖmer Mahallesi 1742 ada, 23 parsel olan Hekimoğlu Alipaşa Caddesi no:144 numaradaki inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi kalıntılar çıktığı söylemleri tarafımıza ulaştırılmıştır
  Bunun üzerine 10 Ekim Cumartesi günü nöbetçi zabıta amirliğine konu iletilmiştir.
  Fatih Belediyesinden yapılan geri dönüş bildiriminde böyle bir buluntu söz konusu değildir ifadesi ile bilgilendirilme yapılmıştır.
  Bu bağlamda söz konusu inşaat alanının tarihi eser kalıntıları çıkıp çıkmadığı hakkında detaylı bir araştırma yapılarak ilgili resmi kurumlar nezdinde işlem yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek: 5 Resim

  90

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1473 Ada, 13 Parsel                                                                                   09.10.2015

  Mevlanekapı Mahallesi 1473 ada, 13 parsel olan Mimar Kasım Caddesi no:52 numaradaki Hazire yerinde  bulunan tarihi mezarlık ve çevresi çok kötü durumdadır.
  Cami alanı ve hazire yeri olarak İmar planlarında bulunan söz konusu yer ile ilgili düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılarak gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ile Caminin ve Haziresinin ihya edilmesi için gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek: 5 Resim

  89

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1160 Ada, 24 Parsel                                                                                   05.10.2015

  Cerrahpaşa Mahallesi 1160 ada, 24 parselde Tütüncüzade  Sokağı eski 3 numarada yapılan inşaat alanında ve çevresinde Fatih Belediyesinin vermesi ve görünen bir yerde bulunması gereken inşaat ruhsat iznini içeren herhangi bir tabelaya rastlanmamıştır

  • Söz konusu inşaatın ruhsatı var mıdır?
  • Tabelası neden asılı değildir?

  Yukarıda soruların cevaplanarak yasal işlemler için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek: 8 Resim

  88

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1733 Ada 20,21 Parsel                                                                                   05.10.2015

  Seyyid Ömer Mahallesi1733 ada, 20 ve 21 parsellerde Emrullah Efendi Sokağı ile Sırrıpaşa Sokağının köşesindeki alanda bulunan tehlikeli tarihi yapının yıkılmasının üzerinden uzun süre geçmiştir.
  Bu alanın köşesinde bulunan çöp konteynırlarının da bulunmasından dolayı çöplerin ve molozların atıldığı bakımsız bir durumdadır. Söz konusun alanın temizlenerek etrafının çevrilmesi suretiyle emniyete alınması gerekmektedir
  Yukarıda açıklanan alan için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek:4 Resim

  87

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  İnşaat ruhsatları                                                                                               05.10.2015

  İstanbul IV numaralı Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’nun 14.05.2014 tarih 2573 sayılı kararı ile Fatih Belediye Başkanlığının uygulamaya koyduğu 04.10.2012 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının düzeltmelerle uygun bulunan Plan Notları’nın yeniden düzenlenmesi için  verdiği yazıyı dayanak tutarak Fatih Belediyesinin AKP li 3 Meclis Üyesi 07.09.2015 tarih ve 14094 sayı ile İMAR PLAN NOTLARINDA KORUMA KURULLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK üzere Fatih Belediye Meclisine yazılı teklifte bulundular.

  Verilen teklif Meclis tarafından ilgili Komisyonlara havale edildi.  İmar, Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarının Ortak Raporuna göre 1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için KORUMA KURULLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK üzere plan notlarında değişiklik talepleri CHP Grubunun RET oyuna karşı AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi.

  • IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2014 tarihinde gönderdiği plan notlarının yeniden düzenlenmesini uygun bulduğu yazının dayanağı nedir?
  • IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun verdiği düzeltme izni için, Kültür Bakanlığı ve/veya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun konu ile ilgili yazılı izni mevcut mudur?
  • IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun İlgi tuttuğu konuyu içeren talepli yazınız mevcut mudur? Tarih ve sayısı nedir?
  • IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun gönderdiği plan notlarının düzeltilmesini içeren izni için yazı neden Eylül 2015 tarihine kadar bekletilmiştir?
  • Yukarıdaki kapsama giren, IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda beklemekte olan inşaat izinlerinden, Fatih Belediyesine inşaat izni için müracaat edenler var mıdır?
  • Varsa kaç adet inşaat izni verilmiştir?

  Ayrıca Mecliste alınan kararı çarpıtarak kamuoyuna yanıltıcı tekzip yayınlamak sureti ile vatandaşları yanlış bilgi verilmesi konusunda Meclise açıklama yapılacak mıdır? 
  Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek: Tekzip

  86

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Şehit Turan Topla Sokak                                                                       05.10.2015

  Silivrikapı Mahallesi Şehit Turan Topla Sokak bir araç park edilmesi yada arızalnması halinde tamamen kapanacak kadar dar, ulaşım ve yaya açısından sıkıntılı bir sokaktır. Sokağın dar olması nedeniyle girilmez tabelasına uymayarak sokağa giren araçlar geri gitmek zorunda kalmakta ve ciddi tartışmalar yaşanmaktadır.

  Sokakta oturan vatandaşlarımızı ve esnafın talepleri Fatih Belediyesi tarafından yeniden asfaltlanan sokak için UKM ve UTK dan karar çıkartarak giriş ve çıkışlarına hidrolik bariyerler konulmak suretiyle araç trafiğine kapatılması talep edilmektedir. Gerektiğinde bu talep doğrultuda çok sayıda imza toplanacaktır.


  Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu konunun gündeme alınarak gerekli izinler için çalışmalar yapılabileceği konusunda görüş vermişlerdir.
  Yukarıdaki bahsedilen ŞEHİT TURAN TOPAL Sokağının gerekli yasal izinler alınarak araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması talebimiz için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmek üzere, önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla. Ek: 1 Resim

  85

     Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1885 ada 2 parseldeki Taşınmaz                                                                    05.10.2015

  Derviş Ali Mahallesi 1885 ada 2 parsel sayılı taşınmazı (Yazıcı Cami Sokak 19 numara)  işgal ettiğinden bahisle bahse konu taşınmazın nüfus ve eşyadan tahliye edilmesine yönelik Fatih Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 22/08/2015 tarih ve 1404 sayılı yazısı ile bu yazının tebliğ ve uygulanması yargıya taşınmıştır.
  Konu tarafımdan takip edilmiş ve tahliye aşamasında gerekli yasal dayanağı olmadığı konusunda ilgili müdür ve başkan yardımcısı şifai olarak uyarılmış ve 15 gün süre ek verilmesi sağlanmış idi.

  • 02/06/2005 tarihinde düzenlenen “Teknik Rapor” dışında herhangi bir inceleme ve tespit yapılmadan yani gerekli yasal zemin olmadığı halde bu tebligat neden çıkartılmıştır?
  •  Zabıta tarafından söz konusu raporun 2005 yılına dayandığı, raporda statik açıdan herhangi bir tehlikenin belirtilmediği, mevcut yapının son durumunun incelenmesi içerikli bir yazının Yapı Kontrol Müdürlüğüne gönderildiği halde neden ısrarla nüfus ve eşyadan tahliye edilmesinde ısrar edilmiştir?
  • Fatih Kaymakamlığının 05/06/2015 tarih 21 karar sayısı ile söz konusu taşınmazın uzun yıllardan beri Faruk SAVAŞ adlı vatandaşın ve ailesinin ikamet ettiği ve zilyet olduğuna dair tahliye talebinde bulunan Mehmet Ali AKDENİZ adlı vatandaşa bildirdiği halde Belediye Yönetimi neden ısrarla tahliye ve nüfustan arındırma faaliyetine başvurmuştur?
  • Faruk SAVAŞ adlı vatandaşın İstanbul 7. İdare Mahkemesinin Esas No: 2014/1797 Karar No: 2015/ 738 ile ve Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulun Y.D İtiraz No: 2015/788 ile vermiş oldukları yürütmenin durdurulması ve iptali kararları neticesinde konu ile ilgili yetkililer hakkında ne gibi kanuni bir işlem yapılmıştır?
  • Fatih Belediyesi Teftiş Kurula Başkanlığı, şikâyet üzerine söz konusu konu ile yürüttüğü “yetkili memurların görevini kötüye kullanma ” soruşturmasından nasıl bir karar çıkmıştır?

  Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla.
  Ek:5 Resim

   

  84

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Cevizci Ekrem Sk No:4                                                                                  11.09.2015

  Hırka- i Şerif Mahallesi 1521 ada 6 parsel de Cevizci Ekrem Sokak No:4 de bulunan tek katli kagir binanın çatısı çökmüş bakımsızlıktan ve ilgisizlikten içi ve çevresi çöplerin atıldığı hayvan ölülerinin bulunduğu çevreye zarar veren bir durumdadır.
  Vatandaşların Fabim’ e yaptıkları çeşitli müracaatlar neticesinde, söz konusu metruk alanın etraf koruma altına alınmış ancak temizliği yapılmamıştır. Tinercilerin ve evsizlerin her an yangın çıkabilecek bu metruk binanın temizlenmesi hatta gerekli prosedürleri tamamlayarak tamamen yıkılması için gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak emniyetli bir duruma getirilmesi için gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.  Saygılarımla.

  83

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Sucaattin Mescidi                                                                                         07.09.2015

  Seyyid Ömer Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde 1741 ada 23 parsel de yapımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen Sucaattin Çavuş Mescidinin kaba inşaatı tamamlanmış gözükmektedir. Ancak uzun süredir herhangi bir faaliyet olmadığından yarım bırakılan avlu ve çevre düzenlenmesi Lale Devri'nin ilk eserlerinden sayılan görkemli Ali Paşa Camii’nin hemen karşısında inşa edilen Sucaattin Çavuş Mescidinin Hekimoğlu Alipaşa caddesine bakan ön avlusunun ve kaldırımın görüntüsü uygun değildir.
  İnşaat alanının etrafının çevrilerek emniyetli bir duruma getirilmesi için gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.  Saygılarımla.
  Eki:3 Resim

  82

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Ücretsiz Servis Araçları                                                                            07.07.2014

              Fatih Belediyesi Hudutlarında halkı belirli merkezlere toplu ücretsiz taşıma hizmeti veren belediyemize ait kaç araç mevcuttur?
  Bunların çalışma saatleri ve güzergâhları nelerdir?
  Hizmet veren araçların, hizmet güzergâhları, saatleri ve sayıları halkın görebileceği yerlere ilanen asılarak gerekli duyuruların yapılması sağlanmakta mıdır?
  Bu hizmetlerde ortalama kaç vatandaş haberdardır ve kullanmaktadır?
  Yoğunluk olan yerlerde ilave araçlar ya da otobüs konulacak mıdır?
  Bu hizmetlerin yeteri kadar duyurulmadığı gözlemlenmiştir.
  Yukarıdaki soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.
  Saygılarımla.

  81

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Trafo konulan Yeşil alan                                                                            10.07.2015

  Seyyid Ömer Mahallesi 1758 ada 4 parsel deki yeşil alana ağaç kesmek üzere gelen kişiler tarafından trafo konulacağı beyan edilerek 3 ağaç kesilmiş, geri kalan ağaçlar halkın tepkisi neticesinde kesilmeden bırakılmıştır.
  Bu alan çevre için küçük de olsa vatandaşlar tarafından  7–8 adet ağaç ve yeşillik barındırması sebebiyle önemsenmekte ve olduğu gibi muhafaza edilmesi istenmektedir.
  Seyyid Ömer Mahallesi Emrullah Efendi sokakta oturan vatandaşlarımız bu alanın aynı şekilde kalması ağaçların kesilmemesi ve trafo konulmaması için çok sayıda imza toplayarak, Fatih Belediye Meclis Başkanlığına iletilmek üzere tarafıma verilmiştir.

  • Bu alanın mülkiyeti kime aittir?
  • Fatih Belediyesine aitse trafo konulmak üzere izin verilmiş midir?
  • BEDAŞ ’ın trafo alanlarının mülkiyetinin şirkete ait olması şartı itibariyle bu alan hibe ya da bedel karşılığı ilgili kuruma verilmiş midir?
  • Trafonun yaydığı manyetik alanın sağlık açısından yaratacağı sakıncalar yakın çevrede okul bulunmasından dolayı dikkate alınmakta mıdır?
  • Trafo bu bölgenin enerji ihtiyacı için elzem midir?
  • Bölgeyi besleyen trafo yetersiz kaldığı teknik olarak belgelenmiş midir?
  • 1758 ada yürürlükteki 1/1000 lik imar planlarında MEYDAN gözükmekte olduğu halde bu meydanın ortasına trafo binası mı konulacaktır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak 1758 ada 4 parsele konulmak istenen trafo projesinden vatandaşların istekleri doğrultusunda vazgeçilmesi ve söz konusu alanın yeşil alan olarak muhafaza edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
  Eki: 2 Adet Resim, Dilekçe ve 160 (Yüz Altmış) İmza  (yedi sayfa)

  80

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: İş hanı içi ruhsatlar ve işgaliyeler                                                                   09.07.2015

  İlçemiz hudutlarında bilhassa gedik paşa bölgesinde bulunan iş hanlarında bulunan işyerleri ile meclisimiz geçen dönemde yangın merdiveni olmayan ve yapılması mümkün olmayan esnafın mağdur olmaması için taahhütname vermeleri suretiyle kolaylaştırıcı bazı önlemlerle 2012/100 tarih ve karar sayısı ile Fatih Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. maddesine istinaden süreli ruhsat verilmesi kararı oy çokluğu  ile alınmış idi. Bu karar doğrultusunda esnaflarımız geçici ruhsatlandırılarak iştigallerine devam etmeleri sağlanmıştır.
  Tüm bunların ışığında;

  • Gedikpaşa bölgesinde kaç esnafa geçici ruhsat verilmiştir?
  • Bu bölgede ve hanların içinde ruhsatsız çalışan işyerleri var mıdır?
  • Esnafın verdiği taahhütlerin gereği kontrol edilmekte midir?
  • Taahhüdüne uymayan kaç esnafın geçici ruhsatı iptal edilmiştir?
  • Bölgede çalışan esnafın yanıcı ve parlayıcı hammaddeler kullandığı göz önüne alınmakta mıdır?
  • Han içlerindeki tehlike arz edecek şekilde işgaller önlenebilmekte midir?

  Ayrıca;
  Gedikpaşa camii sokak no:13 de bulunan Belediye iş hanı ile ilgili zabıta müdürlüğüne İstanbul Ayakkabı Satıcıları Esnaf Odası tarafından verilen 21.05.2015 tarih ve 2615/20 sayılı dilekçede ihbar edilen iş hanının giriş ve birinci katlarına tehlikeli ve geçişleri engel olacak şekilde işgal edenler ile  ilgili neden bir işlem yapılmamış, söz konusu dilekçenin gereğinin 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamı gereğine girdiği şeklinde cevap verilmiştir.                 ( 18.05.2015 tarih 19452208.304/4934 sayı)
  Oysaki herhangi bir yangın ve deprem gibi olayların neticesinde can ve mal kaybı söz konusu olduğunda zabıta talimatnamesine ve ruhsat veren kurum olarak belediyeyi bağlayıcı olduğunu bilmekteyiz.
  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak iş hanı ile ilgili yasal işlemlerin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.

  79

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Oguzhan cd. Yeşil alan                                                                                  08.07.2015

  1937 adanın 2, 3 ve 12 nolu parsellerin oğuzhan caddesi tarafında bulunan etrafı ferforje ile çevrili yeşil alan park ve bahçeler müdürlüğü tarafından giriş kapısı kilitlenmek suretiyle vatandaşların içeriye girilmesi önlenmiştir.

  Bu alanın vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde birkaç saat köpeklerini getirerek dolaşmaları için serbest bıraktıkları bir alana dönüşmüştür. Gelen şikâyetler üzerine Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün geçici tedbir olarak asma kilit ile kapatılan alana köpekler ve sahipleri ferforjelerin üzerinden atlamak suretiyle bu alanı kullanmaktadırlar.

  Vatandaşların talepleri bu alanın temizliğini taraflarından yapılmak kaydıyla köpeklerinin belli saatlerde burada dolaştırmaları doğrultusundadır.

  Bu alanın kullanılmasına izin verilmemesi durumunda yakın çevrede bir başka alının kendilerine gösterilmesi yönünde talepleri bulunmakta ve bu doğrultuda çok sayıda imza toplayarak gereği için belediye başkanlığından netice beklemektedirler.

  Yukarıdaki taleplerin değerlendirilerek gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
  Eki: Vatandaşların imzalı talepleri

  78

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Neyzen Süleyman Ergüner ve Ulvi Ergüner                                                    06.03.2015

  Süleyman Ergüner; Sultan Selim Câmii müezzini Hafız Hasan Efendi oğlu olarak 2 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi Subaşı Mahallesi, Debbağyunus caddesinde dünyaya gelmiştir. Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman, babasının vefatı üzerine, çok küçük yaşta Sultan Selîm Câmii'nin müezzini oldu. Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm dersleri alarak hafız oldu. Bu arada aynı camide imam olan Hafız Sadeddin Kaynak ile çalışmış, zamanın hocalarından feyz alarak hâfızlık pâyesine erişmiş, Gençlik yıllarında klâsik ve dînî musiki üzerindeki bilgisini artırmıştır
  Cumhuriyetin ilânından sonra Tekel (İnhisarlar) İdaresi'nde memur olarak göreve başlamış, Tekel Genel Müdürlüğü Zat İşleri Müdürlüğü (Sicil Âmirliği ) görevinden sonra Cibali Tütün Fabrikası Sicil Âmiri olmuş ve bu görevi esnasında 1 Aralık 1953 tarihinde, elli bir yaşında vefat etmiştir.
  Oğul Ulvi Ergüner; Subay olarak Ankara ve İstanbul'da görev yaptığı yıllarda, babasının yanı sıra; devrin ünlü ustalarıyla mûsikî meşk etmiştir. İstanbul Radyosu'ndaki müdürlük görevinin yanı sıra neyzen ve koro şefi olarak çalışan Ulvi Erguner'in TRT'de yaptığı önemli çalışmalarda bulunmuştur.
  Türk mûsikîsi nazariyatı, usûlleri ve ney ile ilgili notları, Tarihi Türk Mûsikîsi, Türk Askeri Mûsikisi (Mehter), Türk Din Mûsikîsi üzerinde araştırmaları, makaleleri bulunan Ulvi Erguner, neyin yanı sıra ud ve keman da icrâ ederdi. TRT İstanbul ve Ankara Radyosu arşivlerinde, birçok plak ve kasette çeşitli ney taksimleri bulunmaktadır. Konya'da yapılan Mevlâna’yı Anma Törenleri'nde neyzen başılık görevini sürdürmüştür. Beyâtî Araban Peşrev ve Saz Semaîsi’ni bestelemiş olan Ulvi Erguner, 17 Kasım 1974 de vefat etmiştir.
  Yukarıda kısa özgeçmişleri bahsedilen sanatçılarımız fatih ilçesinde doğmuş ve yaşamlarının büyük bir kısmını ilçemizde yaşamış ve ilçemizde vefat etmişlerdir.
  Böyle değerli sanatçıları olan Fatih ilçesinin,  belediye yönetimi sanatçıların adlarının ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, tanınmaları ve unutulmamaları için son ikamet ettikleri (1953–1979) eski Arpaemini (Molla Gürani) mahallesi bir sokağın ya da parkın ismini “Neyzen Süleyman Ergüner” yada Süleyman Ulvi Ergüner olarak değiştirilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla,

  77

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Gıda işi ile iştigal eden işletmeler                                                                    02.03.2015

  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8inci maddesi gereğince Fatih Belediyesi; sınırları  dâhilindeki kızartmalık atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak üzere söz konusu Kanunun 12nci maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığınca, “Denetim ve İdari Yaptırım Yetki” devri yapılmıştır. Eylül 2011 itibari ile Fatih Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiştir.
  Kullanılmış Kızartmalık Yağların Hanelerden Toplanması ise Çevre Koruma Müdürlüğümüz tarafından “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince hanelerden kızartmalık yağların toplanması için yönetim planı oluşturularak, bu kapsamda Fatih Belediyesinin ilgili müdürlüğü denetiminde, akretide edilmiş firmalarla sözleşmeler yaparak hanelerden bitkisel atık yağ toplamasına başlanmıştır.
  Atık yağların toplatılması ile ilgili vatandaşlarımıza çeşitli yollarla duyuruların yapılmasının yoğunlaştırılması, gerekirse billboardlarla ve değişik reklâma çalışmalarıyla çevre bilincinin üst seviyede duyarlılık kazanması sağlanmalıdır.
  Ayrıca,
  Fatih İlçesinin nüfus hareketinin yoğun olduğu bilhassa Aksaray, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet vb semtlerinde gıda işi ile iştigal eden işletmelerin bir kısmı mutfaklarında öğütücü bulundurmamaktadırlar.
  Bu sebepten, bulaşık atıkları kanalizasyona parçalanmadan atılmakta sık sık kanalizasyon tıkanarak binalarına alt katlarına geri taşarak,  cevre kirliliğine ve vatandaşlarının sağlık sorunları yaşamasına yol açmaktadır.
  Zabıta marifetiyle başta orta ve büyük ölçekli tüm lokantalara ve gıda işi ile iştigal eden tüm işletmelere;  mutfak öğütücüsü takılması ve atık yağların kanalizasyonlara dökülmeyerek biriktirmeleri ve çevre müdürlüğü tarafından akrediteli olan sözleşme yapılmış işletmeler vasıtasıyla toplanmasına ve yapılan ikazların uygulanıp uygulanmadığını kontrolü gerekmektedir.
  Fatih Belediyesi, Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla bitkisel atık yağların ayrı toplanması için Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 yılında 1.500 iş yerine tebligat yapıldığını; atık yağlarını ayrı biriktirmeleri konusunda ilgili lisanslı firmalarla sözleşme yapmaları sağlandığını ve aynı yıl 113.618 litre atık yağ toplandığı bilgisine sahibiz, ancak 2015 yılında bu rakamların çok üstüne çıkılması ve işyerlerinin denetiminin daha sıklıkla ve netice alınacak şekilde yapılması gerekmektedir.
  Bu konulara riayet etmeyen işyerleri hakkında yapılan yasal işlemlerin son üç ay içindeki dökümünü ve her üç aylık dönem sonunda yapılan çalışmaları toplanan yağ miktarını içeren bilginin tarafıma yazılı olarak verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.
  Saygılarımla

  76

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Kırımlı Aziz sokak No:20                                                                                     06.03.2015

  Seyyid Ömer Mahallesi Kırımlı Aziz Sokak No:20 de bulunan gecekondu bitişiğindeki metruk alanının etrafının çevrilerek düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla          

  75

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Sosyal denge sözleşmesi                                                                                       06.02.2015

  Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması öngörüsüyle, Fatih belediyesi personeli temsilcileri ile “Sosyal Denge Sözleşmesi” yapılmış ancak adil ve personellere eşit olmayan bir sözleşme olduğu tarafımızdan tespit edilmiş ve 05.05.2014 tarihinde sayın meclis başkanlığına bu konunun düzeltilmesi için önerge vermiş idik.
  Söz konusu önergeye verilen cevap içeriğinde sorumluluk “Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının” olduğu şeklinde bir açıklama yapılarak belediye yönetiminin sorumluluğu sendikaya attığı görülmüştür.
  Ancak açılan davalarda karar veren İstanbul idare mahkemeleri bu görüşte olmadığından; belediye yönetiminin bu yanlış ve tarafkâr kararını bozarak; performans kriterlerine, eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları mağdur etmeden gereken ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeme yapılmayan personellere ödenmesine karar vermiştir.
  Fatih belediye meclisinden personellerin sosyal denge sözleşmesini yapmak üzere yetki alan sayın belediye başkanı, muhatap sendikayla yaptığı sözleşme, personeller arasında ayrımcılık yaptığı gibi belediye bütçesine zarar vermesi söz konusu olmuştur.
  Belediye yönetimi,  CHP meclis grubunun sözlü ve yazılı önergelerle uyarılarına rağmen söz konusu sözleşmenin düzeltilmesi ve adil olması yönünde hiçbir işlem yapmayarak sorumluğu “Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasına”  atmıştır.
  Ancak bu sorumluluğu sendikaya atma işlemi KAMU ZARARINI engellememektedir.
  Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda

  • Bahse geçen memur sayısı 90 civarı olduğu doğrumudur?
  • Oluşacak Kamu Zararının (Geç ödemeden dolayı gecikme faizi) ne kadardır?
  • Açılan davalar ödeme yapılmayan diğer personeller için emsal teşkil edecek midir?
  • Kamu zararının artmaması için acil ödemeler yapılacak mıdır?
  • Kamuyu zarara sokan sorumlular hakkında ne gibi yasal işlem yapılacaktır?
  Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla  Ek: 05.05.2014 ve 07.07.2014 tarihli soru önergeleri, 27/08/2014 tarih 61878922-010-05-1400 sayılı  Önergeye cevap yazısı.

  74

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Cem evleri                                                                                                         02.02.2015

  5393 Sayılı Kanun'un yetki ve imtiyazları başlıklı 15'nci maddesinin (a) bendi gereğince 'belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma”' hükmü gereğince Maltepe Belediyesi Alevi inancına mensup yurttaşlarımız için cem evleri ibadethanedir anlayışına da dayanarak cem evlerini alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleri olarak kabul etmiştir.

  İlçemizde yaşayan Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın inanç ve ibadet hizmetlerini gerçekleştirdikleri Cemevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ibadethane olarak değerlendirilerek yasanın tanıdığı hak ve hizmetlerden yararlandırılması gerekmektedir.

  Bu talep demokratik bir taleptir. Bu talep evrensel insan hakları beyannamesi doğrultusunda bir taleptir. Laik bir devlet tüm yurttaşlarının dinine ve inançlarına saygı duymalıdır. Laik bir devlet bir inanca mensup yurttaşlarına, hiçbir dini inancı olmayan yurttaşlarına da eşit mesafede durmalıdır. Eşit yurttaşlık ilkesi, yurttaşların dili, dini, inancı, cinsiyeti ve ırkı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadan hakta ve özgürlükte eşit kabul edilmesini ifade eder. Alevi yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanması hiç şekilde bir lütuf olarak görülemez.

  Belediyeler cami, kilise, havra, Cem evi gibi inanç merkezlerinin kent halkının yüzlerini ağartacak ve gurur duyacağı mekânlar olması için çalışır. Bugüne kadar Belediyemiz tüm inanç merkezlerinin bakımını ve temizliğini hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl üstlendiyse, bundan sonra da bunu daha da yaygınlaştırarak sürdürmesi gereklidir.

  Yukarıdaki açıklamaların ışığında Fatih İlçesi sınırlarında bir adet cem evi olarak kullanılmak üzere Belediyeye ait uygun bir gayrimenkul veya üzerine cem evi inşa etmek üzere arsanın tahsisi için bölgemizdeki Alevi dernekleri ile temas edilerek gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.

  73

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Parklardaki Türk Bayrakları                                                                             02.02.2015

  Fatih İlçesi sınırları içersindeki parklarda ve burçlarda bulunan bazı Türk Bayraklarının yıpranmış ve yırtık durumda olduğu tespit edilmiştir.

  Milli birliğimizin ve ulus olmamanızım simgesi olan Bayrağımızın belli periyotlarla kontrol edilerek yıpranmış ve yırtılmış olanların yenisi ile değiştirilmesi aksatılmadan yapılmalıdır.

  Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.  (Türk Bayrağı Kanunu; 2893.Madde:7 ) Zabıta marifeti ile İlçe sınırları içersinde Esnaf ve vatandaşlarımızın belli günlerde astığı ve asmak zorunda olduğu Türk Bayrağı ile ilgili Zabıta çalışma talimatnamesinin söz konusu kanuna atfen işlem yapmalıdır.

  Fatih Belediye Başkanlığının sorumluluk alanındaki Bayrakların yenisi ile değiştirilmesi için Nisan 2014 – Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmaların listesi ile, önergeden sonra ivedilikle ilçe sınırları içersinde belediyenin sorumluluk alanlarında bulunan Bayrakların gözden geçirilerek değiştirilmesi ile ilgili çalışmanın tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.

  72

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Şehit Mehmet Çetinkaya Parkı                                                                 09.01.2015

  Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve Fatih Belediyesine ait olan Şehit Mehmet Çetinkaya Parkı ışıklandırma ve bankoların Suriyeli sığınmacılar tarafından sık sık tahrip edilmekte, geceleri Suriyeli sığınmacıların ikametgâhları haline geldiğinden vatandaşlarımızı tedirgin etmekte park alanından geçilemez duruma gelmektedir.

  Bu parkın emniyet tarafından daha özenle kontrol edilmesi, fatih belediyesi tarafından da daha sık kontrol edilerek eksiklerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.

  71

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: 2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat                                                                     09.01.2015

  İskenderpaşa mahallesi Ahmediye Caddesi no:30 adresi 2006 da 23 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış bina uzun süredir faaliyetsizdir.
  Bu alanda daha önce Fatih Belediyesinin tasarrufunda olan bina vakıflara ait olduğundan vakıflar genel müdürlüğünün tasarrufunda olduğu malumumuzdur.

  • Söz konusu inşaatın ruhsatı bulunmakta mıdır?
  • İnşaat imar 1/1000 lik planlarında park alanı gözüken alana tecavüz var mıdır?
  • İnşaatın bilhassa arka tarafı etraftaki binalara yakın mesafede olması imar planlarına aykırılık teşkil etmekte midir?
  • Binanın bu duruma kadar yapılma aşamasında ne gibi işlemler yapılmıştır?

  Bu inşat ile ilgili yapım izni, son durumu ve planlarının tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.

  70

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: 1099 ada 4 parseldeki tarihi çeşme                                                               09.01.2015

  1099 ada 4 parselde Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokağı no 9 önünde bulunan tescilli tarihi AHMET AĞA ÇEŞMESİ harap ve korumasız bir vaziyettedir. İlk yapılış tarihi bilinmeyen çeşme, 1948 yılında Abdülmecid'in Haznedarı Şevkinihal Usta tarafından İhya edilmiştir.

  Tarihi emanetlerimizden olan söz konusu bu çeşmenin ihya edilmesi için Vakıflar bölge müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak gereğinin yapılması ve tarafımı yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.

  69

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: 1961 Ada 28 Parsel                                                                                          05.01.2015

  Molla Şeref Mahallesi Selim Sabit Sokak no:21 de bulunan eski Ördek Kasap mahallesi muhtarlık binasının bulunduğu alan, muhtarlık binası yıkıldıktan sonra Fatih 9 nolu sağlık merkezi (Ördek Kasap Aile Sağlığı Merkezi) ve Ördek Kasap çocuk parkının Selim Sabit sokaktan girişi için kullanılmaktaydı.
  Ancak yaptığımız tespitte söz konusu 21 nolu alan olan 191 ada 28 parsel üzerine 2 katlı çelik konstrüksiyon üzerine bir yapı inşa edilmektedir.

  • Bu alan kime aittir?
  • Yapılan bu yapı için gerekli izinler verilmiş midir?
  • Bu yapı ne amaçla ve kimler tarafından kullanılacaktır?
  • Sağlık ocağı ve çocuk park girişi neden kapatılmaktadır?
  Yukarıdaki soruların ivedilikle cevaplanması, yapının izni ve hukuka uygunluğu yok ise derhal durdurularak yazılı olarak tarafıma bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.

  68

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Atık Yağlar                                                                                            09.01.2015

  67

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: Belediye Logosu                                                                                                     05.01.2015

  Fatih Belediyesinin kullandığı kiremit renkli logo, ARAB İSTANBUL adlı bir firma tarafında çok ufak bir değişiklikle kullanıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir.
  Söz konusu firma ile Fatih Belediyesinin herhangi ticari ilişkisi var mıdır? Böyle benzer bir logoyu kullanmalarının nedeni nelerdir?
  Aşağıdaki resimlerden de anlaşılacağı gibi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Fındıkzade otobüs durağı arkasındaki binanın 3.katındaki iş yerinin camında bulunan bu logo, kötü amaçlı kullanılmasının önlenmesi ve yukarıda ki soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.  Saygılarımla, Ek: 4 Resim   

  ***************************************** ...2015...*********************************************

  66

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Tekit                                                                                                                05.12.2014

             
  02.06.2014 tarihinde Meclis başkanlığına “Hanutçuluk”  konu başlığı ile verdiğimiz önergemize cevap verilmediği, gereğinin yapılmadığı sadece Zabıta Müdürlüğünün pankartlarla “Hanutçuluğun kanunen yasak olduğu ve tespiti halinde şahıslar yasal işlemler yapılacağı” gibi duyurular yapıldığı gözlemlenmiştir.
  Haziran ayında verdiğimiz önergede “Önümüzdeki yaz sezonunda yoğunlaşan turist ziyaretleri esnasında Hanutçuluğun önlenmesi bölgede yapılan denetimlerin arttırılarak yeterli bilgi ile donatılmış sivil zabıtalar tarafından sağlanması gerekir” şeklinde uyarılarımız olduğu halde bu konunun çözeme kavuşmadığını basında çıkan haberlerle ve turist rehberleri derneğinden gelen şikâyetlerle sorunun artarak devam ettiği yönündedir.
  Tarihi yarımadada görev yapan Belediye Başkanlığının Turizme ciddi zarı olan “Hanutçuluğun” önlenmesi için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine ve 03.08.2004 tarihli İstanbul Valiliği Hanutçuluk İle Mücadele Yönergesine göre yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gibi ciddi bir sorumluluk taşıdığını bir defa daha hatırlatarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla,

  65

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: 1322 Ada 107 Parsel 16 nolu binada Kaçak Çatı                                          01.12.2014

  Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 1322 ada 107 parsel 16 nolu Sevgi apartmanın çatı katı hakkında tarafımızdan verilen soru önergemize, söz konusu yer ile ilgili 15.07.2004 tarih ve 3/36 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı düzenlendiği ve 10.08.2004 tarihli 1273 ve 1274 nolu Encümen Tutanakları ile yıkım kararı alındığı ve Fen İşleri Müdürlüğüne gereği için yazı yazıldığı bilgisi ile 01/08/2004 tarih ve 2744 3513-610/748013/808 sayılı evrak ile cevap verilmiştir.
  Söz konusu yerde 29.11.2014 tarihinde yaptığımız durum tespitinde, çatı katında önergemize verilen cevap içeriğinin yapılmadığı ikametgâh eden vatandaşlarımız olduğudur.

  • Verdiğimiz soru önergesine verilen cevap yazısında 10 yıl önceki yapı tatil tutanağı ve encümen kararlarının eklenmesinin gayri ciddi bir davranış ve açıklanması gereken bir durum olduğundan ivedilikle açıklama yapılması gerekmektedir.
  • Bu kadar geçen süreye rağmen yürütmeyi durdurma ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı yok ise Belediye Başkanlığı yasalara uygun davranmadığı yani suç işlediğini beyan etmesi gibi fiili bir durum söz konusudur.
  • 10 yıl süre geçtiği halde Encümenin verdiği kararlar neden uygulanmamıştır?
  • Encümenin verdiği kararı uygulamayan yetkililer hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Ek: Önergeye verilen cevap, Yapı tatil tutanağı ve encümen kararları

  64

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: Sosyal Belediyecilik                                                                                01.12.2014

  Sümbülefendi Mahallesi Cambaziye aralığı (Hacıkadın Cad No:18/1 arkasındaki alan) evsiz bir vatandaşın mekânı haline gelmiştir. Etrafındaki çöpler ve vatandaşın durumundan dolayı çevre ve vatandaş için temizlik ve sağlık açısından ciddi sorun yaratmaktadır.
  Tarafımızdan yapılan şifa yi şikâyet neticesinde çöpler alınmış, ancak evsiz vatandaşın bu bölgede barınması devam etmektedir, dolayısıyla kısa sürede tekrar eski halini alması kaçınılmazdır.
  Fatih Belediyesinin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalıştığını Billboardlarda duyuran Belediye Başkanımızın, bu vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışı gereği sürekli ikamet edeceği, bakımı ve sağlıklı yaşaması için gerekli şartları oluşturulmasını talep etmekteyiz.
  Yukarıdaki talebimizin gereği yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Eki:2 Resim

  63

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: Kariye Bostan Sokak                                                                                01.12.2014

              2612 Ada 13 parsel deki Dervişali Mahallesi Kariye Bostan Sokak 30 kapı nolu yapıda, uzun süredir inşai faaliyet ve restorasyonun sürdüğü herhangi bir tabela, izin ya da inşaat ruhsatına rastlanmamıştır.

  • Bu inşaatın durumu nedir?
  • Hakkında yasal herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
  • Dünya Mirası Alanı Sınırı içinde kalan bu binada yapılanlar Müze ve Anıtlar kurulunun bilgisi dâhilinde midir?

  Söz konusu binanın kontrol edilerek işlemlerinin yasal olup olmadığının kontrol edilmesi ve yukarıdaki soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Eki:5 Resim

  62

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: 1322 Ada 107 Parsel 16 nolu binada Kaçak Çatı                                         01.12.2014

  Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 1322 ada 107 parsel 16 nolu Sevgi apartmanın çatı katı hakkında tarafımızdan verilen soru önergemize, söz konusu yer ile ilgili 15.07.2014 tarih ve 3/36 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı düzenlendiği ve 10.08.2004 tarihli 1273 ve 1274 nolu Encümen Tutanakları ile yıkım kararı alındığı ve Fen İşleri Müdürlüğüne gereği için yazı yazıldığı bilgisi ile 01/08/2014 tarih ve 2744 3513-610/748013/808 sayılı evrak ile cevap verilmiştir.
  Söz konusu yerde 29.11.2014 tarihinde yaptığımız durum tespitinde, çatı katında önergemize verilen cevap içeriğinin yapılmadığı ikametgâh eden vatandaşlarımız olduğudur.

  • Üç aydan fazla süre geçtiği halde Encümenin verdiği kararlar neden uygulanmamıştır?
  • Encümenin verdiği kararı uygulamayan yetkililer hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Ek: 2 Resim  ve Önergeye verilen cevap

  61

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: Yeraltı Çöp Konteynırı                                                                                    01.12.2014


  Çapa İlkokulunun bulunduğu, Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmi bey sokağında kısa süre önce Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt ve kaldırım çalışması yapılarak kaldırımlara park edilmemesi için esnek şerit ayırıcı Delinatörler konulmuş sokak yeniden düzenlenmiştir.
  Ancak söz konusu okulun önünde bulunan 3 adet plastik çöp konteyner çevrenin ve okulun kapasitesini karşılamadığından zaman zaman taşarak etrafa çöpler yayılmak, bu durum okuldaki öğrenciler ve çevre sağlığı açısından sakınca yaratmaktadır.
  Bu sebeplerden söz konusu alana yeraltı konteynerı konularak yaşanan bu problemin çözüleceği kanaatindeyiz.
  Öğretmenler günü münasebetiyle ziyaret ettiğimiz okul müdürü ve öğretmenlerinde görüşleri bu doğrultudadır.
  İvedi olarak Çapa İlkokulunun önündeki plastik çöp konteynerların bulunduğu yere yeraltı çöp konteynerı konulması için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Eki:2 Resim

  60

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

   Konu: Belediyenin Reklâm Yapması                                                                        01.12.2014

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından kutlamalar, duyurular için İlçenin birçok yerine asılan bez afişlerler, vinil ve brandalar dışında, bazı şirketlere, şahsa ve kamuya ait yerlerin duvarlarına ve reklâm panolarına Belediye Başkanının reklâmı mahiyetinde büyük boy afişlerin asıldığı görülmektedir. Bu reklâmlarla belediye başkanının kişisel reklâmının yapılması doğru değildir. Çünkü belediye, belediye başkanının kişisel malı değildir.

  5393 sayılı Belediye yasasının,  15 maddesinin “a” bendinde “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” yetkisi ve imtiyazı ile donatılmıştır.

  Kamu kurumu olan belediyelerin reklâm yapmak için ayırdıkları bütçelerini halka hizmet olarak harcanmasının kamunun parasının dikkatli ve titizlik gösterilmesi tarafımızca önem arz etmektedir. Belediyelerin reklâm yapma yerine hizmet üretme vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere bütçe ayırarak hizmet etmesi zaten vatandaşlarımız nezdinde takdir toplayacaktır.

  Fatih Belediyesi Sosyal tesislerinin, Belediye bütçesinden reklâmını yaparak hem aynı konuna iştigal eden Esnaflarımıza haksız rekabet yapılmakta hem de bu tesisleri işleten ve ticaret kanununa tabi bir anonim şirket olan Halktaş adlı Belediye şirketine Belediye Bütçesinden gayri nizami kaynak aktarımı yapılmış olmaktadır.

  Ayrıca, Danıştay 8. dairesinin Belediyenin ve Başkanın tanıtım yapma yetkisinin bulunduğundan bahisle reklâm vermesi hukuka uygun olduğu ile ilgili yerel idare mahkemenin verdiği kararı bozarak, kararında;
  Belediye başkanının reklâmının yapıldığı görüldüğünden, söz konusu işlemin tanıtım olarak değerlendirilemeyeceği, giderlerinin de tanıtım giderleri olarak öngörülüp, belediye giderlerinden sayılmayacağı, rutin hizmetler için yapılan ilanların da bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, bu yönüyle dava konusu ilan ve duyuruların belediyeye mevzuatça verilen tanıtım ve temsil yetkisi çerçevesinde bulunmadığı.

  Belediyenin mahalli- müşterek ihtiyaçları karşılamayı teminen kurulmuş tüzel kişilik olduğu, yapılacak ilanlarda mahalli- müşterek olma hususuna riayet edilmesi gerektiği ve İçişleri Bakanlığı genelgesi dikkate alındığında mevzuatta ifadesini bulan ’tanıtımın’ sadece beldenin tanıtılması, hizmetlerin (rutin olmayan) tanıtılması gibi hususları içermesi gerektiği, belediye başkanının tanıtımının yapılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.
  Konu ilanların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.
  Olayda, davaya konu tanıtım ve temsil hizmeti olarak değerlendirilen ilanların, ticari amaçlı ilanlar için ayrılan alanlarda yer almasının, ücret mukabilinde olup olmadığı, belediye bütçesinden ayrılan temsil gideri kalemiyle örtüşüp örtüşmediği, Sayıştay Genel Kurulu ve Temyiz Kurulu kararında bu tür harcamalar için yapılan denetimlerde verilen karar bulunup bulunmadığı, kamu kaynaklarının israf edilip edilmediği, bu yönüyle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluğunun araştırılmamış olduğu açıktır.
  Bu durumda, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."” Şeklindedir.

  Önümüzdeki dönemde bu harcamalar hukuka uygun olmadığından yapılmamasına ve 2014 Nisan-Kasım döneminde yapılan reklâm harcamaların detaylarını, bütçe tutarını ve harcama kaleminin nasıl karşılandığını içeren bilginin grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Ek:  4 Resim     

   

  59

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: İlçemizdeki okullar ve binalar                                                                         01.12.2014

  Fatih ilçesi sınırlarında bulun okullarımızın deprem risk dereceleri ve deprem dayanıklılık durumlarının Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak, yapıldı ise belediye meclisinin ve ilgili kurumların bilgilerine sunulması önem arz etmektedir.
  Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın olası bir depremde meydana gelecek olumsuzlukların önceden önlem alınmasına yardımcı olacak böyle bir çalışmanın yapılması Belediyenin görevleri arasında olmalıdır.
  Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan yeterli akreditasyona sahip teknik ekip kurularak, başta okulların olmak üzere, kamu binalarının ve isteyen vatandaşların binalarının karot testlerinin yapılması belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda elzemdir.

  Yukarıdaki önerilerimizin dikkate alarak gerekli çalışmaların yapılması grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  58

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

    Konu: Aksaray Mahalle4si Trafiğe Kapatılan Sokaklar                                            07.11.2014

  57

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: 1750 ada 5 Parsel 49/1 nolu bina                                                                          07.11.2014

  Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak 1750 ada 5 parsel 49/1 numarada yapılan işai faaliyet için tarafımızdan verilen soru önergemize, söz konusu yer ile ilgili 14.08.2014 tarih ve 12/0005 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı düzenlendiği ve yasal sürecin devam ettiği bilgisi ile cevap verilmiştir.
  Söz konusu yerde yaptığımız durum tespitinde inşaatın tamamlandığı ve kiralık afişinin asıldığı ekteki resimde de görülmektedir.

  • Bu binanın durumu nedir?
  • İnşai faaliyeti için izin verilmiş midir?
  • Binanın iskânı var mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 
  Saygılarımızla, Ek: Önergeye verilen cevap ve 3 Resim

  56

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   
  Konu: Koca Mustafa Paşa Cevizlibağ Servisi                                                           05.11.2014

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından sabah ve akşam saatlerinde KocaMustafaPaşa ile Cevizlibağ arasında ücretsiz yolcu taşımak üzere karşılıklı konulan midibüste yolcular sabah ve akşam saatlerinde sıkıntı yaşamaktadır.
  Vatandaşların yoğun talebi olduğundan araç yetersiz kalmakta, balık istifi halinde tehlikeli bir şekilde yolcu taşınmaktadır.
  Geçtiğimiz günlerde Isparta Yalvaçta meydana gelen trafik kazasında görüldüğü üzere kapasitesi üzerinde yolcu taşımanın ciddi sonuçlarını hep birlikte gördük.
  Bu saatlerde vatandaşlarımızı taşımak üzere konulan servis araçlarının yetersiz kaldığı kesindir. Fatih Belediyesi tarafından karşılıksız hizmet üzerine konulan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu güzergâh için İBB’ye müracaatla İETT tarafından bir hat konulması için gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir.
  Bu işlemler yapılıp sonuç alınana kadar sabah ve akşam saatlerinde bu hatta otobüs tahsis edilmelidir.
  Belediye bünyesinde kullanılan tüm araçların, bilhassa yolcu ve personel taşıyan araçların periyodik bakımlarına özellikle titizlik gösterilmelidir.
  Yukarıdaki önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ek:1 Resim

   

  55

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   Konu: 1785 ada 36 parsel                                                                                       05.11.2014

  Haseki Sultan Mahallesi 1785 ada 36 parselde bulunan iş hanı uzun süredir siyah bir örtü ile tamamen kapatılarak içeride inşai faaliyet yapıldığı tarafımızdan gözlenmektedir.
  İş hanı olarak faaliyet gösteren söz konusu binanın son durumu nedir?
  Bu binaya inşaata ruhsat verilmiş midir? Verildiyse muhteviyatı nedir?
  Bina otel olarak yeniden mi yapılmıştır?
  Bitişiğinde Karaman_i Piri Mehmet Paşa Cami bulunan bu bina Otel olarak işletilmek üzere Belediyeye herhangi bir müracaatı var mıdır?
  Var ise binaya otel ruhsatı verilmiş midir?
  Yukarıda soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Saygılarımızla, Ek:4 Resim

  54

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Balat 2306 ada ve çevresi                                                                               17.10.2014

  Balat Mahallesi 2306 ada ve çevresinde uygulanmak istenen yenileme alanları projesinin son durumu nedir?
  Söz konusu alanda yenileme alanı projesi iptal mi edilmiştir?
  Bu alanla ilgili hazırlanan yeni bir proje var mıdır? Var ise bunun içeriği nedir?
  Bu bölgede 12 plan için ihaleye çıkılan ve 250 milyon TL ile Çalık Grubun da kalan ihale bedelinin akıbeti nedir? Tahsil edilmiş midir?
  Tahsil edildiyse, bu bedel başka projeler için kullanılmış mıdır?
  Yukarıda soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla,

  53

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Bina altındaki dükkân işgalleri                                                                      13.10.2014

  Haseki Sultan Mahallesi Şair Mehmet Akif Sokak No:1/A Okatanlar apartmanının altında bulunan “ Tadım Dondurma ve Üsküp Cafe ” isimleri ile çalışan işyerlerinin önlerinde apartman girişini kapatacak kadar dar bir koridor bırakarak işgal etmeleri apartman sakinleri tarafından kesinlikle istenmemektedir.
  Apartman sakinlerinin imzalı birlikte ve münferit Belediye başkanlığına yaptıkları müracaatlarına uzun süredir cevap verilmeyerek bu güne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır.
  Belediyenin işgaliye aldığını ifade eden işyeri sahipleri apartman sakinlerinin, işgal ettikleri alanları biraz daha küçülterek çeki düzen vermeleri konusunda uyarmaları üzerine     “ biz işgaliye veriyoruz istediğiniz yere gidip şikâyet edin”  gibi fütursuzca yaklaşım içinde oldukları ifade edilmektedir.
  Söz konusu işyerlerinin iştigal konuları gereği apartman sakinlerinden muvakkat name alarak ruhsat almaları gerektiği halde, böyle bir tutum içine olmaları düşündürücüdür.
  Belediye Başkanlığı apartman sakinlerini rahatsız eden bu durum karşısında sessiz kalarak hiçbir işlem yapmaması görevini ihmal etmesi anlamını taşımaktadır.Belediye işgaliye alıyor diye ses çıkarmayarak hiçbir işlem yapmaması hukuka uygun değildir.
  5393 sayılı kanun, zabıta talimatnamesi, ruhsat yönetmeliği vb kanunları işleterek, Tadım Pastanesi ve Üsküp Cafe’nin ruhsat yönünden incelemeye alınması, işgaliyelerin geriye çekilmesi için gereğini yaparak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Eki: 4 Resim

  52

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: 1216 ada 9 ve 28 parselde inşaat                                                                      07.07.2014

  Mevlanekapı Mahallesi Mevlanekapı Caddesi (1216 ada 9 ve 28 parsellerde) 20 numarada bulunan inşai faaliyetler başlatılmıştır.
  Bu faaliyetin binanın görünür bir yerinde herhangi bir izin ve ruhsat numarasını gösterir bir tabela neden mevcut değildir?
  Yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Eki: 2 Resim

  51

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Tebligatların geri toplatılması                                                                           13.10.2014
  Fatih İlçesi Balat Mahallesi, Yıldırım Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Cephe Onarım projesi hazırlanmış ve uygulama kapsamına alınmıştır önsözü ile başlayan, 3194 sayılı imar kanunun ve İmar yönetmenliğinin bazı maddelerine atıf yapılarak hazırlanan dış cephe ve yenileme projesi kapsamına alınan binanızın dış cephesine iskele kurularak uygulamaya başlanacaktır.
  Denilen Belediye Başkanı Adına Başkan Yardımcısı imzalı tebligatlar zabıta marifetiyle söz konusu sokak ve caddedeki tüm maliklere Eylül (2014) ayı içersinde yapılmıştır.

  • Daha sonra yapılan bu tebligatlar tekrara zabıta marifeti ile geri toplatılmıştır.
  • Bu bölgede yapılan bu işlemlerin açıklaması nasıldır?
  • Vatandaşlara yapılan tebligatlar neden toplatılmıştır?
  • Dış cepheyi vatandaşların kendi imkânları ile yapılmasına neden müsaade edilmemektedir?
  • İskele kurarak yapılacak dış cephe çalışmalarına bir şekilde engel olunmakta mıdır? Belediyenin anlaştığı ya da akredite ettiği kurumların dış cephe işlerini yapması için vatandaş çeşitli şekillerde zorluk çıkarılmak tamıdır? Bu doğrultuda çeşitli duyumlar alınmaktadır.

   Vatandaşlarımızın tüm ilçe sınırları içersinde yapacakları cephe yenilenme işleri için gereken kolaylığı, iskele kurmak için izinleri kolaylıkla ve ivedilikle verilmesi ve yukarıdaki soruların cevaplanması ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi doğrultusunda gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Eki:1 Resim

  50

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Teyyareci Selahattin Sokak                                                                            13.10.2014

  Fatih İlçesi Balat Mahallesi, İstanbul İmam Hatip Lisesinde bulunduğu Teyyareci Selahattin Sokağı Fatih Belediyesi Fen işleri müdürlüğünü tarafından demir kapı yapılarak araç trafiğine kapılmıştır.
  Söz konusu sokakta oturan vatandaşlar mağdur olmaktadırlar. Çöplerin alınmasında da bazı aksaklıklar söz konusudur.
  Balat Mahallesi Teyyareci Selahattin Sokağı ne amaçla trafiğe kapatılmıştır?
  UKOME veya UTK kararı var mıdır?
  Ekte mağdur olan vatandaşlarımızı imzaları olan ve Fatib’e verilen dilekçeleri  gereğinin ivedilikle işleme alınarak, yukarıdaki soruların cevaplanması ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi doğrultusunda gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki:2 Resim, Dilekçe ile ekinde 34 vatandaşın imzalı beyanı

  49

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Seyyid Ömer Sağlık Ocağı                                                                          13.10.2014

   

  Seyyid Ömer Mahallesinde oturan vatandaşlarımızın faydalandığı Hekimoğlu Ali Paşa no:132 adresindeki Aile Sağlığı Merkezi Aksaray Mahallesi Kürkçü Başı mevki Hobyar Mektebi sokağından Kürkçübaşı çeşme sokağına inen dik merdivenli yokuşun üzerinde bulunan bir alana prefabrik bir yapıya taşınmıştır.

  Seyyid Ömer mahallesinin bitişik mahallesi bile olmayan 1261 (1224) metredeki Aksaray mahallesi gibi Hobyar Mektebi Sokaktaki bu uzak mesafeye vatandaşlarımızın muayene için ulaşması bir hayli problem yaratmaktadır. Aile Sağlığı Merkezine ulaşmak için 60 yakın merdiven ile inilmesi dönüşte ise bu merdivenlerin çıkılması gerekmektedir. Aile Sağlığı Merkezi araçların girişi için yol bulunmamaktadır.

  Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi 132 numarada uzun yıllar hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi bile Seyyid Ömer mahallesinin en uç noktasında olduğu malumumuzdur. Hekim oğlu Ali paşadaki binanın durumu yıllar öncesi Belediye Başkanlığı tarafından bilindiği halde gerekli ve zamanında önlem alınmayarak bu uzak mesafedeki prefabrik yapı adres gösterilmektedir, onunda da geçici olduğu belirtilmekte olup, bina ya da yer arandığı ifade edilmektedir.

  Belediye başkanlığının bu geçen uzun süre zarfında mahallenin uygun bir yerinde yer bulamaması, görevlerini gereği gibi yapmadıklarının bir göstergesi olup seçimlerde AKP nin bu bölgede 2. çıkması nedeniyle bir cezalandırma şüphesi akıllara gelmektedir. Ayrıca kapanan Hekimoğlu Ali Paşa Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu binada, çevrede taşındığına ve yeni yerin adresini gösterir hiçbir uyarı yazısı levha vb. bilgilendirme içeren herhangi bir ibare mevcut değildir. Vatandaşlarımız sorarak bilgi sahibi olmakta, yeni açılan Aile sağlığı Merkezinin bulunduğu bölgede de hiçbir yönlendirme tabelası bulunmamaktadır.

  Seyit Ömer mahallesinde oturan vatandaşlarımızın acilen mağduriyetlerinin giderilmesi için merkezi bir park alanında dahi olabilecek prefabrik bir yapı ile bu sorunun çözülmesi için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 8 Resim 

  48

                                          Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Muhafız Konağı                                                                                           13.10.2014

   

  1851 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye verdiği Hırka- i Şerif’in muhafazası ve ziyareti için, Hırka-i Şerif Mahallesinde yaptırılan Hırka-i Şerif Muhafızlık Konağı günümüze kadar korunabilmiş ender mimari örneklerden biridir.

  Fatih Belediyesi’nin yıllara dayalı faaliyet raporlarındaki bilgiye göre tarihi yapı, Fatih Belediyesinin yaptıracağı restorasyondan sonra kültür merkezi olarak değerlendirilecekti. 
  Zemin kattaki odalar el sanatları ve geleneksel sanat kursları için derslik, kütüphane, misafir kabul ve ofis mekânları olarak kullanılacak; birinci katta yönetim kurulu, müdür, sekreter odaları bulunacaktı.

  Konağın Restorasyon çalışmalarına 2009 yılı sonunda başlanmış olup, 2014 yılının 1.yarısında çalışmalar tamamlanmıştır.

  Fatih Belediyesi söz konusu konağın, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İSEGEV'e tahsis edildiğini bilerek, konak için 1 milyon TL'lik restorasyon projesi başlatıldı. Restorasyon maliyetinin bir kısmını il özel idaresi, bir kısmını ise Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

  1996 yılında kurulan İSEGEV adlı vakıf 2006 yılında adını değiştirerek Fatih Belediye Başkanının da genel kurulunda bulunduğu 25/08/2012 tarihinde TÜRGEV adını almıştır.

  Fatih Belediye bütçesinden yapılan, Kültür merkezi olarak değerlendirileceği Fatih Halkına deklere edilen konağın İSTEGEV yani TÜRGEV’e verildiğini bilerek restorasyon bütçesi ayırarak konağı restore eden Fatih Belediye Başkanı halka doğru bilgi vermemiştir.

  Geçen dönemde olduğu gibi TÜRGEV’e Fatih Belediyesi Hudutlarında başka bina, külliye, park alanı gibi tahsisi yapılan veya Vakıflar tarafından tahsisi yapıldığı halde inşaat, restorasyon bütçesi Fatih Belediyesi tarafından karşılanmış veya proje aşamasında olanlarla ilgili grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla Ek: 3Resim                   

  47

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  1756 ada 23 parsel                                                                                          01.09.2014

  Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesi, Köprülüzade sokağında bulunan 486 pafta, 1756 ada, 23 parselde Fatih belediyesinin şirketi Halktaş tarafından yapılarak bir kısmını belediye lojmanı olarak tahsisi edilen binanın 1/1000 lik imar planlarına aykırı bir yapılanması, kat fazlalığı gibi bir durumunun olup olmadığı hakkından grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Saygılarımızla Ek: 1Resim

  46

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Pankart asma yerleri                                                                                        01.09.2014

  İlçemizde Seçimler dolayısıyla siyasal partilerin, ticari firma ve STK ların sokak, cadde, meydan ve ana arterlere asmış oldukları bez afiş, kağıt afiş, resim, pankart, bayrak, broşür v.b tanıtım ve reklam amaçlı nesnelerin meydana getirmiş olduğu çevre ve görüntü kirliliğini herkes tarafından bilinmektedir
  İstanbul, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 2005 yılında hazırlanan ve uygulanan Reklâm, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 3. fıkrasında: Bez Afiş, El İlanları başlığı bölümünde,
  Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular için Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.
  Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerine taşmayacak şekilde asılmasına ilgili Belediyesi tarafından izin verilecektir.
  Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Sürenin aşılması durumunda ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.
  El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. Denmektedir.
  Fatih ilçesi tarihi yarımada özelliğinden dolayı yılın her günü olmak kaydıyla Turizm Sezonlarında ciddi turist yoğunluğu yaşamaktadır.
  Fatih İlçesi sınırlarında bu yönetmeliğe sağlıklı uyulmadığı bilhassa el ilanları ve bez afişleri konusunda ciddi çevre kirliliği olduğu tarafımızdan gözlemlenmektedir.
  El ilanları binaların kapı girişlerine tomarlarla bırakılmakta, bu durum vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. El ilanı dağıtım izin verilen firmalar uyarılmalı ve takibi yapılmalıdır.
  Ayrıca görüntü ve çevre kirliliği oluşmaması ve denetim kolaylığı yaratılması için ilçemizin tespit edilecek belli yerlerine makul sayıda asılacak, bayrak ve bez afişler için direkler ya da uygun bağlantı aparatları bölge gözeterek ve numaralandırılarak uygulanabilir. Bu yerlerin dışında hiçbir yere izin verilmeyerek belirli bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.
  Yukarıda önerilenlerin uygulanması ve bu çalışmalar hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

  45

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Vezir Cd. No:16                                                                                           01.09.2014

  Fatih İlçesi Şehremini Mahallesi, Vezir caddesi 16 nolu (1468 ada, 36 parsel ) binanın çatı katında tehlike arz edecek şekilde kaçak yapılaşma mevcut olduğu ekteki resimde de görülmektedir.
  1/1000 imar planlarına aykırı olan ve çevresi için tehlike arz eden bu ilave için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki:2 Resim

  44

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Haseki Külliyesi Çevresi                                                                                 07.07.2014

  Haseki Sultan Mahallesinde bulunan ve çevre düzenlemesi geçen yıl tamamlanan Haseki Sultan Külliyesi çevresinde vatandaşlarımızın oturarak dinleneceği banklar bulunmamakladır.
  Daha önce konulan banklar neden kaldırılmıştır? Muhteşem Süleyman dizisinin çekildiği alan olması ile ilgilimidir? Dizi çekimi bitiminden sonra tekrar yerlerine neden konulmamıştır?
  Bu alana yeteri kadar belli aralıklarla ve ağaçların altına bankların konulması çevre halkının isteğidir. Cuma günleri pazarın kurulması pazara gelen çok sayıdaki vatandaş için de dinlenecek bir alan haline getirilmesi uygun olacaktır. Bazı münferit istemeyenler olsa da halkın çoğunluğu ve bölgenin müsait büyük bir alan olmasından bu memnuniyetsiz kişilerin bireysel egolarından ibaret bir istektir.
  Söz konusu alana bankların konularak ağaçların bakımının ve peyzaj düzenlemesi yapılması ve bu çalışmalar hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Saygılarımızla Ek: 3 Resim

  43

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Haseki Caddesi No:20                                                                              07.07.2014

  Aksaray Mahallesi Haseki Caddesi 20 numara 874 ada 65 parsel üzerine yapılmış 1964867 kodlu binanın üst katındaki durum ekteki resimde görüldüğü gibidir. Sokaktan görünmeyen ancak uzak mesafeden görünen çatı üzerinde dubleks yapı mevcuttur

  • Bu binanın durumu nedir?
  • Çatı katına yapılan yapının ruhsatı var mıdır?

  Yapı için izin verildiyse, izin tarih ve numarası ile imar plan tadilatının bir kopyasını tarafımıza verilmesi, söz konusu yapı kaçak ise gerekli yasal işlemlerin yapılarak, bu çalışmalar hakkında yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Saygılarımızla Ek: 3 Resim

  42

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Balta Çıkmazı Sokak Kaba İnşaat                                                                 07.07.2014

  Koca Mustafa Paşa Mahallesi Balta Çıkmazı Sokak 10 numara 2385 ada 112 parsel üzerine yapılmış kaba inşaatı bitmiş bir bina uzun yıllardır atıl durumdadır.

  • Bu inşaatın durumu nedir?
  • İnşaat ruhsatı var mıdır?
  • Belediye tarafından kontrol edilmekte midir?

  Binanın etrafının temizlenmesi ve sağlıklı bir şekilde kapatılarak emniyet altına alınması çevre halkının isteğidir. Atıl durumunun çözülmesi için gerekirse istimlak edilmesi, yıkımda dahil olmak üzere çözüm üretilmesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki soruların cevaplandırması, binanın çevresinin yüksek bir paravanla kapılması ve bu çalışmalar hakkında yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Saygılarımızla Ek: 4 Resim

  41

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Pulcu Sokak                                                                                                   07.07.2014

  Koca Mustafa Paşa Mahallesi Pulcu Sokak 2385 ada 52 parsel üzerine temel kazı çalışmaları başlayan büyük inşaat, inşaat alanının çevresini yeterli emniyet tedbirleri almadan inşai faaliyete başlamıştır.
  Büyük bir alanı kaplayan ve çevresindeki binaları tedirgin eden temel çalışmaları Belediye Kontrol Mühendisleri tarafından denetlenmelidir.
  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından verilmesi ve inşaatın görünen bir yerine asılması yasal zorunluluk olan İnşaat ruhsatına inşaat mahallinde rastlanılmamıştır.

  • Bu inşaatın durumu nedir?
  • İnşaat ruhsatı var mıdır? Var ise neden görünür bir yerde bulunmamaktadır?
  • Belediye tarafından kontrol edilmekte midir?
  • Derin kazı çalışmaları yapılmakta olduğundan gerekli yasal izinler alınmış mıdır?
  • İmar planlarında gözüken yol ve park alanı için yer ayrılmış mıdır?

              Söz konusu alanın son halinin ne şekilde ruhsatlandırıldığının ruhsat ve ekleri ile birlikte itirazımız saklı kalması kaydı ile tarafımıza bildirilmesini, yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 6 Resim

  40

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  İhvan ve Kadı Çeşmesi Sokak                                                                     07.07.2014

  Zeyrek Mahallesi İhvan Sokak 7 numaralı binanın önünde sokağın ortasında kalmış 1/1000 lik imar planlarında 45.02 kod ile belirtilmiş olan ve ekte resmi bulunan tarihi eser kalıntısının durumu nedir? Neden koru altına alınmamıştır?
  Ayrıca Kadı Çeşmesi Sokak 64 numarada kabası bitmiş ekte resmi bulunan inşaatın durumu nedir?
  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından verilmesi ve inşaatın görünen bir yerine asılması yasal zorunluluk olan İnşaat ruhsatına rastlanılmamıştır.

  • Bu binanın durumu nedir?
  • İnşaat ruhsatı var mıdır?
  • Var ise neden görünür bir yerde bulunmamakta dr?

              Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
  Ek: 4 Resim

  39

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Kangal ve Mihri Kelam Sokak                                                                           07.07.2014

  Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kangal Sokak No: 2 (2843 ada 2 parsel) de bulunan alan inşaat yapılmak üzere temel kazısı yapılmış ancak tarihi kalıntılar bulunduğundan bir yılı aşkın süredir etrafı sağlıklı olmayan gelişigüzel tahta perde ile çevrilerek terk edilmiş ve çöplerin atıldığı bir alan halini almıştır.
  Bu alanın temel kazısı bir hayli derin olduğundan ve uzun süre önce yapılan tahta perde yeterli çevre güvenliği sağlamamaktadır. Buranın temizlenerek tahta perdesinin sağlamlaştırılması ya da çevresinin saç perde ile sağlam bir şekilde çevrilmesi gerekmektedir.

  • Ekte resmi bulunan bu alanın son durumu nedir?
  • Bulunan tarihi temellerin ne olduğu tespit edilmiş midir?
  • Bir yılı aşkın süredir bu alan neden kontrol edilmeyerek tehlike arz eden durumu düzeltilmemiştir?

  Ayrıca Mihri Kelam sokak 2482 ada 1, 2 , 3, 4, 5 parsel de imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak gözüken alanın durumu nedir? 
  Söz konusu bu alan görünüm itibarı ile çok kötü durumdadır. Belediyenin buradaki tasarrufu nedir ne zaman düzenlenerek ve hangi amaçla kullanılacaktır?
  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 4 Resim

  38

                                                Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Pazarlarda kullanılan Teraziler                                                                        07.07.2014

              Fatih Belediye Hudutları içersinde haftanın her günü bir bazı günler iki adet semt pazarı kurulmaktadır. 
  Pazarcı esnafının çoğu kullandıkları elektronik terazileri tezgâhın arka tarafına koyarak vatandaşın göremediği mesafede tutmaktadır. Zabıta marifeti ile tüm terazilerin tezgâhların ön tarafında ve vatandaşların görebileceği şekilde konumlandırılması için gerekli tebligatların yapılması gerekmektedir.

  Pazarlarda esnafın kullandığı  3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu  gereğince, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından muayene ve damgalanmış veya iki yıllık muayene süresini doldurmuş  elektronik teraziler kontrol edilmekte midir?

  Son üç ay içersinde kaç teraziye tutanak yapılmış, kaç teraziye el konulmuştur?

  Pazar kurulan sokaklarda pazarın orta yerlerinde seyyar olarak ürün satanlar engellenmekte midir?

  Pazarcı esnaflarının; pazarların kurulma, kaldırılma saatlerine uyma, binaların ve işyerlerinin girişlerini kapatmama, açıkta satılması yasak olan bazı ürünleri açıkta satmama, temizliğe dikkat etmeleri, pazar bitiminde çöplerini büyük poşetlere koymaları, yüksek sesle satış yapmamaları, vatandaşların sağlıklı alış veriş yapmalarının sağlanması gibi pazarda uyulması gereken kuralların denetimi sürekli yapılmakta mıdır?

  Fatih Belediye Başkanlığı ilçede kurulan semt pazarlarının bazı yerlerine vatandaşların pazaryerindeki esnaflardan aldıkları sebze ve meyveleri tartarak kontrol edebilmeleri için elektronik teraziler koyarak bir ölçüde esnafı denetleme görevini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

              Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, önerilerimiz pazarlarda uygulanması için gerekli çalışmaları yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla

  37

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Memur personeller                                                                                          07.07.2014

  Fatih Belediyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi memurların bir kısmı üzerine yapılan baskıların olduğu bilhassa zabıtada çalışan personelin mesai saatleri yönetmeliklere ve personeller arası eşit uygulamalara uygun olmayan çeşitli baskılar yapılmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Verdiğimiz önergelerle bu durumu sorduğumuz Belediye yönetimi önergelere doğru bilgileri, bazılarına ise hiç cevap vermemiştir. Bu aksaklıkları uygulanan haksız ve yanlış tasarrufların devam etmesinden bilmekteyiz.
  Emekliliği yaklaşan personelleri baskı ve yıldırma yolu ile emekli olmaya zorlamak yerine teşvik edici ve ikna edici yöntemlerle yıllarını vermiş personelleri emeklilik istemelerinin yolu açılmalıdır.
  Meclisten yeni geçen torba yasanın içerisinde yer alan personel yasasının alt yapısını uygulamaya yönelik bu tasarrufların doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Fırsat eşitliği yaratılmayan ve görev verilmeyen personellere birde düşük performans gösterdikleri şekilde işlem yapılarak ayrıca mağduriyetler yaratılmaktadır.
  Belediye yönetimin bu davranışı personellerde motivasyon bozuklu yaratmakta ve randıman düşüklüğüne sebebiyet vermektedir.
  Yıllarını Fatih Belediyesi nezdinde halkımıza hizmet vererek çalışma hayatlarını sürdüren bu durumdaki memurlara uygulanan yanlış ve haksız uygulamalara derhal son verilmesi fırsat eşitliğini tam ve eksiksiz olarak yeniden tesis edilerek performans kriterlerinde haksızlık yapılmaması için gerekli düzenlemelerin yapılarak, grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  36

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Köpek Beslenme Ünitesi                                                                               07.07.2014

              Fatih Belediye Meclis Başkanlığına kedi evleri yapılması ile ilgili verdiğimiz önergemizi dikkate alarak işleme koyan Belediye Başkanlığı, yaptırılan ve Fatih ilçenin muhtelif yerlerine konulan kedi evleri ile hayvan sever vatandaşlarımızın yoğun takdirine şayan olmuştur. Kedilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanarak sosyal belediyecilik anlayışı hayata geçirilmiştir.
  Bu çalışmalara paralel olarak ilçemizde bulunan köpek barınağı yoğun hizmet vermesine rağmen sokaklarda çok miktarda başıboş köpeklerin gezdiği, çöplerden beslendiği, çevre kirliğine sebebiyet verdiği, çöp konteynırlarının yeraltına alınması ile çoğu zaman aç ve susuz kaldıkları hepimizce malumdur.
  İstanbul da bazı ilçe belediyelerin uyguladıkları ve ekte resmi bulunan köpekler için imal edilmiş yemek ve su ihtiyacını karşılayan ünitelerle bu soruna çözüm getirmişlerdir.
  Fatih Belediye Başkanlığı olarak Belediye Yönetimi de bu veya buna benzer bir uygulamayı hayata geçirmesi, hayvanların beslenme ve su ihtiyaçları için ilçemizin müsait bazı yerlerine bu üniteleri veya aynı hizmeti yerine getirecek malzemeyi (kedi evlerin gibi) temin ederek ya da kendi imkanları ile yaparak köpeklerin faydalanması için gerekli çalışmaları  yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
  Ek: 1 Resim .. 2 RESİM .. 3 RESİM

  35

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Tehlikeli Kaldırım                                                                                    07.07.2014

  Kocamustafapaşa Mahallesi 958 ada 46 parsel Etyemez Tekkesi sokağı ile Müşir Süleyman Paşa Sokak köşesinde bulunan binanın zemin katı, Müşir Süleyman Paşa sokağı tarafında kot farkından dolayı kaldırımdan 1-1,20 metre kadar aşağıda kalmaktadır. Kaldırımın çok geniş olmaması park engeli için kaldırım babalarının bulunması nedeniyle yayalar için tehlike arz etmektedir. Çevrede oturan vatandaşların bu konuda mağduriyetleri olduğu ve bazı düşerek yaralanmaların medyana geldiği hakkında beyanları bulunmaktadır.
  Müşir Süleyman Paşa Sokağın giriş kısmındaki kot farkı Etyemez tekkesi sakağı tarafına göre daha yüksek olduğundan ve diğer binaların girişlerinin bulunduğundan sokağın girişteki yüksek kısmına 2,5-3 metre uzunlukta demir korkuluk yapılması uygun olacaktır.
  Bu alanın korkuluk yapılarak olası kazaların meydana gelmesinin önlenmesi için gerekli çalışmanın ivedilikle yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla
  Eki: 2 Adet Resim

  34

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: 1216 ada 9 ve 28 parselde inşaat                                                                      07.07.2014

  KocaMustafapaşa Mahallesi Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi (1216 ada 9 ve 28 parsellerde) 191, 191A, 193, 193A, 193B numaralarda bulunan binaların dış cepheleri tamamen kapatılarak inşai faaliyetler başlatılmıştır.
  Bu binalara yürürlükte olan 1/1000 lik imar planlarına göre inşat ruhsatı verilmiş midir?
  Tespit edilen bazı yerlerde olduğu gibi, alınan tadilat ruhsatı ile yıkılıp eski hali ile yeniden mi yapılacaktır?
  Bu faaliyetin binanın görünür bir yerinde herhangi bir izin ve ruhsat numarasını gösterir bir tabela neden mevcut değildir?
  Yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: 2 Resim

  33

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Metruk Gecekondu                                                                              07.07.2014

  Seyyid Ömer Mahallesi 1736 ada 1 parsel de bulunan Kırımlı Aziz Sokağı ile Hüseyin Kazım Sokağı köşesindeki terk edilmiş gecekondu metruk ve çevre kirliliği yaratacak bir durumdadır. Bahçesine moloz ve çöpler atılmasından dolayı kötü durum arz etmekte, geceleri uygun olmayan olaylar meydana gelmektedir. Çevre halkını huzursun eden bu yapının ve bahçesinin etrafının çevrilerek güvenli bir duruma getirilmesi gerekmektedir.
  Bu konuda gerekli işlemlerin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.   Saygılarımızla
  Ek:2 Resim

  32

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Yeni yapılan binalar                                                                                       07.07.2014

  Fatih Belediye Meclisi’nin 9.05.2012 tarih ve 2012/44 sayılı kararı ile kabul edilen, İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararı, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca da 04.10.2012 tarihinde onaylanan 15.10.2012 tarihinde askıya çıkarılan ve 14.11.2012 yürürlüğe giren  “Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı” ve Plan Hükümlerinin uygulamakla yükümlü Fatih Belediye Başkanlığıdır.
  İlçenin çeşitli yerlerinde bina tadilatı yapmak üzere izin alınan ancak binanın tamamını dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatarak, söz konusu binayı yıkıp tamamen eski durumuna uygun olarak yeniden yapılan çok sayıda bina mevcuttur.
  Bu uygulama sıradan vatandaşlar için geçerli olmayıp, bilhassa otel, iş hanı gibi ticari amaçlı ve ilçenin güzel yerlerindeki binalarda gözlemlenmektedir.
  İnşat yapacak sıradan vatandaşlara gerekli imar izni için yeni uygulama planlarına göre ruhsat verilirken, bazı kişi ve kurumlara böyle bir ayrıcalık  yapılmakta mıdır?

  • Böyle yapılan ayrıcalıklar var ise derhal durdurulması,
  • Bu durumda kaç bina mevcut ise bir listesini grubumuza verilmesi,
  • Kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile bir daha böyle inşaat faaliyetlere izin verilmemesi,
  • Yukarıdaki bahisle şimdiye kadar bu durumda olan binalara yasada uygulanması gereken müeyyidelerin uygulanması
  için gerekli işlemlerin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

  31

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Etyemez Tekkesi Sokak                                                                                   07.07.2014

  03.10.2011 tarihinde verdiğimiz önergede bahsettiğimiz konunun cevabı Belediye Yönetimi tarafından verilmediği gibi gereği de yapılmamıştır.
  Söz konusu yerden geçen ve çevrede oturan vatandaşların şikâyetleri artarak devam etmektedir.
  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu ve Org. Nafiz Gürman Caddesine inen Etyemez Tekkesi Sokağı yokuş ve hastane bölgesi olduğundan önemli yollardan biridir. Bu yokuş dar olduğundan ve birinci derecede önem arz ettiğinden, geçmiş yıllarda kazılıklı yol ilavesi ile genişletilmiştir.  Sahilden gelen araçların ilçeye girişi, çıkışı ve hastanelere bağlantı yolu olan bu güzergâhın kenarlarını İSPARK park alanı olarak kullanmaktadır. Bilhassa eski adli tıp önünde araçların yola dik olarak park etmeleri yüzünden trafik çift yönlü olduğunda tıkanmakta ve yayaların kullanabilecekleri kaldırım sadece sol tarafta ve dar bir alanı kapsamaktadır.
  Belediyemiz hudutları içersinde ve önemli bir güzergâh olan bu yolun park alanı olarak kullanılmaması, trafiğin ve yayaların güvenli bir şekilde seyir etmeleri için İBB’nin bu konuyla ilgili birimleri ile irtibata geçilerek bu yolun düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ivedilik arz etmekte, bu alanda oluşabilecek kazaların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması ve denetim altında tutulması gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen konular hakkında gerekli işlemlerin yapılarak, gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

  30

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Yanlış Cadde Tabelası                                                                               07.07.2014

  06.08.2012 tarihinde verdiğimiz önergede, Alemdar mahallesinde bulunan BAB-I ALİ Caddesi ismi BAB-ALİ olarak yanlış yazılarak caddenin köşesine asıldığını belirterek bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat ve denetimin ciddiyetini ve önemini belirtmiş idik. Aynı caddede doğru ve yanlış yazılmış tabelalar bulunmaktadır.
  Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bu yanlışlığın düzeltilmediğini gördük. Önergemize de cevap verilmemesi ayrıca Belediye yönetiminin görevini tam ve eksiksiz yapamadığının bir göstergesidir.
  Muhalefetin ikaz ve uyarılarını içeren yazılı olarak verdiği önergelerin ciddiyetle ve süratle araştırılarak gereğinin yapılmasının demokrasinin tam ve eksiksiz işletilmesi ve yasaların amir hükümlerinin yerine getirilmesi bakımından zorunlu olduğunu bir defa daha hatırlanmak isteriz.
  Tarihi Yarımada da hizmet yapan Fatih Belediyesi Başkanlığına, bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat ve denetimin ciddiyetle takibinin önemini bir defa daha hatırlatmak görevimizdir.
  İvedi olarak bu ve benzeri yanlışlıkların düzeltilmesi için tüm sokak isimlerinin tekrar gözden geçirilerek gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  
  Eki: 3 adet Tabelanın Resmi

  29

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Alay Müftüsü Sokak                                                                                     07.07.2014

  Fatih ilçesi Seyyitömer Mahallesi Alay Müftüsü Sokak No: 12 ile 14 arasında kalan ve belediyeye terk edilen dar alan binaların derinliğince devam etmekte ve binaların arka tarafında genişlemektedir. Bu alan içersinde molozlar ve çöpler bulunmakta çevreyi rahatsız etmektedir. 
  Bahsi geçen alanın temizlenerek, hukuki durumu uygun ise, içersinde; oturma banklarının, çocuk parkının bulunduğu yeşil alan olarak düzenlenmesi ve çevre halkının hizmetine sunulması için ilgili birimlerce gereken çalışmaların yapılması ve dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 2 resim

  28

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Marketlerin işgalleri                                                                                    07.07.2014

  Fatih ilçesi hudutlarında bulunan marketlerin bilhassa manav bölümleri işyerlerinin dışında kaldırım üzerinde bulunmaktadır.
  İlçemiz sınırlarında bulunan bu ve benzeri marketlerin önündeki kaldırımların büyük bölümünü işgal ederek vatandaşların geçişlerini engellemektedir. Kaldırım işgallerinin yanında sergilenen ürünlerin nevi itibariyle bilhassa sıcak havalarda sinek ve haşere barındırmaya müsaittir. Bu durum marketlerin üzerinde ve bitişiğinde ikamet eden vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Satışı artırmak için yapılan promosyon duyuru tabelaları, afişler, pankartlar, insan yoğunluğu görüntü ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu işletmeler haftanın her günü ve geç saatlere kadar çalışmaktadırlar. İkametgâhları marketlerin üzerinde ve bitişiğinde olan vatandaşlarımız bu durumdan oldukça mağdurdurlar.
  Tespit ettiğimiz ve vatandaşların yoğun şikâyetleri olan kaldırımı işgal eden bazı marketleri resimledik.
  Yukarıda belirttiğimiz sıkıntıların giderilmesi için genel bir düzenleme yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
  Eki: 8 Resim

  27

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Aytekin Kotil Parkı                                                                                  07.07.2014

  Fatih Belediye Başkanlığının karşısında vatan caddesi kavşağında bulunan uzun süredir İSKİ tarafından yer altı çalışmaları nedeniyle kapatılan inşaatın bitimi ile tekrardan düzenlenerek süs havuzu da ilave edilerek halkın kullanımına açılarak “AYTEKİ KOTİL PARKI” levhası grubumuzun geçen dönem sonunda yazılı ve sözlü verdiği önergelere rağmen henüz konulmamıştır
  İvedi olarak söz konusu parka “AYKETİN KOTİL PARKI” levhasının konulması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.   Saygılarımızla

  26

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Guraba Parkı                                                                                                     07.07.2014

  Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi 1845 ada 38 parselde bulunan Kaptan Sinan paşa              sokaktan ve Zaviye sokaktan girişi olan ve 1/1000 lik imar planlarında Guraba parkı olarak gözüken alanda çok sayıda ağaç kesilmek suretiyle düzenlenmeler yapılmıştır.

  1. Ağaçlar kesilmeden peyzaj yapılmasına neden dikkat edilmemiştir?
  2. Parkın girişine yapılan tek katlı bina ne amaçla kullanılacaktır?

  Yukarıdaki soruların cevaplarının yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
  Eki: 19 Resim

  25

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Atatürk Heykeli                                                                                             07.07.2014

  Fatih Belediye Başkanlığının sınırları içinde Oğuzhan Caddesi üzerinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezinin karşısındaki küçük parkta bulunan Atatürk heykeli ve park alanı bakımsız bir durumdadır.
  Heykelin boyaları dökülmüş çevresi muhtelif bitkilerle kaplanmış olup Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk’e layık  peyzaj çalışması ve  heykelin bakımının yapılarak yüksek bir kaide üzerine konulması gerekmektedir.
  Ayrıca söz konusu heykelin geceleri aydınlatılması için gerekli düzenlenmelerin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla Eki: 2 Resim

  24

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Yer Tahsisleri ve Kiralamalar                                                                            07.07.2014

  Fatih Belediye Başkanlığının, tahsis yolu ile şahıslara ve tüzel kişilere verdiği arsa, bina, daire, külliye, eski eser, sosyal tesis, lojman, kafeterya, park alanı vb. Belediyenin mülkü olan ya da kurum ve kuruluşlardan kira veya takas yolu ile alınarak yada kullanım hakkı elde edilmiş olan taşınmazların isimlerinin, tahsis amaçlarının, elde edilen gelirin, kimlere verildiğinin tam listesini ve sözleşmelerinin birer örneğinin grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.   Saygılarımızla

  23

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Sokak işgalleri                                                                                                    07.07.2014

  Molla Gürani Mahallesi Aksaray Mektebi Sokak kaldırımları vatandaşların yürümelerini tamamen engel teşkil edecek şekilde işgal edildiği ekteki resimlerden de görülmektedir. Bu sadece bir örnektir. Fatih İlçesinin işlek ve merkezi yerlere yakın cadde ve sokakları ciddi işgal altındadır.
  Söz konusu bu alanlarda, işgaller vatandaşların rahatça yürümelerine, evlerine, işyerlerine girip çıkmalarına engel teşkil etmektedir
  Yoğunluk ve gürültüden ikametgâhlarında huzursuz olmakta ayrıca bu durum hırsızlık olaylarına zemin oluşturmaktadır.
  Zabıta marifetiyle bu işgallerin kaldırılması ve denetim altına alınması için gerekli çalışmaların yapılarak ilgili başkan yardımcısı tarafından grubumuza yazılı ve görsel olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla. Eki: 4 Adet Resim

  22

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Seyyid Ömer Cami Aralığı                                                                                   07.07.2014

  Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Seyyid Ömer Caminin önündeki sokak trafiğe kapatılarak Cevdet paşa caddesi tarafı girişinden 2 adet uzaktan kumanda baba ile muhafaza altına alınmıştır.

  1. Seyyid Ömer Aralığı yazılı sokak levhası bulunan söz konusu aralık camiye mi aittir?
  2. Caminin mülkiyetinde değil ise sokağın kapatılması için UKAME kararı var mıdır?
  3. Uzaktan kumandalı babaların anahtarları kimlere verilmiştir?
  4. Söz konusu olan alan araçlarını park etmek üzere bazı şahıslara kira karşılığı kullandırıldığı doğrumudur?
  5. Bu aralığın cami derneğine bedelsiz verilmek suretiyle derneğin gelir elde etmesi için kiralanması hakkında belediye yönetiminin izni veya bilgisi var mıdır?
  6. Kamuya ait bu aralığın bazı kişilerin park alanı olarak kullandırılması yasal mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla
  Eki: 6 Adet Resim

  21

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Topkapı Oruç baba parkı                                                                                     04.06.2014

  1851 ada 423 pafta 5 parsel de bulunan Oruç baba mezarı ve hazire yerine bitişik park alanına inşaat faaliyetleri gözlenmektedir
  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak gösterilmiş halen tüm semtin ve mahallenin park ve yeşil alan olarak faydalandığı bir alan olarak gösterilmiştir.
  Söz konusu alanın son halinin ne şekilde ruhsatlandırıldığının ruhsat ve ekleri ile birlikte itirazımız saklı kalması kaydı ile tarafımıza bildirilmesini ve inşai faaliyetlerin durdurulması, park alanının halkın kullanımına açılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla
  Eki: 4 Adet Resim, Planı

  20

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Logo kullanımı                                                                                                     02.06.2014

  Fındıkzade şehir parkı havuzlarını temizleyen işçilerin giydikleri aynı renk tişörtlerden ustabaşının giydiği tişörtün arkasında “Kale Proje Danışmalık Ve İnşaat” yazılı olup Fatih Belediyesinin kiremit renkli logosunun da tişörtün ön ve arkasında kullanıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

  1. Meclisin bilgisi olmadan, Fatih Belediye Başkanlığı tarafında “Kale Proje Danışmalık ve İnşaat” adlı yeni bir şirket mi kurulmuştur?
  2. Böyle bir şirket kuruluşu söz konusu değilse, Belediyenin kiremit renkli logosu bu firmanın isminin yazılı olduğu tişörtte ne amaçla kullanılmaktadır?
  3.  Fatih Belediyesi kamu kurumu olduğundan belediyeyi temsil eden logonun özel firmalar tarafından gelişigüzel kullanılması yasal mıdır?
  4. Belediye yönetimin bu konu ile ilgili bir izni var mıdır? Logo bu ve benzeri başka şirketler tarafından da kullanılmakta mıdır?
  5.  İlişikteki resim ile tespit ettiğimiz şirketin belediye ile ilişkisi nedir?  
  6. Belediyeden ihale alan her firmaya logo kullanım hakkı verilmekte midir?
  7. Ayrıca söz konusu şirket bu logoyu başka yerlerde de kullanıyor mu?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılıp, ilgili firma ile ilgili yasal işlemlerin başlatılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla. Eki: Resim 1 2 3 4

  19

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Park Alanı                                                                                                         02.06.2014

  Şehremini mahallesi Ziya Gökalp Sokağı ile Köprülüzade sokağın köşesinde bulunan Çukurbostan Parkının büyük bir bölümüne çelik konstrüksiyonla inşai faaliyet yapıldığı gözlenmiştir.

  1. Bu alana ne yapılmaktadır?
  2. Çay bahçesi olarak mı işletilecektir?
  3. Park alanı herhangi bir işletmeciye verilmiş midir?
  4. Verildiyse kime, ne şartla ve hangi usule göre verilmiştir?

  Parkın büyük bir bölümünü kapatmak üzere yapılan çalışma çevre halkı tarafından kaygıyla izlenmekte ve şikâyet konusu olmaktadır. Ayrıca,

  • Fatih İlçesinde Belediye tarafından yapılan kaç adet parkın içindeki kafeterya işletmeye, ne şartlarda hangi usule göre verilmiştir?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1  2  3  4  5  6

  18

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Yağmursuyu ızgara ve bacaları bakımları                                                       02.06.2014

  Yerleşim yerlerindeki sokak ve caddelerde bulunan logarların, yağmursuyu ızgara ve bacalarını yenileme, temizleme gibi belediyenin asli görevleri bulunmaktadır.
  Ülkemizin çeşitli yerlerinde yağan şiddetli yağmurlar neticesinde yağmursuyu ızgaraları ve bacaları ile logar kapakları bakımsız ve tıkalı olduğundan ölüm olaylarına varan maddi manevi problemlerle karşılaşılmaktadır.
  Bu logarlar evsel ve fabrika atıklarının uzaklaştırılmasını sağlayan kanalizasyon sistemlerinin onarımı için kullanılırken, yağmur sularının da kanalizasyon şebekesine aktarılmasına da yaramaktadır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı logar tıkanıklığı sorunları meydana gelebilmektedir. Bu tıkanıklık su baskınlarına neden olmakta, aynı zamanda insan sağlılığına olumsuz etki edecek mikropların da çevreye yayılma riskini de ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi sorunlar meydana geldiğinde acilen müdahale edilmesi gerekmektedir.
  Fatih İlçesi sınırlarında bulunan logarların bakım ve temizlenmesi, yağmursuyu ızgara ve baca yenileme, temizleme işlemleri ile yağmursuyu bacalarının yol kotuna yükseltilmesi önemle takip edilmeli, tıkalı bacalar derhal açılarak, açık kalmaları içi gerekli özen gösterilmeli tedbirler alınmalıdır.
  Fen İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Belediye Başkan Yardımcısı tarafından Fatih İlçesi içerisinde yeni dönemde yapılan söz konusu çalışmalar hakkında grubumuzun bilgilendirilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.

  17

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Topkapı Mah. Yurt İnşaatı                                                                               02.06.2014

  Topkapı Mahallesi Eresin otelinin arkasında 1902 ada 77 parsel 429 paftada yapılan yurt inşaatının imara aykırı olarak çatı katı eğiminin %33 de fazla olduğu gözlenmiştir

  • Bu inşaatın durumu nedir?
  • İnşaatın projesine ve 1/1000 lik imar planlarına uygun olup olmadığının denetimi yapılmakta mıdır?

  Devam eden inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılarak yukarıdaki soruların cevaplandırılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1  2  3  4  5  6

  16

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Deprem Tedbirleri                                                                                                02.06.2014

  5393 sayılı belediye kanununun ACİL DURUM PLÂNLAMASI başlıklı 53. maddesi, Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
  Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Denmektedir.
  Tüm bunların ışığında,
  Fatih İlçesi Kriz Merkezi neresidir? Buranın adresi halkın bilgisine sunulmuş mudur?  Acil durumlarda gerekli teçhizat hazır ve çalışır vaziyette, kullanacak personel eğitimli ve önceden isimleri belirlenmiş midir?
  Fatih Belediyesi olarak, Arama Kurtarma ekibimiz var mıdır? Kaç kişiden oluşmaktadır? Her yıl muntazam eğitimlerini sürdürmekte midir? Afet anı mahalle örgütlenmeleri mevcut mudur? Mahalle bazlı Afet eğitimleri yapılmakta mıdır? Bu eğitimler yeterli midir?  Mahalle bazında "tahliye" alanları belirlenmiş midir?
  İlçemiz sınırları içersinde Deprem sonrasında en seri şekilde hizmete sokularak faaliyetlerini sürdürecek,
  1-Konaklama yerleri,
  2- Resmi bina olarak kullanılacak alanlar,
  3- Aşevi bölgeleri,
  4- Hastane bölgeleri,
  5- Yardım malzemesi depoları,
  6- Soğuk hava depoları,
  7- Ambulans hizmetleri,
  8- Banyo, WC yerleri,
  9- Helikopter Pistleri’nin yerleri belirlenmiş midir?
  Belirlendiyse, nereleridir? Fatihli vatandaşlarımıza duyurulmuş mudur?
  İstanbul Valiliği'nce her ilçe Sivil Savunma Müdürlükleri emrine içinde enkaz kaldırma ve kurtarma malzemesi olan gönderilen konteynırlar, İlçenin her mahallesine birer adet konulmuş mudur? Bu konteynırlar nerelere konuşlandırılmış dır? Adedi kaçtır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.

  15

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Çatı İnşaatı                                                                                                         02.06.2014

  Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 16 kapı nolu Sevgi apartmanın üst katında yapılan yüksek çatı dış görünüm itibarı ile tehlike arz etmektedir. Bu binada yapılan inşai faaliyeti için yapılan çalışmanın projesine uygun olup olmadığının kontrol edilerek grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1 2 3 4

  14

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Büyük İnşaatı                                                                                                      02.06.2014

  Haseki Sultan Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi 89 nolu büyük alanda kısmen temeli atılan kısmen hafriyatı devam eden bir inşaat faaliyet halindedir.
  Böyle büyük bir alanda yapılan inşaat için çevrede hiçbir güvenlik önlemi alınmamış ne yapıldığına ve izinli olduğuna dair tabelası bulunmamaktadır.

  • Bu inşaatın durumu nedir?
  • İnşaata faaliyeti için izin verilmiş midir?
  • İzin verildiyse buna dair tabelası neden asılmamıştır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, ilgili yerin mimari ve statik projesinin grubumuza bilgi amaçlı verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1 2 3 4

  13

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Dükkân İnşaatı                                                                                                   02.06.2014

  Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak 49C numaralı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın alt katında bulunan dükkânın zemini kazılarak 2 katlı bir konuma getirilmek üzere yapılan inşaat faaliyetinin izinli yapıldığına dair herhangi bir tabela bulunmamaktadır. Ayrıca binanın pek sağlam olmadığı aynı zamanda güçlendirilmeye benzer bir çalışmanın yapıldığı gözlenmiştir.
  Vatandaşların Fabim’e yapılan şikâyetlerine rağmen herhangi bir dönüş yapılmamış, inşaat devam etmektedir.

  • Bu binanın durumu nedir?
  • İnşai faaliyeti için izin verilmiş midir?
  • Binanın iskânı var mıdır?
  • Ruhsatı yok ise, yapılan şikâyetlere rağmen inşaat neden devam etmektedir?
  • Fabim’ e yapılan bu tür şikâyetlerin geri dönerek bilgi verilme süresi ne kadardır?

  Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1

  12

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Tehlikeli Kaldırım                                                                                                02.06.2014

  Seyyid Ömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi ile Sırrıpaşa Sokak köşesinde bulunan 37 kapı numaralı binanın zemin katı, Sırrı Paşa sokağı tarafında kot farkından dolayı kaldırımdan  1-1,30 metre kadar aşağıda kalmaktadır. Kaldırımın dar olması ve sokağa araç parklarının yapması nedeniyle yayalar için ciddi tehlike arz etmektedir.
  Bu alanın korkulukla çevrilerek olası kazaların meydana gelmesinin önlenmesi için gerekli çalışmanın ivedilikle yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.  Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1 2

  11

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Taşeron İşçiler                                                                                                   02.06.2014

  Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde;

  • Kaç taşeron işçi çalışmaktadır?
  • Bu İşçiler hangi müdürlükler bünyesindedir? 
  • Temizlik işlerinde çalışan bir taşeron işçinin ayağı kesilerek yaşamını yitirdiği doğrumudur?
  • Taşeron İşçilerin özlük haklarının, işi alan firma tarafından sağlıklı yapıldığı takip edilmekte midir?
  • Taşeron işçilerin mesai saatleri, fazla çalışma süreleri ne şekilde takip edilmektedir?
  • Zabıta müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilere ne gibi eğitimler verilmektedir? Bu işçiler hangi hizmetlerde kullanılmakta resmi zabıta kıyafeti giydirilmekte midir?

  Anayasa`nın 128. Maddesinin Genel İlkeleri şu şekildedir.
  Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

  • Son zamanlarda zabıta ile seyyarlar arasında yaşanan arbedeler sonucunda yaralanan işçilerin görev tanımları nelerdir?
  • Yaşanacak adli olaylarda zabıta müdürlüğünde hizmet alımı ile çalışan taşeron işçilerin durumları nasıl izah edilmektedir?
  • Belediyeye kadrolu alınacak personeller için, Fatih Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışan işçilere öncelik tanınacak mıdır?
  Yukarıda belirtilen konuların ilgili birimler tarafından cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

  10

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Hanutculuk                                                                                                           02.06.2014

  Sultanahmet, Kapalıçarşı gibi turistik mekânların alışveriş yerlerinde kanunen yasak olan hanutculuğun ve seyyar satıcıların engellenmesi için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, turistleri rahatsız edecek düzeyde olduğu ve bölge esnafının bu konuda rahatsızlık duyduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.
  5326 sayılı kabahatlar kanunu'nun 37. maddesine göre yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Hanutcular çeşitli değişik yöntemler kullanmaktadırlar. Bölge esnafı ile müşterek bir çalışma yapılarak bu yöntemler ve uygulayanlar tespit edilerek men edilmesi gerekir.
  Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demirin geçen dönem bütçe konuşmasında söz konusu turistik alışveriş bölgelerinde hanutculuğun tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etmesine rağmen, bölge esnafı ve resmi olarak çalışan Turist rehberleri de bu durumdan müşteki oldukları, meslek oda yöneticileri tarafından tarafımıza bildirilmiştir. Önümüzdeki yaz sezonunda yoğunlaşan turist ziyaretleri esnasında Hanutculuğun önlenmesi bölgede yapılan denetimlerin arttırılarak yeterli bilgi ile donatılmış sivil zabıtalar tarafından sağlanması gerekir.

  Yukarıda belirtilen konuların bölgede uygulanması için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

  09

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Uzunyusuf Parkı                                                                                                02.06.2014

  Seyiddömer mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan Uzunyusuf parkı geçen yıl faaliyete geçmiş ve çok sayıda vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur. Çevre halkının yoğun olarak kullandığı bu parkta sık sık güvenlik problemleri çıkmaktadır. Parka gelen ve çevrede oturan vatandaşlarımızda rahatsızlık yaratarak tedirgin eden bu durumun ortadan kaldırılması için alınan zabıta-i önlemler yetersiz kalmaktadır.
  Bu parktaki güvenliğin sağlanması için devamlı zabıta bulundurulmasının mümkün olmadığından, park içinde mobesa kamera sisteminin yapılarak güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  08

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Vani Dergâhı                                                                                                      02.06.2014

  Seyyid Ömer Mahallesi Vani Dergâhı sokakta bulunan Vani Dergâhının ihyası için başlatılan Arkeolojik Temel Kazısı uzun süredir yapılmamaktadır. Yapılan çalışmalar tamamlanmış olabilir.
  Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tabelası asılı olan bu alan terk edilmiş bakımsız sahipsiz bir durum arz ettiğinden görüntü hiç iç açıcı değildir.
  Söz konusu alanda ışıklandırmada mevcut değildir. Çevresi koruma altına alınmadığından; çöp atılan, büyük araçların parkı haline gelen bir alan olmuştur. Ayrıca geceleri uygun olmayan ve çevre halkını tedirgin eden hadiseler meydana gelmektedir. İvedilikle bu alanın aydınlatılması, çevresinin paravanla çevrilerek çöplerin temizlenmesi ve kontrol altında tutulması için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1 2 3 4

  07

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu:  Arcadius Sütunu                                                                                           02.06.2014

  İstanbul’un 7. tepesi olarak bilinen Cerrahpaşa mahallesinde (Eski Haseki)1591 yıl önce, Bizansın başkenti Contantinapole’ün bir Forum’u Arcadius Forumu yer almakta, bu forumun ortasında da İmparator I.Theodosius’a adanmış bir sütun; Arcadius Sütunu bulunmaktaymış. Şu anda Cerrahpaşa caminin yakınında Haseki kadın sokağındaki bir evin bahçesinde yıkılan sütunlu heykelin kaidesi hala bulunmaktadır.
  Bizans çağında bu semt “Heleniana” olarak bilinen, yoğun yerleşmelerden çok askeri yapıların ve tarım alanlarının bulunduğu bir bölgeydi

  (Kaynak; http://lcivelekoglu.blogspot. com.tr/2012/03/istanbulun-yitik-hazinelerinin-pesinde-1.html )
  Romalıların şehirlerini dikili taşlarla ve heykellerle süsledikleri bilinmektedir. Bizanslılar da onları örnek alarak şehrin çeşitli yerlerinde sütunlar dikmiş, üzerlerine imparatorlarının heykellerini yerleştirmişlerdir.
  Arcadius Forumu, anlaşıldığı kadarıyla dikdörtgen biçimde olup, etrafı revaklarla çevrilmiş heykellerle süslenmiştir. Arcadius sütunu ise Minare gibi ve tam bin taştan yapılmış bir sütun ve içinde tepeye kadar 223 taş merdiveni ve toplam 47 metre boyunda olan mermer sütun üzerine Roma İmparatoru II. Theodosius (408-450) babasının adına dev bir atlı Heykeli yapılarak inşa edilmiştir.
  Tarihi değerlerimiz olan Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbeler kadar Roma ve Bizans dönemi eserlerini de tamirat, tadilat ve koruma altına alma gibi tedbirler alınarak yeterli önem verilmiş olsa idi, geçen çok uzun yıllara rağmen bu sütun heykel ve benzeri eserler depremlere ve yangınlara rağmen ayakta kalması mümkün olabilirdi. Bugün İstanbul’un tarihi yarımadasında Arcadius Sütunu ve Heykeli gibi bir güzelliğe sahip olabilirdik. 
  Fatih Belediyesi, Tarihi yarımadanın zenginliklerinden olan ve restitüsyon denemesi yapılmış olan bu tarihi eseri meydana çıkartılıp, anıtın etrafı açılarak turizme kazandırabilir.
  Bizim, aynı zamanda dünya tarihi zenginliklerine katmak üzere bu eser ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve grubumuza yazılı bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: Resim 1.. 2 3 4 5 6 7 8 09 10

  06

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Benzin İstasyonu                                                                                                  02.06.2014

  Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi sonunda bulunan benzin istasyonu faaliyetine son vererek söz konusu alanda inşaata başlandığı saptanmıştır.

  • Bu alanda benzin istasyonu faaliyetine devam edecek midir?
  • Yapılan çalışmanın mahiyetini gösterir bir tabela neden mevcut değildir?
  • Söz konusu alanda ne gibi bir inşaat yapılmaktadır?
  • Fatih Belediyesinin yapılan bu çalışmanın izinli ve ruhsatlı olduğuna dair herhangi bir tabelası neden mevcut değildir?

  Söz konusu inşaatın durumu hakkında sorulan soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.           
  Saygılarımızla. Eki: Resimler (1) (2) (3) (4)

  05

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Yedikule Hayvan Barınağındaki personeller                                                      09.05.2014

  “İstanbul Fatih Belediyesi’ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı, belediye çalışanlarının sürgün yerine dönüştü” başlığı ile basında bir haber yer almıştır.
  Bu haberde şu an barınakta 11’i Tüm-Bel-Sen üyesi 13 memurun boş oturtularak mesai yaptırıldığı iddia edilmektedir.

  • Aralarında 19 aydır “geçici” görevlendirmeyle görev yapanlar bulunmakta mıdır?
  • Geçici görevlendirmenin süresi 3 ay değil midir? Görülen lüzum üzerine ibaresiyle süre ne kadar uzatılmaktadır?
  • Bu uygulama ile kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmemekte midir? 
  • Söz konusu bölgenin sağlığa uygunluk koşulları ve çevre güvenliği insanların çalışma ortamına uygun mudur?
  • Çevrede güvenlik kamerası olmadığı halde memurların bulunduğu ortamda izleme amaçlı kameralar bulunmakta mıdır?
  • Hayvan Barınağında işlerin tamamını taşeron firmalara ihale eden belediye yönetimi burada bulunan personele hiçbir görev tevdi etmediğinden, hiçbir iş yapmadan oturan memurlara verilen düşük performans notu ceza haline dönüşmemekte midir?
  • Kamunun parası, iş verilmeyerek boş oturtulan personele maaş olarak ödendiğinden belediye yönetiminin bu tasarrufu halka verilecek hizmetin aksatılmasına ve kamu zararına yol açmamakta mıdır?  
  • Belediye personellerinden uzmanlık alanları olanların, mimar ve mühendislerin branşları ile ilgili çalıştırılması belediye yönetiminin asıl görevlerinden değil midir?
  • Burada görevlendirilen personele üye oldukları sendikadan istifa etmeleri ve emekli olmaları konusunda zorlama yapılmakta mıdır?
  • Barınakta görevlendirilen “polene, kedi köpek kılına alerjisi “ olduğu ve böyle bir ortamda çalışmaması gereklidir raporu olan personelimiz var mıdır?
  • Yedikule hayvan barınağında çalışan belediye personelinin faydalanacağı personel servisi bulunmakta mıdır?

  Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplandırılarak grubumuza bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

  04

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Silivrikapı Yurdu                                                                                        09/05/2014               

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu tarafından konu ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta,
  “TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık 70 kız öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan yararlandırılacağını” ifade etmiştir.

  • Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var mıdır?
  • Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır?
  • Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir?
  • Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır

  Ayrıca,
  TÜRGEV ile yapılan protokolün içeriği hakkında detaylı bilginin CHP Meclis grubuna veya Fatih Belediye Meclisine verilmesini talep etmekteyiz,

  Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

  03

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Seyyid Ömer Mh. Çeşmeleri                                                                                09.05.2014

  Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan tarihi çeşmelerin durumları ecdadımızın kemiklerini sızlatacak durumdadır. Çevre için tehlike oluşturmakta ve bakımsızlıktan çökerek yok olma riski altındadır.
  Aşağıdaki listede tespit ettiğimiz isimleri, ada, parsel numaraları, ait oldukları kurumları ve ekte resimleri bulunan tarihi çeşmelerimizin ivedilikle gerekli kurumlarla irtibata geçilerek onarılması ve orijinal hale getirilmesi için işlemlerin başlatılması, söz konusu çeşmelerle ilgili başlatılan işlemler var ise ne aşamada olduğu hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  SIRA

  ESER ADI

  ADA-PARSEL

  MÜLK

  01

  BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

  1431 ADA, 20 PARSEL,

  FATİH BELEDİYESİ

  02

  KAPI AĞASI İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ

  1420 ADA, 55 PARSEL

  FATİH BELEDİYESİ

  03

  FATMA SULTAN ÇEŞMESİ

  2598 ADA, 68 PARSEL

  İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

  04

  KEŞKEKÇİ SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ÇEŞME

  1754 ADA, 8 PARSEL

  İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

  05

  YOL GEÇEN MESCİDİ ÇEŞMESİ

  1743 ADA, 10 PARSEL

  MALİYE HAZİNESİ

  06

  SİLAHTAR KETHÜDASI MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ

  3028 ADA, 23 PARSEL

  FATİH BELEDİYESİ

  07

  ABDULLAH AĞA VE BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

  1431 ADA, 7 PARSEL

  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  08

  KARAGÖZ MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ

  1406 ADA, 14 PARSEL

  FATİH BELEDİYESİ

  09

  ABBAS AĞA ÇEŞMESİ

  2674 ADA, 5 PARSEL

  FATİH BELEDİYESİ

  Eki: 10 Adet Resim

  02

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Sosyal denge sözleşmesi                                                                                    05.05.2014

  Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması  öngörüsüyle, Fatih belediyesi personeli temsilcileri ile “Sosyal Denge Sözleşmesi” yapmak üzere sayın belediye başkanına tüm personele eşit davranılması kaydıyla CHP meclis grubu olarak yetki vermiş idik.
  Ancak yaptığımız tespitte, personel arasında ciddi bir ayırım yapılmış, senesi çok olan ya da emekliliğini hak etmiş olmaları, performans kriterleri, disiplin cezaları almaları, hastalanmaları nedeniyle rapor almaları gibi çeşitli nedenler öne sürülerek aralarında zabıta memurlarının da bulunduğu yüz otuzun üzerinde personelin bu destekten faydalandırılmadığı doğrultusundadır.

  • Eğer bu tespitimiz doğruysa bu nasıl bir sözleşmedir?
  • Belediye personelini 2 gruba ayırarak, yapılan bu haksızlığın gerekçeleri nelerdir?
  • Bilhassa zabıta personelinin Fatih ilçesinde en iyi hizmeti vermesi için yeterli sayıda

  olmamasına rağmen, sosyal denge sözleşmesi dışında tutulan yetişmiş zabıta personelinin emekli olması yada tayin istemesi için mi, böyle bir baskı ve ayrımcılık yapılmaktadır?

  • Bu şekilde cezalandırılan personelin sayısı, soruşturma, disiplin cezalarının içeriği, kurum dışı atamaların yeri ve gerekçeleri nelerdir?
  • Performans kriterleri; eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları mağdur etmeden uygulanmakta mıdır?

  Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımla

   

  01

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Kocamustafapaşa Meydanı                                                                             08.04.2014

  Fatih İlçesi Silivrikapı Mahallesinde bulunan Kocamustafapaşa meydanına, ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeği ile ağır yaralanarak uzun bir süre yaşam mücadelesi veren, ancak hayata veda eden 15 yaşındaki evladımız Berkin ELVAN’ın isminin verilmesi için duyarlı vatandaşlarımız 800 civarı imza toplamıştır.
  CHP meclis grubu olarak bizlerde Kocamustafapaşa meydanına Berkin ELVAN’ın isminin yaşatılması için meydanın isminin Berkin ELVAN meydanı olarak değiştirilmesi fikrini destekliyoruz.
  İsim değişikliği için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: 800 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar

  ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

  2014 - 2019 MECLİS DÖNEMİ VERİLEN ÖNERGELER...

  ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ / ↔ ↔ ↔ ↔

  121 ............... 2009 - 2014 SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN SON ÖNERGE... ↓↓↓↓↓↓

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Silivri Kapı Yurdu                                                                                    06/01/2013               

  İnşaat mahalline asılan tabelada, Yapı sahibinin Fatih Belediye Başkanlığı olan, Ruhsatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen, Silivri Kapı Mahallesinde 1409 ada, 355 pafta, 9 parselde 15.000m2 inşaat alanı olduğu beyan edilen Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı adı ile;
  İhale Tarihi; 15.10.2012, Yer teslim Tarihi: 06.11.2011 olan ve teslim süresi 360 gün yazan ASL İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından yapıldığı beyan edilen, Denetimi Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı, 12.12.2012 Ruhsat tarihi ve 2012/21428 ruhsat nosu olan inşaatın ihalesi dosyası;
  Kamu İhale Kurumu kayıtlarında var mıdır?
  İhale hangi maddeye göre düzenlenmiştir?
  İhaleye hangi firmalar katılmıştır?
  İhale Bedeli ne kadardır?
  İhale Bedeli İnşaat mahalline asılan Tabelada neden beyan edilmemiştir?
  Yukarıda bahsedilen Yurt binası inşaatı için yöneltilen soruların cevaplarını grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

  Eki: Resim 1 Resim 2

  120

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Cambaziye sokak                                                                               06/01/2014               

  Sümbülefendi mahallesi cambaziye sokakta temeli atılan inşaatın durumu nedir? Sokağa tecavüzü var mıdır? İnşaat ruhsatı var mıdır?
  Yukarıda bahsedilen inşat hakkında bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: 1 Adet Resim

  119

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Hidrolik babalar                                                                                 06/01/2014               

  Seyyid Ömer camisinin önünde bulunan alanın girişine konulan

  • Hidrolik babaların açış kumandası kimlerdedir?
  • Kimler araçlarını o alana park etmektedir?
  • Ekteki resimde görünen araçların sahiplerine bu alanı kullanma izni neden verilmiştir?

  Çevre halkının gözlemleri, şahit olduğum ve resmini çektiğim bu alanın girişindeki hidrolik babalar araç şoförleri tarafından uzaktan kumanda ile açılarak araçlar park edilmiş. 34 UF 8146 plakalı araç sahibi aracını park edip cadde üzerinde bir apartmana girmiştir. Bu araçlara neden ayrıcalık yapılmaktadır?
  Hidrolik babaların uzaktan kumandası bu şahıslara hangi amaçla verilmiştir?
  Yukarıda bahsedilen alan ile Fatih ilçesi hudutları içersinde hidrolik baba ile kapatılan ve bazı kişilerin araçlarının park edebilmesi için uzaktan kumanda verilen yerlerin listesini ve amacını açıklayan bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: 1 Adet Resim

  118

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Personel Araç Kartı                                                                                   07/01/2014               

  Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 34 DN 8663 plaka nolu Jaguar marka araca verilen Personel Araç Kartı hangi personele aittir. Belediye binasının personel araç parkında park edilen araç, personele ait değilse, bu kart hangi amaçla verilmiştir. Kamu görevlisi olmayanlara bu tür kartlar verilmekte midir?
  2013 yılında Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından kimlere ve hangi plakalara bu tür kartlar verilmiştir?
  Yukarıda bahsedilen ve Yazı işleri müdürlüğü tarafından verilen araç kartlarının listelerini yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

  117

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Kaçak Kat                                                                                                 07/12/2013               

  Seyyid Ömer Mahallesi Taşköprülüzade sokak No:28 Şan apartmanının üst katına yapılan kaçak yapılaşma ekteki resimde belgelenmiş olup bu bina için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
  Yapılan kaçak kat için işlem yap ılmadıysa yasal işlemlerin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

   

  116

   

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Metruk Bina                                                                                             06/12/2013               

  Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokağı ile Karakeçili sokağın köşesinde bulunan metruk bina, tinercilerin barınmasına, uygunsuz işlerin yapılmasına ve olası bir yangın ihtimali çevre halkı için tehlike arz etmektedir.
  Söz edilen metruk binanın Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çevresi tamamen kapatılarak bina girişinin engellenmesi için gereğinin ivedilikle yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

   

  115

  114

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Ruhsatsız inşaat                                                                                        03/12/2013               

  Seyyid Ömer Mahallesinde Türkçü Sokak 25 numarada bulunan Yurt Binasının çevresi tamamen kapatılarak inşaat faaliyet başlatılmış olup Fatih Belediyesi İnşaat İzin ruhsatını içeren herhangi bir tabela konulmamıştır.
  Söz konusu yerin inşaat ruhsatı var mıdır?
  Bina tamamen yıkılıp yeniden mi yapılacaktır?
  Yukarıda bahsedilen Yurt binası için gerekli bilgilerin grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 
  Eki:2 Resim

   

  113

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Esekapı Sokak                                                                                          03/12/2013               

  Cerrahpaşa Mahallesinde Esekapı Sokak 11 numaranın yanında Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan gecekondunun molozları ve yıkık istinad duvarı çevre için tehlike oluşturmakta ve metruk bir alan durumundadır. Söz konusu yerin 2 aya yakın süredir bu durumda oldu çevre halkı tarafından beyan edilmektedir.
  Yukarıda bahsedilen alan için gerekli tedbirlerin alınarak koruma altına alınması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 
  Eki:2 Resim

  112

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Seyyid Ömer Mah.Parkları                                                                     03/12/2013               

  Seyyid Ömer Mahallesinde Yoncalı Sokak ta bulunan Yoncalı Park ile Tutya sokakta bulunan Tutya Parkı, yetersiz aydınlatma, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çevre halkı tarafından yoğun şikâyet edilmektedir.
  Bilhassa akşamları uygun olmayan ve çevre halkının tedirgin eden olaylar meydana gelmektedir.
  Faaliyet raporu görüşmelerinde CHP grubu bu şikâyetleri dile getirmiş ancak belediye yönetimi tarafından hiçbir önlem alınmamıştır.
  Ayrıca Cevdetpaşa Caddesi 64 numara ile Emrullah Efendi sokak 61 numara girişi olan otopark alanının her iki tarafında da düzenleme yapılması gerekmektedir.
  İvedi olarak söz konusu parkların yeteri kadar aydınlatılması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması, ayrıca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili yazışmaların yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  111

  110

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: İbrahim Çavuş Parkı                                                                                 08/11/2013               

  Şehremini Mahallesinde Fatih Belediyesi tarafından yapılarak halkın hizmetine sunulan İbrahim Çavuş Parkında Fatih Belediyesi yazılı tentelerle çevreli, projesinde 32 m2 olan işletme binasının önü ve yan bölümlerinin üstü kapatılarak tenle ile genişletilmek suretiyle oluşturulan gençler için yazılı bölümde langırt ve hokey oyun masaları konulmuş ve para karşılığı çalıştırılmaktadır.

  • Kafeteryanın önünde Kuşçu Çay Bahçesi yazılı bir tabela bulunduğu halde, Fatih belediyesine aitmiş gibi gözüken bu işletmenin durumu nedir?
  • Bu parkın kafeteryası kim tarafından işletilmektedir?
  • Bu kafeterya ihale ile mi verilmiştir?
  • İşletmenin ruhsatı var mıdır?
  • Oyun makineleri izinli mi konulmuştur?
  • İşletme ne kadar kira vermektedir?
  • Kira yüksek olduğundan mı işletme, oyun makineleri koyarak çalıştırmaktadır?
  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

  109

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: 1194 Ada 4 Parsel                                                                                    04/11/2013               

  Silivrikapı Mahallesi Kocamustafapaşa cad no:214 (1194 Ada 4 Parsel) adresindeki 1969973 kodlu binanın kat yüksekliği ve arka bahçe çıkıntısı yeni yapılan imar planlarına uygun mudur?
  İmar planlarına aykırı bir durum var ise ne gibi bir işlem yapılmıştır?
  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 
  Eki:4 adet resim

  ilivrikapı Mah. Kocamustafapaşa Cad  1194 Ada 4 Parsel No:214 binanın arkadan görünümü

  108

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Silivrikapı Yurdu  Öğrencileri                                                               07/11/2013               

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu tarafından konu ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta,
  " TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık 70 kız öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan yararlandırılacağını " ifade etmiştir.

  • Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var mıdır?
  • Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır?
  • Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir?
  • Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır

  Ayrıca,
  TÜRGEV ile yapılan protokolün içeriği hakkında detaylı bilginin Fatih Belediye Meclisine veya CHP Meclis grubuna verilmesini talep etmekteyiz,

  Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

  107

  106

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Trafo Binası                                                                                               07/10/2013               

  Haseki Sultan Mahallesi SamiPaşa Sokak No:37 Karşısında bulunan trafo binasını çevresi uzun zamandır açılan çukurun kapatılmaması ve yoldan kot farkı nedeniyle aşağıda kalmasında dolayı yayalar için bilhassa geceleri tehlike yaratmaktadır.

  Mimar Sinan'ın ilk külliye denemesi olan Haseki Sultan Külliyesi için çevre düzenlemesi kısa aralıklarla 2 defa yapılmasına rağmen trafo binası çevresi her nedense bir türlü düzenlenmemiştir. Ekteki resimden de görüldüğü üzere bu yerin acilen yapılması ya da tehlike oluşmayacak şekilde tedbir alınması gerekmektedir.                     

  Yukarıda belirtilen problemin derhal gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 
  Eki:2 adet resim

  105

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Sokak bariyerleri                                                                                        07/10/2013               

  Haseki Sultan Mahallesi Çamurlu Çeşme Sokak girişine kilitli bariyer ile Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik paşa caddesi 67 nolu Belediye Başkanının ikameti gözüken binanın önüne konan hidrolik bariyer için

  • UKAME veya UTK kararı var mıdır?
  • Belediye Başkanının ve Çamurlu Çeşme Sokak sakinlerinin ikametgah ettikleri sokak ve binadan parka giriş neden böyle bir ayrıcalığa tabi tutulmuştur?
  • Sokaklar ve geçiş yolları bireylerin tasarrufuna neden bırakılmaktadır?

  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 
  Eki: 2 adet resim

  104

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu                                                                   07/10/2013               

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren geçen ay meclis gündemine getirilen ve CHP meclis üyelerinin ret oyu verdiği Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu

  • Arsası nasıl temin edilmiştir? Satın alma yoluna mı gidilmişti?
  • Kamulaştırma yapılmış mıdır?  
  • Arsa sahibi Suat Bostancının 03 Ekim 2013 Sözcü gazetesinin 12. sayfasında belirttiği gibi istenilen imar izni, park yapılacak diye verilmemiş midir?
  • Kamulaştırma yapıldıysa neden imara açılarak kız öğrenci yurdu yapılmıştır?
  • Kamulaştırma bedeli, arsanın değeri ve inşaatın tamamlanarak yurdun tam teşekküllü hale gelmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?
  • 5393 sayılı yasada yapılması zorunlu olan kadın sığınma evi, stratejik rapora alınmamış yapımı zorunlu olmadığı halde kız yurdu yapımı 2010–2014 Stratejik rapora neden alınmıştır?
  • Yurt için arsa temini ve binanın yapılarak vakfa bedelsiz verilmesi için önceden bir sözleşme yapılmış mıdır?
  • Kadın sığınma evi için içişleri müfettişlerine verdiği savunmasında ödenek yeterli olmadığını ifade eden belediye başkanlığı yurt için ödeneği nasıl temin etmiştir.
  • Kız yurdu yapımı için ödenek sıkıntısı yok mudur?
  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  103

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Kapalı Çarşı                                                                                           02/09/2013               

  Alman Der Spiegel dergisi; Kapalı Çarşı'nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu  “İstanbul’daki Kapalıçarşı Çökebilir mi” başlıklı yazıda çökme tehlikesinin olması görüşü ile bir makale yayınlamış ve bu makalede bizim ulusal basınımızda yer almıştır.
  Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği çarşının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acilen bakımdan geçmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verilmiştir;

  • Çarşının yönetimi birçok mağaza sahibinin dükkânların içinde daha fazla alan açmak için izin almadan duvarları oyduğunu, yıktığını hatta gizli bodrum katları açtığını ve binanın yapısına zarar vererek yıkımına zemin hazırladığı,
  • Çarşı yönetiminin yaptırdığı incelemeye göre, yüzlerce dükkân sahibinin duvarları yıktırması ya da oyması nedeniyle çatı her an çökebilme riski taşıdığı, konularına değinilmiştir

  Çatıların antenlerle dolu olduğu ve bu risklerin geçerli olduğu Fatih Belediye Başkanının da bir beyanatında belirttiği malumumuzdur. Üç yıldır gündemde olan Kapalıçarşı’nın restorasyonu ile ilgili Anıtlar Yüksel Kurulu rapor hazırlamış, dükkânların alanlarını genişletmek için tarihi binada tahribat yarattığı ortaya çıkmıştı. Su depoları, antenler, klimalarla çatının zarar gördüğü belirtilen raporda restorasyonun aciliyetine de yer verdiği tespitleri yapılmıştı,
  Tüm bunların ışığında

  • Fatih Belediye Başkanlığı ne gibi bir çalışma başlatmıştır?
  • Başlatılan çalışma ne aşamadadır?
  • Olası bir deprem söz konusu olduğunda veya binanın kendiliğinden kısmen çökmelerin yaşanması durumunda yaşanacak maddi ve manevi kayıpların ciddi boyutta olacağı Fatih Belediye Yönetimi tarafından bilinmekte midir?
  • Acilen önlem alınması gereken bu çalışmalar için ne beklenmektedir?

  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  102

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Islanma Havuzu                                                                                        02/09/2013               

  Fatih, Seyyid Ömer Mahallesi’nde Çukurbostan Şehir parkı içerisinde bulunan "Islanma Havuzu" Haziran - Eylül aylarında çocuklarımızın yoğun ilgi gösterdiği oyun, eğlence ve serinlenme alanı haline gelmektedir.

  Gün boyunca, su altında duran, koşturan, oyunlar yapan küçük çocuklarımızın sağlıklarından kaygı duymaktayız.

  Ailesinden habersiz su oyun parkına gelen bazı çocuklar saatlerce suyun içinde oynamakta, rüzgârlı günlerde çocukların üşütmesi kaçınılmazdır.

   Bu kaygılar içerisinde;

  • Burada kullanılan su devridaim olarak mı kullanılıyor?
  • Bu ıslanma havuzunda çocuklarımız eğlenirken sağlığa uygunluk ortam yaratılmış mıdır?
  • Suyun sağlık açısından çocuklara zarar vermemesi için ne gibi tedbir alınmaktadır?
  • Alanda bulunan su deposunda filtreleme sistemi ve arıtma tesisi var mıdır?
  • Kamu sağlığı açısından İlgili kurumlardan işletme izini alınmış mıdır?
  • Çocuklar ıslanma havuzundan faydalanan ailelere bu konu hakkında yeterli bilgi aktarılmakta mıdır? (Duyuru, ilan vb.)
  • Islanma havuzu çalışma saatlerinde olası bir kaza için gerekli önlemler alınmakta mıdır?
  • Bu tesisin çalışması esnasında görevli bulunmakta mıdır?
  Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  101

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Baz İstasyonu                                                                                             05.07.2013

  Fatih ilçesi Kocamustafapaşa mahallesi Tepedar Sokak No:3 adresinde bir aparmana 2 adet baz istasyonu kurulmuştur.
  Bu sokakta Kocamustafapaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, yakınında Kreş, öğrenci yurdu, hastahane ve sair poliklinikler bulunduğundan, vatandaşlarımızın, öğrencilerin yoğun olarak bu baz istasyonundan etkileneceği aşikadır.
  Öğrencilerin, öğretmenlerin ve mahalle sakinlerinin bu binaya kurulan baz istasyonun kaldırılması ile ilgili 87 adet imza ekte mevcuttur.
  Baz istasyonunun bu binadan kaldırılması için zabıta ve sağlık işleri müdürlüğü marifetiyle, gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
  Eki: 87 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar

  100

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Ramazan Efendi Parkı                                                                                        01.07.2013

  Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi sınırları içerisinde Ramazan Efendi Camii’nin arkasında yer alan ve Kocamustafapaşa Meydanı'na yakınlığıyla merkezi konuma sahip park alanı 2009 yılında İBB ile Fatih Belediyesi koordinesinde yapılmış idi.

  Söz konusu Park Kocamustafapaşa Meydan tarafındaki metruk yapılarında kamulaştırılması ile sınırları genişletilerek yeni bir semt parkı olarak Fatih Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek, alanı genişleterek bir süs havuzu, çocuk oyun alanı, kültür, fizik alanı, dinlenme ve gölgelenme alanları ile kafeteryası hizmete açılmıştır.

  Tüm bunların ışığında;

  • Bu parkın birinci düzenlenmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcanmıştır?
  • İkinci düzenlenme için (İstimlâk hariç) ne kadar harcanmıştır?
  • Kısa süre içersinde iki defa yapılan ve genişletilme gereği duyulan bu park alanı için neden planlama zamanında ve bir defada yapılmamıştır?
  • Birinci planlama ile tekrar yapılan ikinci planlamada yapılmış mükerrer düzenlenmeler için oluşan kamu zararı var mıdır? Bu miktar ne kadardır?
  • Birinci düzenleme sonrası parka,  Arabacı Beyazıt ismi hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile, ikinci düzenlemeden sonra hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile ismi değiştirilerek Ramazan Efendi Parkı adı verilmiştir?
  • Birinci düzenleme sonrası parkın girişine konan Yahya Kemal BEYATLI’NIN büstü ile Kocamustafapaşa semti için yazdığı şiirin,

  Koca Mustafapaşa! Ücra ve fakir İstanbul!
  Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul,
  Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada.
  Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada.


  Mısraları ile başlayan ilk 40 dizesinin bulunduğu anıt kitap neden kaldırılmıştır? 

  Yahya Kemal BEYATLI, eğitimini gördüğü Vefa lisesi Fatih ilçesindedir. Eğitimini gördüğü esnada yanlarında kaldığı akrabalarının evinin bulunduğu yer olan Vidin Caddesi de Fatih’tedir. Yine şair’in vefat ettiği yer olan Cerrahpaşa hastanesi de Fatih ilçesindedir. Bu kadar Fatih ilçesi ile bütünleşmiş aynı zamanda Aziz İstanbul şirininde sahibi olan Türk edebiyatının ve Türk siyasetinin önemli kişilerinden olan bir insan adına dikilmiş anıtın kaldırılmasının hiçbir haklı nedeni olamaz.
  Fatih Belediye Başkanlığının daha önce bu kitabeyi ve büstü koyarak yaptığı jesti, kitabeyi ve büstü yeniden yerine koyarak yanlıştan dönmesi gerekir. Bu yapılan, Fatih ilçesi ve Kocamustafapaşa semti için bir önemli zenginliğin yok edilmesidir. Yahya Kemal BEYATLI’NIN büstü ile Kocamustafapaşa semti için yazdığı şiiri içeren anıt kitabın tekrar aynı yere konulması Çevre halkının isteğidir.

  Ayrıca;
  http://www.fatih.bel.tr/icerik/7767/ramazan-efendi-parki/ adresinde parkın Seyyidömer mahallesinde bulunduğu beyan eden Fatih Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünüm resmi sitesindeki bu yanlışlığın derhal düzeltilerek müdürlüğün, Fatih ilçesindeki mahallelerin sınırları ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamaları gibi vahim bir hatayı düzeltmeleri için dikkatlerinin çekilmesi gerekmektedir.

  Yukarıdaki soruların cevaplanması, gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  99

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Küçükayasofya Medresesi                                                                                  01.07.2013

  Fatih ilçesi küçükayasofya mahallesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Vakfının bulunduğu Hüseyin Ağa Medresesi (Küçükayasofya Medresesi) çevresi yıkık binalar ve molozlarla çok kötü bir durumdadır. Ayrıca Küçükayasofya medresesi sokağında bulunan park da çok bakımsız durumdadır.
  İlçemizin ve dünya tarihi mirasının en önemli yerlerinden olan bu bölgenin derhal temizlenerek tarihimize yakışır bir çevre düzenlenmesi yapılması gerekmektedir.

  Yukarıda bahsedilen bölge için, ilçemizin turizm bölgesine yakışır bir görüntüye kavuşturulması için gereğin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  *****98,97,96,95,94,93*******

  92

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi                                                                        09.03 2013

  21 Şubat 2013 tarihinde Hürriyet web portalının, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ printnews. aspx?DocID=22645509  web adresinde Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in beyanatına dayandırılarak ‘Boğaz’a nazır Konser Adası ” başlıklı, Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi ile Unkapanı Köprüsü’nden Sarayburnu’na kadar olan sahil yayalaştırılarak Sarayburnu’nda Boğaz manzaralı ‘Konser Adası’ ve ‘Padişahlar Meydanı’ oluşturulacak,  içerikli bir yazı yayınlanmıştır.

  • Bu projeler Fatih Belediyesi tarafından ne zaman yapılmıştır?
  • Bu gibi projeler kamuoyuna açıklanmadan Fatih Belediye Meclisinin onayı alınması gerekmez mi?
  • Belediye Başkanının beyanatları, Fatih Belediyesini bağladığından, Meclis baypas mı edilmektedir?
  • Bu bilgilerden AKP’li meclis üyelerinin bilgisi var mıdır?
  Bu ve benzeri projelerin, ilgili birim başkan yardımcıları tarafından belediye başkanının kamuoyunda paylaşmadan belediye meclisinin bilgilendirilesi için gereğinin yapılması ve yukarıdaki soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  91

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Zabıta memurlarının durumu                                                                           06/01/2013

   
  Zabıta memurlarından bazıları için müdürlük tarafından 20.00 – 04.00 saatleri arasında görev verildiği gözlemlenmiştir. Bu şekilde görev verilen memurların barınma, dinlenme yerleri ve can güvenlikleri bulunmamaktadır. Çevik kuvvetle birlikte çalışın ama onlar gittikten sonra yalnız kalan zabıtalar sıkıntı yaşamaktadır. Aksaray meydan, laleli ordu caddesi, Beyazıt ana arter ağırlıklı olarak Büyükşehrin sorumluluk alanlarına girmesine rağmen neden sadece Fatih belediyesi zabıtası bu bölgede çalışmaktadır.

  Seyyar satıcıların çalışan zabıtalara, karakola, belediyeye saldırarak yumurta atmışlar.
  Bunlara sebebiyet verenler haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır?

  6 kadrolu memur 3 uzman toplam 35 kişi kalanı sözleşmeli akşam sekiz sabah 004 gece can güvenliğimiz yok seyyar çalışması yaptıktan sonra seyyarlarda bize saldırıyor, karakola saldırıyor .

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesinde belirtilen, Amir mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğinden, diğer zabıta personellerine uygulanan nöbet tutma, münavebeli çalışma, iki günlük izin ve benzeri durum ve koşulların bu personellere de uygulanması gerekmektedir.

  • Zabıta personellerinde rotasyon uygulanmakta mıdır?
  • Görev yer değişimi hangi kriterlere göre, ne kadar süre ile yapılmaktadır?
  • İzin saatleri ve çalışma saatleri zabıta çalışma yönetmeliğine ve memurlar arası hakkaniyet ölçülerine uygun mudur?
  • Aynı görevde (görev yeri değişebilir) kimler ne kadar süre ile görev yapmaktadır?

  Tüm bu bilgileri içeren yazılı bir dokümanın grubumuza bilgi olarak verilmesi, geç saatlere kadar çalışan personellerin, güvenlik sorunlarının çözümlenmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesi için önerimizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  90

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Fındıkzade Çukurbostan Parkı                                                                               03.09.2012

  Seyiddömer mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan şehir parkı faaliyete geçmiş ve çok sayıda vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur.
  Çevre halkının yoğun olarak kullandığı bu parkta sık sık güvenlik problemleri çıkmaktadır. Gelen vatandaşları tedirgin eden ve çevrede oturan vatandaşlarımızı rahatsız eden bu durumun ortadan kaldırılması için alınan zabıta-i önlemler yetersiz kalmaktadır.
  Bu parktaki güvenliğin sağlanması için emniyetle birlikte çalışma yapılması emniyet ekiplerinin sık sık kontrol etmeleri yada devamlı bir ekip bulundurulmasının sağlanması ile park içinde mobesa kameraları ve ses anons sisteminin yapılarak güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  89

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Kızılelma caddesi                                                                                              03.09.2012

  Kızılelma caddesinin benzinciden sonraki kısmında kaldırımlar sağlı sollu olarak işgal halinde bulunmaktadır. Araçlar, caddenin benzincinin bulunduğu kavşaktan Kocamustafapaşa caddesine kadar olan kısmında yola dik olarak park ederek yaya ve araç trafiğini aksatmaktadır. Karşı kaldırımda ise kahvehane ve diğer esnafların kaldırım işgalleri yaya trafiğini engellemektedir.

  Kızılelma caddesinin bu bölümünde ciddi bir çalışma yapılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Bu caddenin 1.derecede önem arz eden ana arter ve hastane yolu olduğu da göz önünde bulundurularak ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.


  Bu konuda gerekirse Büyükşehir belediyesi ile müşterek bir çalışma yapılarak caddenin işlevinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  88

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Ramazan etkinliklerinde Siyasi Çalışma                                                             06.08.2012

  Ramazan etkinlikleri kapsamında organize edilen iftar yemeklerinin dağıtımından hemen sonra iftar açılmadan AKP’ bazı Kadın görevlilerinin, iftara katılan bazı Kadın vatandaşlara AKP’ ye üye yapmak üzere üye formaları dağıtarak vatandaşların formları doldurmaları istendiği gözlemlenmiştir. Bu durum formların doldurulduğu esnada olaya şahit olan çok sayıda vatandaşımızın gözleri önünde cereyan etmiştir. (Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı ve Kadırga Parkı)

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bu etkinliklerde bir siyasi partinin üye kaydı yapmasına müsaade edilmesi yasal değildir. Belediye Başkanlığının bu çalışmalardan haberi olduğu ve göz yumduğunun, dini siyasete alet ettiğinin bir kanıtıdır.

  Belediye bütçesinden ve kamunun parasını kullanarak yapılan bu tür etkinliklerden siyasi rant sağlamak suç unsuru taşımaktadır. Bu durum anayasamızda laiklik ilkesine aykırı bir eylem olduğundan bu suçu işleyenler hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.

  Bu gibi siyasi faaliyetlere önümüzdeki günlerde de müsaade edildiği takdirde yasal yollara başvurarak kamuoyunun bilgisine sunacağımızı ihtar en bildirir, ivedilikle bu uygulamadan vazgeçilmesi, ilgililerin uyarılması, yasal işlem başlatılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz

  87

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Halktaş                                                                                                                      06.08.2012

  Belediyemizin şirketi Halktaş tarafından işletilen Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkındaki kafeterya açıldığı günden itibaren bilhassa 18.00 saatlerinden sonra tamamen dolu olarak çalışmaktadır.

  Akşam saatlerinde oturacak yer bulunmayan kafeteryada, maalesef her hesap kesilmesinde zorunlu olarak düzenlenmesi gereken perakende satış fişi düzenlenmediği tarafımızdan tespit edilmiştir.

  Ekte dokümanları yapılan fişler incelendiğinde geç saatlerde ısrarla istediğimiz için kesilen fişlerin saat ve fiş numaralarından bu tespitimizin haklılığı ortaya çıkmaktadır.
  Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için zorunlu mali belge düzenlenmesi açısından,  kamunun malı olan şirketin hesap verebilirliği, kar ve zararın tespiti, kayıt zorunluluğu açısından ayrıca, kamu zararına yol açacağından suç teşkil eden bu durumun ivedilikle düzeltilmesi zorunludur.

  Bu konu ile ilgili, ihmali bulunanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,  bahse konu aksaklıkların giderilerek tarafımıza ivedilikle yazılı bilgi verilmesi,  aksi takdirde belge düzenine uyulmadığı ve kamu zararına yol açıldığı için İstanbul Defterdarlığı ve Sayıştay nezdinde suç duyurusunda bulunacağımız bilgisini vererek, gereği için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki: Kesilen Fişler

  86

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Sokak Tabelasındaki isimler                                                                                   06.08.2012

   Alemdar mahallesinde bulunan Bab-ı Ali Caddesi ismi BAB-ALİ olarak yanlış yazılmış ve tabela caddenin köşesine asılmıştır. Tarihi Yarımada da hizmet yapan Fatih Belediyesi Başkanlığına, bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat ve denetimin ciddiyetinin önemini bir defa daha hatırlatmak görevimizdir.

  İvedi olarak bu ve benzeri yanlışlıkların düzeltilmesi için tüm sokak isimlerinin tekrar gözden geçirilerek gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki: Tabelanın Resmi

  85

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Ramazan etkinlikleri                                                                                               06.08.2012

  Ramazan etkinlikleri kapsamında konuşmacı Nihat Hatipoğlu’na  ve diğer sanatçılara  verdikleri mesai için ne kadar ücret ödenmektedir?
  Nihat Hatipoğlu’na verilen ücret için yasal prosedür uygulanmakta mıdır?
  Ramazan etkinliklerinde dağıtılan iftariyeliklerin birim maliyeti ne kadardır?
  Yukarıda belirtilen soruların cevaplanması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  ****** 79- 70 -81 - 82- 83 - 84 -*********

  78

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Sultanahmet, Kapalıçarşı Esnafı ve Hanutculuk                                               07.05.2012

  Sultanahmet, Kapalıçarşı gibi turistik mekânların alışveriş yerlerinde kanunen yasak olan hanutculuğun ve seyyar satıcıların engellenmesi için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, turistleri rahatsız edecek düzeyde olduğu ve bölge esnafının bu konuda rahatsızlık duyduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.
  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine göre yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Hanutcular çeşitli değişik yöntemler kullanmaktadırlar. Bölge esnafı ile müşterek bir çalışma yapılarak bu yöntemler ve uygulayanlar tespit edilerek men edilmesi gerekir.
  Ayrıca esnafın işyerleri önlerinde Stopman diye anılan kapıcıların ayaklı menülerin başında veya dükkân önlerinde durarak müşterileri rahatsız etmelerini önlemek amacı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine göre işlem yapılacağı hakkında uyarılması gerekir.
  Ayaklı tabela veya menü işgaliyesinden ziyade Avrupa’da ki örneklerinde olduğu gibi işletmelerin menülerinin kendi duvarlarına asılı olmasının sağlanması ya da zabıta tarafından belirlenen ve kroki ile zabıt altına alınarak belirtilen yerde bulundurulması sağlanmalıdır.
  Bölgede yapılan denetimlerin üniformalı ve çok sayıda zabıta marifeti ile yapılması turistleri tedirgin ettiğinde denetimlerin yeterli bilgi ile donatılmış az sayıda sivil zabıta tarafından yapılması gerekir

  Yukarıda belirtilen konuların bölgede uygulanması için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  77

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Optisyenlik Müesseselerinin Ruhsatlandırılması                                                07.05.2012

  Fatih ilçesinde bilhassa Eminönü bölgesinde yoğun olarak bulunan optisyenlerin yeniden ruhsatlandırılması sırasında yaşanan olumsuzluklar ve esnafın şikâyetleri söz konusudur.

  Yasaların verdiği hakları yok sayarak esnafı harç alma bahanesiyle tekrar ruhsatlandırılması konusunun açıklığa kavuşturulması ve olası hukuki problemlerin yaşanarak belediye bütçesine yük getirilmesi söz konusu olacağından hassas davranılması gereklidir.

  2007 öncesi ruhsatlandırılmış işyerlerinin yeniden ruhsatlandırılmasının hukuka aykırılığı söz konusudur. Yasalar ve mahkeme kararları ile haklılıkları kanıtlanmış 2007 yılından önce ruhsatlandırılmış optisyenlik işyerleri yeniden ruhsat almaya zorlanmamaları gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen uygulamanın, aksaklıkların ve esnafın mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması ve ruhsat uygulamaları hakkında ilgili müdürlük tarafından grubumuza brifing verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  76

  FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                     FATİH / İSTANBUL

                                                                             
  Konu: Bld Bşk Yrd. Görevlendirilmesi                                                                 08.05.2012
  İlgi: Belediye Meclisine 14.11.2011 tarihli verilen soru önergesi

  Fatih Belediye Başkanlığı tarafından, Fatih Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Hakkı TURUNÇ‘un Haziran 2011 seçimlerinden 1 ay önce İzmir’de, 22 Ocak 2010 Haiti depreminden sonra Haiti’de, 19 Ocak 2011 Pakistan depreminden sonra Pakistan’da ve Ağustos 2011 Sudandaki su kuyularının açılmasında Sudan’da görevlendirildiğine  dair 5442 sayılı yasanın ilgili maddesine göre görevlendirilme tarih ve sürelerini içeren bilgi ile ilgili şahsın Fatih Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev tanımını içeren bilginin Belediye Meclisine 14.11.2011 tarihli verilen soru önergesi ile Belediye Başkanlığına sorulduğu halde cevap verilmediğinden, Fatih Belediyesi “CHP” Meclis Gurup Başkanlığına gönderilmesi için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

  75

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: UKOME Kararları                                                                                            07.05.2012

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün M.34.0.İBB.0.14.53/306/8083 sayı 14.10 2011 tarihli Trafik Düzenlemesi konulu yazılı ile 08.11.2007 tarih ve 2007/11-3 sayılı UKOME Kararı ile 20.05.tarih ve 2010/3-3 sayılı UKOME Kararının uygulanmasına dair resmi yazı yazıldığı halde Fatih Belediye Başkanlığı bu yazıların gereğini şimdiye kadar yapmamıştır.

  Alınan UKOME Kararlarını uygulamakla yükümlü olan Fatih Belediye Başkanlığı bu keyfi tutumunun nedenini açıklaması gerekmektedir.
  Ayrıca; Kapalıçarşı yönüne devam edecek olan tur araçlarının Gülhane Parkı-Alay Köşkü karşısındaki Alay Köşkü Caddesi'nden yukarı doğru çıkarak Cağaloğlu Hamamı yanından Nuruosmaniye yönüne devam etmesinin sağlanması,

  Alay Köşkü Caddesi''nin bu geçiş için tek yön olarak (aşağıdan yukarıya doğru) düzenlenmesi ve araçların geçişinin mümkün olabilmesi için bu caddede park yasağı uygulanması gerekmektedir.

  İvedilikle bu kararların gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki: Bölgenin krokisi, Ukome kararı

  74

  FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                     FATİH / İSTANBUL
                                                                             

  Konu: Fatih Belediye Başkanlığı 2011 Denetim Raporu                                          08.05.2012
  İlgi: 2011 Denetim Raporu eki, Fazıl Uğur SOYLU’nun Raporu

   Fatih Belediyesinin 2011 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve yapılan işlemlerin denetlenmesi için kurulan denetim komisyonu raporunun devamı ve ayrılmaz bir parçası olan Denetim Komisyonu Üyesi Fazıl Uğur SOYLU tarafından verilen 5 sayfalık raporda ve Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporunun görüşmelerinde, CHP Grubu adına yapılan konuşmada da sözlü  olarak belirtilen ve tutanaklara geçen konular aşağıdadır.
  SONUÇ VE İSTEM:  

  Yukarıda sıraladığımız görev ihmali, görevi kötüye kullanma ve zimmet ile ilgili Fatih Belediye Meclis Başkanlığı hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal işlemlerin başlatılması için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 08.05.2012

  73

  ,T.C
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
     İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ   /  İSTANBUL
                                                                             

  Konu: Fatih Belediye Başkanlığı 2011 Denetim Raporu                                          08.05.2012
  İlgi: 2011 Denetim Raporu Eki, Fazıl Uğur SOYLU’nun Raporu

  Fatih Belediyesinin 2011 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve yapılan işlemlerin denetlenmesi için kurulan denetim komisyonu raporunun devamı ve ayrılmaz bir parçası olan Denetim Komisyonu Üyesi Fazıl Uğur SOYLU tarafından verilen 5 sayfalık raporda ve Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporunun görüşmelerinde, CHP Grubu adına yapılan konuşmada da sözlü  olarak belirtilen ve tutanaklara geçen konular aşağıdadır.

  SONUÇ VE İSTEM:  

  Yukarıda sıraladığımız görev ihmali, görevi kötüye kullanma ve zimmet ile ilgili Fatih Belediye Meclis Başkanlığı hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal işlemlerin başlatılması için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 08.05.2012

  72

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

              Konu; 2011 Denetim Raporu                                                                       07.05.2012

  Meclis Başkanlığının, Fatih Belediyesinin 2011 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesaplar kayıt ve yapılan işlemlerin denetlenmesi için kurulan denetim komisyonu raporunun devamı ve ayrılmaz bir parçası olan Denetim Komisyonu Üyesi Fazıl Uğur SOYLU tarafından verilen 5 sayfalık raporda ve Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporunun görüşmelerinde, CHP Grubu adına yapılan konuşmada sözlü  olarak belirtilen ve tutanaklara geçen aşağıdaki söz konusu aksamaların sorumluları hakkında 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre gerekli yasal işlemlerin başlatılması için yetkili mercilere suç duyurusu yapılıp, yapılmadığı hakkında ivedi olarak gurubumuza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz.

  Belirtilen konular;

  • Denetim odası olarak kullanılan odanın, denetim kurulu başkanlığına seçilen meclis üyesine tahsis edilmiş olduğundan onun tasarrufundadır. Kanun gereği Denetim Kurulu odasının kurula tahsis zorunluluğu olmasına rağmen, Denetim Kuruluna müstakil ve denetim süresince sadece denetim komisyonunun çalışması için tahsis edilmiş bir oda verilmeyerek 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir.

   

  • Denetim kurulu üyemizin, denetlemek istediği dosyalar kısıtlı zaman içinde verilerek detaylı inceleme yapması ve not aldığı bilgilerin odadan çıkarılması Denetim Kurulu Başkanı tarafından engellenmiştir. Yazılı olarak verilen 18 maddeyi içeren soruların cevaplarını içeren dökümler verilmeyerek, sadece okunmuş, yazılı olarak istenen bazı bilgiler süremiz az kaldı diyerek cevapsız bırakılarak 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir
  • Denetim komisyonunda 3 üyeye sahip AKP nin denetim komisyonu başkanının bu tavrı ister istemez grubumuzda, belediye yönetiminin şaibeli bazı işler yaptığı kanaatini uyandırmıştır. İstediğin dosyaya bakabilirsin diyerek çalışma rahatlığı verileceği ifade edilmesine rağmen uygulama tam tersi alelacele adeta yangın mal kaçırır gibi yapıldığından denetim görevi engellenerek, 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir

   

  • Fatih Belediyesinin 2011 yılı bütçesinin tüm gelir ve giderlerin incelenmesi neticesi hazırlanacak rapor, komisyonca uzman kişi olarak görevlendirilen müfettiş Fazlı ARSLAN dan yararlanılarak hazırlanması gerekirken, raporun tamamı Fazlı ARSLAN’a hazırlatılmıştır. Denetim raporunun yazılma aşamasında hiçbir bilgi verilmemiş, fikir alınmamış yazılıp tamamlandığında bitmiş olarak ekleri ve imzaları olmadan incelenmek üzere denetim komisyonu üyemize verilerek 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir
  • Denetim komisyonundaki üyemiz Fazıl Uğur SOYLU’nun denetim görevini tam ve eksiksiz olarak yapması engellenerek 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir .
  • Denetim komisyonu raporunun imzalı ekleri ve 5 sayfalık şerh raporunu da içeren bir kopyası denetim komisyonu üyesi Fazıl Uğur SOYLU’ya ve CHP Grubuna verilmemiş, sadece sonuç bölümü Mecliste okunmuş ve oylanmıştır.
  • 5393 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarıca Meclis Üyeleri arasından belirlenen 3 üyenin Belediye Başkan Yardımcı olarak atandığı bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı ( Ocak - Nisan 2011 ayları itibariyle) tespit edilmiştir.
  • 5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. Bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı (Ocak- Ağustos 2011 itibariyle) tespit edilmiştir.
  • İhale ile alınan 20.000 koli gıda malzemesinin hangi esaslar dikkate alınarak kimler tarafından kimlere ve nasıl dağıtıldığı konusunu içeren yeterli ve açıklayıcı bilgi ilgili müdürlük tarafından istenildiği halde verilmeyerek 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre suç işlenmiştir.
  • Doğrudan Alımların bilhassa Belediyenin Şirketi Halktaş’ın üzerinden yapılmasının SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
  • Alınan yan tekliflerin birbirlerine çok yakın olması dikkat çekicidir. Bu firmaların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
  • Halktaş’ın kendi iştigal konusu bünyesinde bulunmamasına rağmen oluşturduğu konsorsiyumlarla yüklenici firma olarak doğrudan alım ve ihalelere katılarak kazanması, SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
  • Halktaş’ın katıldığı hiçbir ihale ya da doğrudan alımda diğer katılan firmaların kazanamamasının SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
  • Halktaş Aş ‘ Nin 31/12/2011 Tarihli Bilançosunu ve Gelir Tablosu, SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve istediği ücretle istihdam  edebilmek imkânını belediye şirketlerinden usulsüz olarak kullanarak, Belediye bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin çalıştırıldığı ve maaşlarının Halktaş’tan karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, Belediye Başkanının Meclis konuşmasında ifade ettiğinden SAYIŞTAY ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından incelenmesi gerekir.
  • Halktaş’ın kuruluş amacından saptırıldığı, Belediyenin neredeyse tüm ihale ve doğrudan alımlarına katılan ve katıldığı hiçbir ihaleyi kaybetmeyen, yaptığı işlerle cirosunun hayli yüksek bir yapıya kavuşturularak amaç dışı kullanılmaya, haksız rekabete yol açmaya sebebiyet vermektedir. SAYIŞTAY ve REKABET Kurulu tarafından incelenmesi gerekir
  • Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin bu yöneticilerin emrinde çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında yasal işlem başlatılması şirketin altığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekmektedir.
  • Yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, organizasyon, kafeterya, düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet göstermesi orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu konularda faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakması SAYIŞTAY ve REKABET Kurulu tarafından incelenmesi gerekir.
  • 6111 torba yasasına göre yapılandırılan 178.865.523,89 TL kamu borcunun son iki aydır ödenemediği, dolayısıyla yapılandırılmanın bozulduğu, belediyenin Kamuya borcunun devam ettiği tespit edilmiştir. SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekmektedir.
  • İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma Evinin olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması görev ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar yapılmalıdır. 

  Yukarıda sıraladığımız görev ihmali, görevi kötüye kullanma ve zimmet ile ilgili Fatih Belediye Meclis Başkanlığı, 5393 sayılı yasanın 25. maddesine göre gerekli yasal işlemlerin başlatılması için yetkili mercilere suç duyurusu yapmadıysa, soruşturmanın yapılabilmesi için idari ve adli mercilere evrakımızın iletilmesini arz ve talep ederiz.

  71

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Ayvansaray Mah. Hacı Rıza Sk. No:36                                                          07.05.2012

  Ayvansaray mah Hacı rıza sok no:36 adresinde müstakil bir bina tamamen izinsiz ve ruhsatsız olarak Fatih Hilal Spor Kulübü tarafından imar kanunları da çiğnenerek alt tarafı dükkâna çevrilmiştir. İçi tamamen yenilenmiştir.
  Söz konusu bina önceden mühürlenmiş ancak daha sonra inşaatın devamına izin verilmiş olduğu tespit edilmiştir..

  • Ruhsatsız olduğu için mühürlenmiş bir binadaki mühür neye istinaden sökülmüştür ve devamına müsaade edilmiştir?
  • Spor kulübü adına yapıldığı söylenen bina için ne gibi işlem yapılmıştır?
  • Bina bir şahsa mı yoksa Fatih Hilal Spor Kulübüne mi aittir?
  • Yapılan bina hangi amaçla kullanılacaktır?
  • Bina ile ilgili bir proje varsa projenin içeriği nedir?

  Yukarıdaki soruların cevaplanarak gurubumuza yazılı bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki: 2 Resim

  70

  69

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri                                                                    07.05.2012

  2011 Yılı faaliyet raporunun, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunup Yaşatılmasına Yönelik Faaliyetlerinden bazıları “Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanmıştır denmektedir”. Ancak yapılan incelemelerde bu işlerin Fen işleri Müdürlüğü kendi bünyesinde yapılmadığı işleri ihaleyle çeşitli firmaların yaptırıldığı tespit edilmiştir.

  Örnek:  Sinanpaşa Medresesi, Ekmekçizade Ahmet Medresesi, Ali Fakih Sıbyan Mektebi  gibi.

  Yukarıda bahis konusu olan Faaliyet raporunda hangi amaçla bu işler ihale ile firmalar verildiği halde fen işleri müdürlüğü yapıyormuş gibi yanlış bilgi verilmektedir. Bu konu hakkında ilgili birimler tarafından gurubumuza yazılı bilgi vermek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  68

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Balattaki tarihi eser müştemilatı                                                                    07.05.2012

  Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi köprübaşı otobüs durağının karşısındaki No: 12 adresinde 2332 ada 43 parsel 12 kapı nolu iki katlı tarihi kilise müştemilatının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma grubu 1 olarak belirlenmiş tecilli yapıda her türlü uygulamanın ivedilikle durdurulması 19/07/2011 tarih 1123 sayılı ve tekiden 08/08/2011 tarih 1205 sayılı yazısına rağmen tadilat yapılarak ve kafeterya olarak ruhsatlandırılarak hizmete açılmıştır.


  Yukarıda bahis konusu olan tarihi eser müştemilatının son durumu hakkında ilgili birimler tarafından gurubumuza yazılı bilgi vermek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  67

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Sultanahmet teki inşaat ile Celal Ağa Konağı                                              07.05.2012

   

  Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde Şifa Hamı Sokağı köşesindeki inşaatın son durumu ile Veznecilerdeki Celal Ağa Konağı isimli halen otel olarak faaliyet gösteren bina hakkında bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  66

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Mahkeme Harçları ve Görev Zararları                                          07.05.2012

  2011 Faaliyet raporunda tespit ettiğimiz ve meclis görüşmelerinde belediye başkanının açıklamadığı aşağıdaki tespit ettiğimiz konuların belediye başkanı tarafından sözlü ya da yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  1. Mahkeme harç ve giderlerinde öngörünün %61,02 üzerine çıkılması, bir hayli mahkeme kaybetmenin ve tazminatın göstergesidir. Bu konunun detaylarının açıklanması.
  1. Görev zararlarının 4.388.663,81 gibi bir rakama ulaşması, öngörülen 3.000.000.TL nin %46,29 üzerinde olmasının açıklanması.

   

  65

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Halktaş AŞ’ Nin 31.12.2011 Tarihli Bilânçosu                                           07.05.2012

  Belediyenin şirketi Halktaş A.Ş. nin 31.12.2011 tarihli bilânçosunda aşağıdaki tespit ettiğimiz konuların açıklanması için şirket yetkilileri tarafından gurubumuza brifing verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  1 – Kasa hesabında elli bin sekiz yüz on beş TL bulunduğu görülmektedir. Bu miktarda bir nakdin kasada bulunmasının açıklanması,
  2- 101 kodlu Alınan Çekler hesabında ise üç yüz yirmi altı bin TL lik bir porföy bulunmaktadır. Çekler tahsil edilmek üzere bankalara verilmeden neden porföyde bekletilmektedir?
  3- 108 kodlu hesapta bulunan Diğer Hazır Değerlerin ayrıntısı bulunmamaktadır. Hangi hesaplar altında yaklaşık yüz eli dokuz bin TL bulunmaktadır?
  4 -120 kodlu Alıcılar (Müşteriler) hesabı ayrıntısı yoktur. Toplam Dört milyon alacağı ödemeyip kimler işletmektedir?
  5- 126 kodlu Verilen depozito ve teminatlar hesabında yaklaşık bir milyon dört yüz bin TL kayıtlı görünmektedir. Bu tutardaki teminat nerelere verilmiştir? .
  6- 320 kodlu Satıcılar hesabında açık hesap olarak yaklaşık iki milyon üç yüz elli bin TL borçlu görünmektedir. Bu borçların hangi kişi ve kuruluşlara aittir?
  7- Gelir tablosunda neden 700 kodlu hesaplar kullanılmıştır?
  8- 700 kodlu hesaplar kapatılmadan neden Gelir tablosu düzenlenmiştir?
  9- Faiz gelirleri, Diğer olağan dışı gider ve zararlar ile diğer olağandışı gelir ve karlar 600 lü hesaplara aktarılmışken; Genel Yönetim giderleri, Kısa vadeli borçlanma giderleri ile satılan hizmet maliyetinin 600 lü hesaplara aktarılmamış olmasının nedeni nedir?

   

  64

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Başkan yardımcıları ve Danışmanlar                                                              14.11.2011

   

  Belediye Başkanının Meclis üyeleri arasından atadığı başkan yardımcıları ile dışarıdan atadığı danışmanların görev tanımlarını, sorumluluk alanlarını ve bağlanan birimler ile kısa özgeçmişlerinin gurubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  63

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Fatih Cami Duvarı                                                                                                 14.11.2011

  Fatih Belediyesi hudutları içersinde bulun Fatih Camisinin Fevzipaşa Caddesi tarafındaki duvarı adeta reklâm panosu olarak kullandırılmaktadır. Yardım kuruluşlarının uluslararası destek çağrılarının yaptığı büyük boy reklâm ve duyuru afişlerinin devamlı sergilendiği alan haline gelmiştir. Reklâm ya da duyurularının içeriği ne olursa olsun Fatih Sultan Mehmet’in talimatı ile yapılan ve 1470 yılında ibadete açılan bu büyük eserin duvarının yardım amaçlı olsa da bu şekilde futursuzca kullanılması, bu ilanların asılması için onlarca çivi çakılması, duvardan salkım saçak sarkan iplerin mevcudiyeti hiç iyi bir görüntü vermemektedir.

  Yukarıda bahsi geçen duvarın bu ve buna benzer amaçlarla kullandırılmaması, gereken saygı ve özenin gösterilerek cami duvarına yakışan ihtimamın dikkate alınması için bu tür reklâm ve ilanlara müsaade edilmemesi gerekmektedir.

  Belediye yönetiminin bu konuya hassasiyet göstermesi, gerekli işlemlerin yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.


  62

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

  Konu: Neyzen Süleyman Ergüner ve Ulvi Ergüner                                                    14.11.2011

  Süleyman Ergüner; Sultan Selim Câmii müezzini Hafız Hasan Efendi oğlu olarak 2 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi Subaşı Mahallesi, Debbağyunus caddesinde dünyaya gelmiştir. Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman, babasının vefatı üzerine, çok küçük yaşta Sultan Selîm Câmii'nin müezzini oldu. Birinci Dünya Harbi'nin verdiği bütün imkânsızlıklara rağmen kendi gayreti ile rüştiye (ortaokul) öğrenimini tamamladı. Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm dersleri alarak hafız oldu. Bu arada aynı camide imam olan Hafız Sadeddin Kaynak ile çalışmış, zamanın hocalarından feyz alarak hâfızlık pâyesine erişmiştir.
  Cumhuriyetin ilânından sonra Tekel (İnhisarlar) İdaresi'nde memur olarak göreve başlamış, Tekel Genel Müdürlüğü Zat İşleri Müdürlüğü (Sicil Âmirliği ) görevinden sonra Cibali Tütün Fabrikası Sicil Âmiri olmuş ve bu görevi esnâsında 1 Aralık 1953 tarihinde, elli bir yaşında vefat etmiştir.
  Gençlik yıllarında Bestenigâr Ziyâ Bey ve onun talebelerinden Sultan Selimli Hafız Cemal Efendi'den istifade etmiş, Hafız Sami ve Hafız Hüseyin Bey' lerin tesirinde kalmış, Sadeddin Kaynak ve Hafız Mecit Gürses ile müşterek çalışmalar yapmıştır. Ayrıca musikinin ön planda olduğu tekke ve mevlevîhanelere devam etmiş, çoğunlukla evlerde yapılan mûsikî toplantılarına katılmıştır. Böylelikle klâsik ve dînî musiki üzerindeki bilgisini artırmıştır. Bu arada devrin önemli neyzenbaşısı Neyzen Emin Efendi'nin tesirinde kalarak ney üflemeye başlamıştır. 

  Oğul Ulvi Ergüner; Subay olarak Ankara ve İstanbul'da görev yaptığı yıllarda, babasının yanı sıra; Halil Can, Nuri Halil Poyraz, İlyas Tonguç, Fahri Kopuz, Hulûsi Gökmenli, Sadeddin Heper' den mûsikî meşketmiştir. Aynı zamanda TRT İstanbul ve Ankara Radyosu'nun yayınlarına katılmış, Mesud Cemil Bey ile zaman zaman yaptığı sohbetlerde, mûsikî anlayışı bakımından istifâde etmiştir.İstanbul Radyosu'ndaki müdürlük görevinin yanısıra neyzen ve koro şefi olarak çalışan Ulvi Erguner'in TRT'de yaptığı önemli çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür.

  1. Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nü bağlı bulunduğu Türk Mûsikîsi Müdürlüğü'nden ayırmış, böylece yardımcısı Nidâ Tüfekçi'nin başına geldiği Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nün bağımsız olarak kuruluşuna yardımcı olmuştur.
  2. Türk Tasavvuf Mûsikîsi'nin İstanbul Radyosu'ndaki ilk ve temel programlarını gerçekleştirmiştir. 
  3. Târihi Türk Mûsikîsi üzerinde çalışmalar yapmış, Merâgalı Abdülkadir, Fârâbi, Kâtip Çelebi gibi bestekârların eserlerini mûsikîmize kazandırmış, İstanbul Radyosu'nda ilk olarak kurduğu ve yönettiği "Klâsik Türk Mûsikîsi Erkekler Korosu" nda (Ensemble Ulvi Erguner) bu eserlerin bant kayıtlarını yapmıştır. 

  Türk mûsikîsi nazariyatı, usûlleri ve ney ile ilgili notları, Tarihi Türk Mûsikîsi, Türk Askeri Mûsikisi (Mehter), Türk Din Mûsikîsi üzerinde araştırmaları, makaleleri bulunan Ulvi Erguner, neyin yanı sıra ud ve keman da icrâ ederdi. Neyi, babasının uslûbunda yâni "Erguner Uslûbu"nda icrâ eden Ulvi Erguner, kendine has sağlam tekniği, rûhâni ve güzel üfleyişi ile tanınırdı. TRT İstanbul ve Ankara Radyosu arşivlerinde, birçok plak ve kasette çeşitli ney taksimleri bulunmaktadır. Konya'da yapılan Mevlânâ'yı Anma Törenleri'nde neyzenbaşılık görevini sürdürmüştür.Beyâtî Araban Peşrev ve Saz Semâîsi'ni bestelemiş olan Ulvi Erguner, 17 Kasım 1974 de vefat etmiştir.

  Yukarıda kısa özgeçmişleri bahsedilen sanatçılarımız Fatih ilçesinde doğmuş ve yaşamlarının büyük bir kısmını ilçemizde yaşamış ve ilçemizde vefat etmişlerdir.

  Böyle değerli sanatçıları olan Fatih ilçesinin,  belediye yönetimi sanatçıların adlarının ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, tanınmaları ve unutulmamaları için son ikamet ettikleri MollaGürani (eski Arpaemini ) mahallesinde mümkünse ölümlerine kadar ikamet ettikleri sokağa “Neyzen Süleyman Ergüner” ismininin verilmesi için meclis gündemine alınması gerektiğinden önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  61

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Bahçesi                                                               10.10.2011

  Fatih Belediyesi hudutları içersinde vatan caddesinde bulunan yeşil alan Fatih Belediye Başkanlığı tarafından halka açılmak üzere düzenlenmiş peyzaj çalışmaları yapılmıştır.
  Ancak söz konusu alan daha sonra vakıflar müdürlüğü  tarafından Bezmi Alem Vakıf Üniversitesine devredilmiştir. Bu alanın vakıflar genel müdürlüne ait olduğu bilindiği halde alanın Fatih halkına açılması için düzenlenmek üzere çalışmalar başlamadan Vakıflar müdürlüğü ile bir protokol yapılmış mıdır?

  • Protokol yapıldıysa içeriği nasıldır?
  • Protokol yapılmadıysa, düzenleme çalışmaları hangi amaçla yapılmıştı?
  • Vakıf gureba hastanesinin Bezmi Alem Vakıf üniversitesine devredileceği ve alanın bu üniversite vakfına verileceği biliniyor muydu?
  • Bu alan için Belediye bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?
  • Harcanan bu tutar vakıflardan, ya da alanı tahsis alan vakıf üniversitesinden talep edilmiş midir?

  Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  60

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Fatih Belediyesi Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi                                               03.10.2011

  Yapımı Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, Fatih Belediyesi Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi;
  Gazeteci yazar Sayın, Doğan Hızlan’nın önermesiyle Divanü Lugati’t-Türk’ü bilim dünyasına armağan eden ve Fatih’teki kütüphaneye kendi adını vermeyip, "Ben bu kitapları milletim için topladım ve milletime vakfediyorum" diyen Ali Emiri Efendi’nin adının verildiği, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi adıyla 2009 senesinin başından itibaren hizmete girdiği bilinmektedir.
  Ancak, binanın bugünkü durumu adına yakışmayacak vaziyettedir. Otoparkı yağmur suları basmakta, bakımsızlık kendini göstermekte, asansörler çalışmamakta, temizliğe dikkat edilmemekte ve otoparkın sık sık araç giriş ve çıkış güzergâhları ile ödeme noktası yer değiştirilmekte, projede bahsedilen bazı bölümleri (cep sinemaları, restaurant v.b.) hizmete sunulmamaktadır.     
  Kültür merkezine yakışmayan bu görüntülerden vatandaş rahatsız olmaktadır. Yapılan kültür etkinliklerine ve nikâhlara gelenler kargaşa yaşamakta, çevre trafiği tıkanmaktadır. Fatih Belediye Yönetimi bilhassa hafta sonu nikâha gelenlerin tepkisini almaktadır.

  Uzun süredir gözlemlenen bu olumsuzluğu Fatih Belediye Yönetimi neden görmemektedir. Bu binanın kültür merkezine ve adına yakışan bir duruma getirilerek, işletilmesi ve vatandaşın hizmetine sunulması için gerekenlerin yapılması ve bu çalışmalar hakkında yazılı olarak gurubumuza bilginin verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  59

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Mühürlü Kaçak Otel                                                                                                03.10.2011

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına 07.09.2011 tarihinde Celal Ağa Konağı, konusu ile verilen önergede bahsi geçen otel’in, bir süre önce mühürlendiğini ancak, Balabanağa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesinde kaçak yapılan Otel’in (Celal Ağa Konağı) mühürlü olmasına karşın müşteri aldığının ortaya çıktığı haberi 30 Eylül 2011 tarihli Hürriyet gazetesinde köşe yazarı, Yalçın BAYER tarafından ihbar edilmiştir. Bahsi geçen otel ile ilgili,

  • Fatih Belediye Başkanlığı gazete haberinde belirtildiği gibi mühürleme işlemi yapmış mıdır?

  Mühürleme yapıldı ise;

  • Mühürlenen otel, zabıta tarafından kontrol altında tutulmuş mudur?
  • Otel çalıştığına göre mühür fekki yapılmış mıdır?
  • Mühür fekkinin tarih ve sayı numarası kaçtır?

  07.09.2011 tarihinde verilen soru önergesinde de belirtildiği gibi, Fatih Belediye Başkanlığı tarafından

  • Doğalgaz, Elektrik ve İSKİ hizmetlerinin durdurulması için ilgili kurumlara yazılı müracaat edilmiş midir?
  • Bu yazılı müracaatların tarih ve sayı numarası kaçtır?
  Yukarıdaki soruların ivedilikle ve yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  58

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Tutulan DataBaseyler                                                                                              03.10.2011

  Fatih Belediyesine çeşitli nedenlerle müracaat ederek telefon, adres ve aile durumu gibi kişisel bilgilerini veren ya da işlem yapılması için zorunlu olarak istenen veya istatistikî bilgiler için özel kuruluşlara yaptırılan anket çalışmaları neticesinde elde edilen datalar önem arz etmektedir. Bu veriler vatandaşların kişisel bilgilerinin mahremiyeti açısından yasalar gereği zorunlu olarak titizlikle korunmalı ve üçüncü kişilere izinsiz verilmemelidir.
  Ancak Okulların açılmasına kısa bir süre kala, özel okullar bilhassa dershaneler, Fatih ilçesinde ikamet eden vatandaşları sıklıkla ayarak çocukları ile ilgili okul ve dershane tekliflerinde bulunmaktadırlar.
  Yapılan ısrarlı ve tekrar aramalar neticesinde, bu bilgileri (çocukların okul durumunu ve cep telefonu numarasını) nereden temin ettiniz sorularına; Fatih Belediyesinden cevabı alındığı tespit edilmiştir.

  • Fatih Belediye Yönetimi, bilhassa, siyaseten kendine yakın hissettiği okul ve dershanelere bu bilgileri vermiş midir?
  • Bu bilgiler, Belediye Yönetiminin bilgisi dışında verilmiş olabilir mi?
  • Datalar nerede tutulmakta ve kimler tarafından kontrol edilmektedir?
  • Bu konunun sorumlusu kim ya da kimlerdir?

  Dataları üçüncü kişilere verenler hakkında yasal işlemlerin yapılarak, yukarıdaki soruların ivedilikle ve yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

  57

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Etyemez Tekkesi Sokak                                                                                           03.10.2011

   

  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu ve Org. Nafiz Gürman Caddesine inen Etyemez Tekkesi Sokağı yokuş ve hastane yolu olduğundan önemli güzergâhlardandır. Bu yokuş dar ve birinci derecede ulaşım yolu olduğundan, geçmiş yıllarda kazılıklı yol ilavesi ile genişletilmiştir.  Sahil yolundan gelen araçların ilçeye girişi, sahil yoluna çıkışı ve hastanelere bağlantı yolu olan bu güzergâhın kenarlarını İSPARK park alanı olarak kullanmaktadır. Bilhassa eski adli tıp önünde çok sayıda araç park etsin düşüncesiyle, araçların yola dik olarak park ettirmeleri yüzünden, trafik’te çift yönlü olduğunda tıkanmaktadır. Ayrıca, yayaların kullanabilecekleri kaldırım sadece sol tarafta ve dar bir alanı kapsamaktır. Kaldırım, park eden araçların arkasında kaldığından yayalar, kaldırımı tercih etmeyip yolu kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

  Belediyemiz hudutları içersinde ve önemli bir güzergâh olan bu yolun park alanı olarak kullanılması yanlış bir uygulamadır. Trafiğin ve yayaların güvenli bir şekilde seyir etmeleri için İBB’nin bu konuyla ilgili birimleri ile irtibata geçilerek bu yolun düzenlenmesi park alanından çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılması, bu alanda oluşabilecek kazaların önlenmesi, gereken tedbirlerin alınması ve denetim altında tutulması için Fatih Belediye yönetiminin konuya müdahale etmesi önem arz etmektedir.

  Yukarıda belirtilen konular hakkında gerekli işlemlerin yapılarak, gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  56

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Hekimoğlu Ali paşa Caddesi                                                                                03.10.2011

   

  HekimoğluAli Paşa Caddesinin Kızılelma Caddesi girişi geçmiş yıllarda Koca Mustafapaşa son durağın bu bölgeye alınması düşüncesiyle otobüs durakları için düşünülmüş, düzenlenmiş ancak projeden vazgeçilmiş, şimdiki durumuyla yoğun trafiği olan önemli bir caddedir.

  Caddenin Kızılelma girişi refüj ile ayrılmış bölümünün bilhassa sol şeridi tamamen otoların bilhassa kamyonetlerin park alanına dönüşmüştür. Ayrıca,  Hekimoğlu Alipaşa caminde cenaze olduğunda trafik tamamen karışmakta ve kilitlenerek Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerin ulaşımını sağlayan Kızılelma caddesinin tıkanmasına neden olmaktadır.

  Tek yönlü olan bu caddenin giriş bölümünün araç parkından temizlenerek asıl işlevine kavuşması için gereken tedbirlerin alınması ve denetim altında tutulması gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen konular hakkında gerekli işlemlerin yapılarak, gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  55

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Eminönü ve Mısır Çarşısı                                                                                          03.10.2011

   

  Fatih Belediyesi sınırları içersinde bulunan tarihi Eminönü ve Mısır Çarşısında her çeşit; kuruyemiş, baharat ve kahvaltılık ürünler satan esnaf, tüm bu çiğ yenen yiyecekleri açıkta sergileyerek satmaktadırlar

  Bu çarşılar turistlerin ve vatandaşlarımızın yoğun olarak gittikleri ve alışveriş yaptıkları yerlerdir. Bu yoğunluk her türlü çevre kirliliğine de sebebiyet vermektedir.

  Zaten, umumi hıfzısıhha kanunu ve zabıta talimatnamesine göre bu tür ürünler açıkta sergilenemez ve satışa sunulamaz.

  Bahsi geçen çarşılar başta olmak üzere tüm açıkta satış yapılan yerlerde, semt pazarları dahil, acilen önlem alınması, bu tür ürünlerin kapalı cam vitrinler de sergilenerek satışa sunulması, satış personellerinin 6 aylık periyotlarla portör muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen konular toplum sağlığı açısından önem arz ettiğinden,  gerekli kontrollerin yapılarak uygulanması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

  54

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Belediyenin Resmi Web sitesi                                                                                 09.09.2011

   

  Fatih Belediyesi resmi web sitesi içersindeki http://88.255.77.56/ArizaGiris.aspx adresinde sokak lambaları için arıza bildirim formu bulunmaktadır.
  Belediyenin bu hizmeti iyi düşünülmüş ve hizmetin hızlandırılması açısından yararlı olduğu kabul edilebilir bir çalışmadır.
  Ancak bu formda Eski Fatih İlçesi Mahalle isimleri yer almasına rağmen birleşmeyle Fatih İlçesine dahil olan, önceki Eminönü İlçesine ait mahalle isimleri yer almamaktadır.
  Fatih Belediyesinin, bilişim alanında ciddi yatırımlar yaptığı, diğer belediyelere danışmanlık verdiği, eğitimler organize ederek birçok başarı belgesi aldığı malumumuzdur.
  Böyle bir başarı grafiği sergileyen Belediye Yönetimi, kendi sitesini güncellemeyen, değiştirdiği isimleri buradaki listeye güncel haliyle eklemeyen, birleşmeden 30 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Eminönü’ndeki mahalleleri sisteme eklemeyen sorumlularının görevlerini ihmal ettiği aşikârdır. Tüm bu bilgiler ışığında,

  • Bahsedilen web sitesi adresindeki mahalle isimlerinin güncellenmesi,
  • İhmali olan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması

  ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  EKİ: Web sayfası

  53

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Seyyid Ömer Mh. Okul Alanı                                                                                 09.09.2011

   

  Seyyid Ömer Mahallesi Cevdet paşa caddesi 409 pafta, 1733 ada, 9-10-27-28-50-51-66 E:56 Y:72 E:58 Y:74 parsel sayılı taşınmazların Okul yapılmak üzere 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına devri için sayın Belediye Başkanına Fatih Belediye Meclisi 05/02/2010 tarihinde 04/02/2010 tarihli komisyon raporuna göre yetki verilmiş idi.
  Söz konusu alanın yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye binası yapılmak üzere ihale edilmiş ve yapımı sürmektedir.

  • Belediye Meclisinin Okul için onay verdiği alanın son durumu nedir?
  • Aradan bir hayli süre geçtiği halde bir faaliyet gözükmemektedir. Okul binası inşaatı ne zaman başlayacaktır?

  Yukarıda belirtilen soruların cevaplanması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  52

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Seyyid Ömer Sarnıcı                                                                                                 06.09.2011

  Seyyid Ömer Mahallesinde, Bizans döneminden kalan sarnıç (Seyyid Ömer Çukurbostan) için ilgili başkan yardımcısı gurubumuza gelerek sarnıç içinde yapılacak düzenlemelerin projesini sunmuş idi.

   Ancak sunulan proje ile yapılmakta olan inşaatın tamamen farlı olduğu yerinde yaptığımız incelemelerle tespit edilmiştir.

  • Gurubumuza sunulan projenin farklı uygulanmasının nedeni nelerdir?
  • Bu farlılık gurubumuza ve meclise sunulmadan neden işleme konulmuştur?
  • Burada yapılan değişiklik, kullanım amacını ve maliyeti ne kadar değiştirmiştir?
  • İnşaat esnasında kaç metre derinliğe inilmiştir?
  • Yerin tarihi dokusuna ve değerine gerekli dikkat gösterilmekte midir?

  Yukarıda belirtilen soruların cevaplanması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  51

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: Trafik Işıkları ve Kavşaklar                                                                                     05.09.2011

   

  Fatih İlçesi hudutlarında, ilçe belediyesi ve Büyükşehir belediyesi trafik işleri müdürlüğü tarafından yapılan ışık ve trafik levha ve işaretleri ve kavşak düzenlemeleri

  1. Trafik ışıklarının standart dışı uygulamaları, elektronik denetim sistemleri (EDS) kurulurken kavşaklarda yaya alanı ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara ceza uygulamalarında da tereddüt oluşturmaktadır.
  2. Ayrıca kavşaklarda meydana gelen gerek araç gerek yayaların karıştığı kazalarda altyapı eksikliklerinin de etkili olduğu düşünülmektedir.
  3. Kavşakların standardının olmaması sürücü ve yayaların davranışlarını da olumsuz etkilemekte standart yaya ve sürücü davranışı oluşmasını engelleyerek ihlallerin ortaya çıkmasına da sebep oluşturmaktadır.
  4. Sokak trafik yönünü belirleyen trafik levha ve işaretlerini koyarken yönlendirilen sokağın trafik akışı kontrol edilmeli ve sokak araç parkından arındırılması gerekmektedir.
  5. Tüm yol kullanıcıları için kavşakların daha güvenli mekânlar olabilmesi için;
   1. Tasarımları dünya normlarına uygun olmalı,
   2. Yatay ve düşey işaretlemeleri eksiksiz ve standartlarda belirtilen yapıda olmalı,
   3. Yaya geçitleri, gerek sürücünün gerekse yayanın daha güvenli geçişini zorunlu kılacak yapıda olmalıdır. 

  Yukarıda belirtilen önerilerin yetkili birimler tarafından dikkate alınması ve düzenlemelerde uygulanıp uygulanmadığına dair bilginin yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  50

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Küçük Ayasofya Caddesi                                                                                     05.09.2011

  Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde Şifa Hamımı Sokağı köşesindeki yan yana bulunan dört adet bina tahta perde ile çevrilerek bilinmeyen bir faaliyet (yıkım, tadilat, yeni inşaat, vb) için hazırlandığı ilişikteki resimde de görülmektedir.

  • Fatih Belediye başkanlığı bu bölgede inşaat ruhsatı vermekte midir?
  • Bu binalar neden tahta perdeyle çevrilmiştir?
  • Çevrili alanda bulunan binalar hangi amaçla kullanılacaktır?
  • Binaların yıkım ruhsatı var mıdır?
  • Belediye eski tarihli verilen inşaat ruhsatlarını geçerli görmekte midir?

  Yukarıdaki soruların cevaplanması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz
  Ekleri 4 adet resim

  NETİCESİ:

  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1077766&CategoryID=77 http://gundem.milliyet.com.tr/bizans-sarayi-ustune-yapilan-o-otel-yikiliyor/gundem/gundemdetay/09.02.2012/1500081/default.htm?ref=fblike

  49

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Celal Ağa Konağı                                                                                                   05.09.2011

  Balabanağa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesinde yapılan Otel’in alanı içersinde  922 ada 118 pafta 119 parseldeki tarihi Acemioğlanlar Hamamı’nın bulunması nedeniyle Anıtlar Kurulu 4. dairesinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, hakkında yıkım kararı olmasına rağmen, Fatih Belediyesince geçici olarak 15.04.2009 tarihinde düzenlenen 1 yıl süreyle İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmiş, ancak verilen  1 yıllık süre dolmuştur. Şehzadebaşı’ndaki Celal Ağa Konağı isimli işletme için Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce verilen geçici ruhsatın süresi dolduğu halde faaliyetini sürdüren otele,

  • Fatih Belediye Başkanlığı ne gibi bir işlem yapmıştır?
  • Hangi nedenle, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı yönetmeliğinin 5.inci maddesine aykırı geçici ruhsat verilmiştir?
  • Kanuni dayanağı nedir?
  • Fatih Belediye Başkanlığı, ruhsatsız çalışan oteli faaliyetten men etmek için ilgili müdürlüğe talimat vermiş midir?
  • Doğalgaz, Elektrik ve İski hizmetlerinin durdurulması için ilgili kurumlara yazılı müracaat edilmiş midir?

  Yukarıdaki soruların cevaplanması, gereği yapılmadı ise ivedilikle yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

  48

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Alay müftüsü Sokak                                                                                                 05.09.2011

  Fatih ilçesi Seyyitömer Mahallesi Alay müftüsü Sokak No: 12 ile 14 arasında kalan ve belediyeye terk edilen dar alan binaların derinliğince devam etmekte ve binaların arka tarafında genişlemektedir. Bu alan içersinde molozlar ve çöpler bulunmakta çevreyi rahatsız etmektedir.  
  Bahsi geçen alanın temizlenerek, hukuki durumu uygun ise, içersinde; oturma banklarının, çocuk parkının bulunduğu yeşil alan olarak düzenlenmesi ve çevre halkının hizmetine sunulması için ilgili birimlerce gereken çalışmaların yapılması ve dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  47

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Işık ve Binbirdirek Meydanı  Sokak                                                                      05.09.2011

  Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi Işık Sokak içersinde bulunan otopark sokağın bir kısmını, Binbirdirek Meydanı sokağının tamamını ve her iki sokağın ortasında kalan yeşil alanı araçları park ettirmek suretiyle işgal etmektedir.
  Binbirdirek Meydanı sokağını tamamen araç trafiğine kapatarak otopark olarak kullanmaktadır.

  • Bu otoparkın işletmecisi kimdir?
  • Otoparkın ruhsatı varmıdır?
  • İşgal ettiği alanın işgaliyesini vermekte midir? Veriyorsa kaç metrekare kullanma izni vardır? Ne kadar işgaliye ödemektedir?
  • Yeşil alan ve Binbirdirek Meydanı Sokağı da bu işgaliye iznine tabiimidir?
  • Binbirdirek meydanı sokağın araç trafiğine kapatılarak otopark olarak kullanılması için UKAME kararı mevcut mudur? Mevcutsa tarih ve karar sayısı kaçtır?
  • Bu sokak Deluxe Golden Horn Sultanahmet Oteline mi aittir?

  Yukarıdaki soruların ilgili birimler tarafından cevaplanması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  46

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Akbıyık caddesi                                                                                                      05.09.2011

  Fatih ilçesi Sultanahmet Mahallesi Akbıyık Caddesi, Sultanahmet’te otellerin yoğun olduğu bir caddedir. Caddenin kaldırımları sağlı sollu olmak üzere oteller tarafından restaurant ve  kafeterya olarak işletildiğinden, yayalar tamamen caddeden yürümek zorunda kalmaktadırlar. Aynı zamanda Caddede yoğun bir trafik mevcut olup, turist otobüsleri de buraya kadar girerek yolun trafiğini bilhassa akşam saatlerinde kilitlenmesine sebebiyet vermektedir.
  İvedilikle bu caddede bir çözüm üretilmeli, kaldırım işgalleri kaldırılmalı ya da araç trafiğine kapatılmalıdır. Aksi halde istenmeyen kazalar ve nahoş hadiseler meydana gelebilir.
  Bu caddenin en uygun biçimde kullanılması için düzenlemelerin yapılması ve yapılan işlemlerle ilgili gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  45

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  Konu: Sosyal denge sözleşmesi                                                                                       05.09.2011

  Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması düşüncesi öngörüsüyle, Fatih Belediyesi Personeli temsilcileri ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere sayın belediye başkanına Fatih belediye meclisi CHP gurubu olarak yetki vermiş idik.

  Belediye başkanının bu yetki ile ne tür bir anlaşma yaptığı hakkında meclise ve gurubumuza bir bilgi vermemiştir. Sözleşmenin imzalandığını, sendika yetkilerinin belediye başkanına ebru tablo hediye ettiğini resimli haber yapan, sendikanın web sayfasından ve basından öğrendik.

  Ancak yaptığımız durum tespiti, personel arasında ciddi bir ayırım yapılmış, senesi çok olan ya da emekliliğini hak etmiş olmalarına göre, performans kriterlerine göre, disiplin cezaları almalarına göre, hastalanmaları nedeniyle rapor verilmesi nedeniyle 189 personel ile 61 sözleşmeli personelin bu destekten faydalanmadığı,  209 personelin faydalandığını, faydalanmayan  personellerin 82 adedinin zabıta personeli olduğu doğrultusundadır.

  • Eğer bu rakamlar ve sözleşme içeriği doğruysa bu nasıl bir sözleşmedir?
  • Belediye personelini 2 guruba ayırmanın, yapılan bu haksızlığın gerekçeleri nelerdir?
  • Bilhassa zabıta personelinin Fatih ilçesinde en iyi hizmeti vermesi için yeterli sayıda

         olmamasına rağmen, sosyal denge sözleşmesi dışında tutulan 82 zabıta personelin
  emekli olması yada tayin istemesi için yapılan bu baskının, ayrımcılığın nedeni nedir?

  • Çalışanlar üzerinde sürdürülen emekli olmaya zorlamalar, soruşturmalar, disiplin cezaları, sürgünler hatta kurum dışı atamaların sebebi nelerdir?
  • Bu şekilde cezalandırılan personelin sayısı, soruşturma, disiplin cezalarının içeriği, kurum dışı atamaların yeri ve gerekçeleri nelerdir?
  • Performans kriterleri; eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları mağdur etmeden uygulanmakta mıdır?

  Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  44

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Sanatçılar için düzenleme                                                                                      05.08.2011

  Dünyanın en önemli meydanlarında, tarihi eserlerinin civarında sokak sanatçıları o şehrin amir idaresi tarafından özellikle özendirilerek, yönlendirilerek sanatlarını icra edebilmeleri için uygun yerlere yerleştirilirler.
  Benzer uygulamalar son yıllarda yeni mekanlarda, örneğin metro istasyonlarında uygun alanlarda müzisyenler için düzenlenip bu alanlara yerleştirilmişlerdir.
  Sultanahmet  meydanı başta olmak üzere ilçe belediyesi sınırları içinde kalan çok sayıdaki  tarihi alan ve eserler (Süleymaniye, Beyazıt meydanı, Kapalıçarşı, Mısır çarşısı önü, Galata köprüsü vs.) civarında, özellikle yabancı ve yerli turist trafiğinin yoğun olduğu alanlarda sanatçılarımıza belediyemiz tarafından uygun alanlar tahsis edildiği takdirde ilçemizin gelecekte daha fazla tanınmasına yol açacak görüntüler kazanılacaktır.
  Resim ve karikatür sanatçılarımızın  kara kalem, yağlı boya, sulu boya ile yapılan eserlerinde tarihi eser ve mekânların resmedilmesi  şehrimizi gezen konuklarımızın evlerinde birer hatıra olarak yer alacaktır.
  Ressam ve karikatüristler gün boyu serbestçe hem eserlerini yapacaklar hem isteyenlere satacaklar hem de bu yolla ülkemiz turizmden bir başka kanalla gelir elde ederken sanatçılarımız da belediyemizce desteklenmiş olacaktır.
  Benzer uygulamalar ile örneğin Fransa/Paris’te Eyfel kulesi ya da Sacre Coeur kilisesi civarında o ülkenin sanatçıları uygun bir gelire kavuşmakla kalmamış, neredeyse o alanları gezen her turist için oradan bir küçük suluboya  ya da yağlıboya tablo almak sanki oraların gezildiğinin belgesi olmuş gibidir.

  En az onlar kadar güzel mekânlara ve tarihi, turistik değerlere sahip, ilçemizin  belediyemizce uygun görülecek  yerlerde benzer uygulamanın yapılabilmesi için ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yaparak gurubumuza yazılı bilgi vermesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  43

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Fatih Belediyesi Sosyal tesisleri                                                                       01.08.2011

  İlçemiz hudutlarında Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri adı altında faaliyette bulunan işletmeler,

  • Kaç adettir,
  • Kim, ya da kimler tarafından işletilmektedir.
  • Belediyenin şirketi tarafından işletilenler hangileridir?
  • Belediye şirketi taşeron firmalara işletme hakkı vermiş midir?
  • Taşeron olarak işletilen sosyal tesis var mıdır?
  • Taşeronlar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
  • Belediyenin işlettiği işletmelerde kaç kişi çalışmaktadır?
  • İşletmelerin uyguladıkları fiyat tarifeleri kim ya da kimler tarafından hangi kriterlere göre belirlenmektedir?
  • İşletmeler kar etmekte midir?  Yıllık karları ne kadardır? Zarar eden işletmeler var mıdır? Bunlar hangileridir ve zarları ne kadardır?

  Yukarıdaki soruların ilgili birimler tarafından cevaplanarak, grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  42

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Sultanahmetteki sokak işgalleri                                                                       01.08.2011

  İlçemiz hudutlarında bulunan Alemdar Mahallesi Divan yolu caddesi sağlı sollu, bilhassa aşağıda isimleri bulunan

  • Hoca Rüstem Sokak,
  • Bestekâr Osman Sokak
  • Dr. Eminpaşa Sokak,
  • Ticarethane sokak,
  • Şeftali Sokak                  tamamen işgal altındadır.

  Bu işgaller karşılığı belediyemiz herhangi bir işgaliye almakta mıdır?
  Alıyorsa hangi işgalciden ne kadar almaktadır?
  Zabıta bu yerlerin işgaliye sınırlarını denetliyor mu? Vatandaşın ve turistlerin geçişlerini tamamen engelleyen bu işgallere yasanın hangi maddesine göre izin verilmektedir?
  Eğer izin verilmeden bu işgaller yapılıyorsa sorumlular hakkında he gibi bir işlem yapılmıştır?
  Bölge turistik zenginliği açısından çok önem arz etmekte olduğu göz önüne alınırsa bu kargaşanın derhal önüne geçilmesi ve müsaade edilecekse bile belli bir nizam ve disiplin içersinde geçişlere ve yayalara engel olunmayacak bir düzenlemenin derhal yapılarak, grubumuza gerekli bilginin yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki: Bölgenin 7 adet resmi

   

  41

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Bina Dış Cephe Yenilemeleri                                                                           06.06.2011

  İlçemiz hudutlarında ana arterlerdeki binaların dış cephe yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

  • Dış cephe yenileme hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Bir standart oluşturulmuş mudur?
  • Yenilemeler Belediyemiz tarafından yapılmak tamıdır?
  • Belediyeyi referans göstererek iş yapan firma var mıdır?
  • İşin Belediye tarafından yapılması ve vatandaşa %25’inin fatura edilmesi için baskı uygulanmakta mıdır?
  • Belediyenin verdiği fiyatların piyasa raici üzerinde olduğu ve vatandaşın iskele kurma harç parası ile korkutularak işin fahiş fiyatla teklif edildiği doğrumudur?
  • Belediye yönetimi Haksız rekabet ortamı oluşmaması için hassas davranmakta mıdır?
  • Bugüne kadar kaç bina dış cephe yenilemesi yapmıştır? Bu işlerden dolayı Belediye kasasına ne kadar girdi oluşmuştur?
  • Halen devam eden dış cephe yenileme işleri hangileridir?

  Yukarıdaki soruların ilgili birimler tarafından yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  40

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Cadde ve Sokak bariyerleri                                                                             06.06.2011

   

  İlçemiz hudutlarında bulun cadde ve sokaklara sıklıkla konulmakta olan hız kesici bariyerlerin okul ve tehlike arz eden yolların dışında olmak üzere tali ara sokaklara bile konularak abartılı bir şekilde çoğalmıştır.

  Hız kesici bariyerler yasal değildir. Bu bariyerin sebebiyet vereceği bir kazanın sorumlusunun belediye olacağı bu çalışmaların daha dikkatli ve her cadde ve sokağa konulmaması gerektiği bilinmekte midir?

  • Bu hız kesici bariyerler kaç adet cadde ve sokağa konulmuştur?
  • Hangi cadde ve sokaklarda asfalttan yapılan hız kesici bariyer vardır?
  • Yeni yapılan hız kesici plastik bariyerlerin belediyemize maliyeti ne kadardır?
  • Bu bariyerleri belediye birimleri alıp montaj yapmıyorsa, hangi firma ya da firmalar yapmaktadır?
  • Bariyerlerin konma kriterleri nelerdir, bu kriterleri kimler belirlemektedir?

   

  Yukarıdaki soruların ilgili birimler tarafından yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  39

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Aile Danışmanı                                                                                                    06.06.2011

   

  24 Mayıs 2011 Salı günkü Habertürk haber portalında, Fatih belediyesinin muhafazakâr aile danışmanı Sibel Üresin' den şok açıklama! "Çok eş yasal olsun" haber başlıklı yazıda belirtildiği gibi adı geçen şahıs,

  • Fatih belediyesi tarafından muhafazakâr aile danışmanı olarak görevlendirilmiş midir?
  • Belediyemiz tarafından aile içi iletişim seminerleri düzenlenmekte midir?
  • Düzenlenen bu seminerlerde Sibel Üresin konuşmacı olarak katılmış mıdır?

  Yukarıdaki soruların ilgili birimler tarafından yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  38

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Sözleşmeli Personel Atamaları                                                                    04.05.2011

   

  Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşmeli çalışanların maaşlarının belirlenmesi 5393 sayılı yasanın 49. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede,  sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir denmektedir.
  2011 Mayıs ayına kadar sözleşmeli, personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı hareket edilmiştir
  Sözleşmeli personellere verilen ücretlerin kamu zararına sebebiyet vermesi ve şimdiye kadar atılan tüm imzaların geçersiz olması söz konusudur. Yapılan bu hukuksuzluğun giderilmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  37

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Kedi Evleri                                                                                                        02.05.2011

  Fatih ilçesi hudutlarında yapılmış ve yapılmakta olan tüm parklara kedi evleri yapılarak kedilerin kısmen de olsa bu mekanları paylaşmaları sağlanmalıdır. Kedilerin barınaklarda yaşaması mümkün olmadığından halkla iç içe parklarda yaşamlarını sürdürmelerinin ortamının, aynı zamanda kontrolünün sağlanması belediyelerin görevleri arasındadır.  Yapılacak kedi evlerinin temizlik görevlileri, park görevlileri ve işletmeciler tarafından bakımları yapılarak korunup kollanması ve kedilerin iaşelerinin sağlanmasının organize edilerek hayat geçirilmesi için gerekli düzenlemeler ve görevlendirilmeler belediye yönetimimiz tarafından düzenlenebilir.
  Yukarıda belirttiğimiz çerçevede genel bir düzenleme yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

   

  36

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Marketlerin İşgalleri                                                                                        02.05.2011

  Fatih ilçesi hudutlarında bulunan marketlerin bilhassa manav bölümleri işyerlerinin dışında kaldırım üzerinde bulunmaktadır. Kaldırım işgali bir tarafa bırakılırsa sergilenen ürünlerin nevi itibariyle bilhassa sıcak havalarda sinek ve haşere barındırmaya müsaittir. Bu durum marketlerin üzerindeki binalarda ikamet edenleri, en çokta zemin ve giriş katlarını rahatsız etmektedir. Satışı artırmak için yapılan promosyon duyuru tabelaları, afişler, pankartlar, insan yoğunluğu görüntü ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu işletmeler haftanın her günü ve geç saatlere kadar çalışmaktadırlar.
  İkametgâhları marketlerin üzerinde ve bitişiğinde olan vatandaşlarımız bu durumdan oldukça mağdurdurlar.

  Yukarıda belirttiğimiz sıkıntıların giderilmesi için genel bir düzenleme yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  35

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   

  Konu: Üst Düzey Yönetici Atamaları                                                                         06.04.2011

   

  2009, 2010 yılları ve 2011 Nisan ayına kadar üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamaları meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı hareket edilmiştir.( 49. madde Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.) Ayrıca Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan meclis üyelerine verilecek ödeneğin belirlenmesi belediye meclisi tarafından yapılması gerektiği halde bu konu da meclis onayına sunulmamıştır.

  Belediye Meclis Üyesi olan Belediye Başkan Yardımcılarının görevlendirilmesindeki bu hukuksuzluk, Başkan yardımcılarına verilen ödeneklerin kamu zararına yol açtığı ve şimdiye kadar atılan tüm imzaların geçersiz olduğu kanaatini taşımaktayız. Yapılan bu hukuksuzluğu CHP meclis grubu olarak Sayıştay’a, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bilgilerinize arz ederim.

   

  34

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   

  Konu: SamiPaşa Sokak                                                                                                 06//04/2011

   

  Haseki Sultan Mahallesi Sami Paşa Sokağı yeniden düzenleme çalışmaları yapılmış, ancak bina akaçlarının ağızları çevre halkı tarafından yapılan tüm ikazlara rağmen yol kodunun altında kaldığından tıkanma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
  Ayrıca yeraltı çöp konteynırının yer seçimi yanlış yapıldığından çöp tahliyesi yapılamamaktadır, ya da çok zor yapılmakta çöpler etrafa atılmaktadır.

  • Bu sokağı yapan taşeron firma ya da firmalar hangileridir?
  • Birden fazla firma kullanıldıysa bunun sebebi nedir?
  • Bu iş için ne kadar harcama yapılmıştı

  Tüm bu problemlerin giderilerek, sorularımıza yazılı olarak cevap verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  33

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  08.04.2011

  Konu: Kent Konseyi                                                                                                      

  06.04.2011 tarihinde yapılan Fatih Kent Konseyi 5. Genel Kurul toplantısında hukuksal anlamda yanlış yapılmış, 5393 sayılı Kanunun 76.maddesine ve Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı hareket edilmiştir.
  Davet mektubunda gündem yazılmamış, gündemsiz çağrı yapılmış, gündem toplantı öncesi salonda ortaya çıkmıştır. Çoğunluk sağlanmadan toplantı açılmış, en az üç kişiden oluşması gereken divan oluşturulmamış, (Yönetmelik, 2. Bölüm, 5.Madde, 2. ve 3. fıkra) divan başkan yardımcısı, divan kâtibi ve oy sayım memuru seçimi yapılmamıştır.
  En yaşlı üyenin yönetmesi gereken toplantıyı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın SUVER yönetmiş, kendisini başkan yardımcısı, divan kâtibi, oy sayım memurları yerine koyarak kent konseyi toplantısını sıradan bir toplantı gibi yönetmiştir. İstifa edenler oylanmış, kent konseyi başkanı seçimi yapılmıştır. Yapılan tüm itirazlara rağmen sayın kent konseyi sekreteri kendi bildiği şekilde davranmış, kent konseyi yönetmeliğine aykırı hareket etmiştir.


  Gündemin 6. maddesinden sonra salon boşalmış, genel kurul üyeleri yapılan yanlışlara daha fazla dayanamamıştır.


  Kendisini kanun ve yönetmelikler üstünde gören temsil ettiği kurumu küçük düşürücü bilgisizce Kent Konseyi genel kurulunu yönetmeye çalışan ve başarısız olduğu herkes tarafından görülen, sayın kent konseyi genel sekreterine kim dur diyecektir?
  Yapılan Fatih Kent Konseyi 5. genel kurul toplantısı geçersizdir. Kent konseyi kuruluşundan bugüne kadar başarılı olamamış ve 5393 sayılı kanunun 76.maddesinde öngörülen işlevini yerine getirememiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve Fatih halkına yakışan bir Kent Konseyi oluşturulması ve çalıştırılması için gerekli olanakları, kanunun öngördüğü şekilde sunulması için Sayın Belediye başkanını göreve davet ediyoruz.

  Yukarıda belirttiğimiz kaygılarımızın giderilmesi ve Fatih Kent Konseyinin olağan mecrasında kanun ve yönetmeliklere uygun çalışması için gerekenlerin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

   

  32

  FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   06//04/2011

  Konu: Fazla mesai                                                                                               

   5393 sayılı yasa 51. maddede, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir.
  2009/2010 ve 2011 yılında meclis gündemine böyle bir konu gelmemiştir
  Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde çalışanlara 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ne kadar fazla mesai ödenmektedir.
  Yukarıda belirttiğimiz konuya ve sorulan soruya cevap vermek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  31

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  11.03.2011

  Konu: Kızılelma cad.

  Kızılelma Caddesi 1. derecede önem arz eden yollardan biridir. Cerrahpaşa hastanesine ulaşımın ana arteridir.  Bilhassa Cuma günleri semt pazarı kurulduğundan çevre trafiği daha da yoğunlaşmakta hatta kilitlenmektedir.
  Tüm bunları dikkate alırsak Cuma günleri her iki tarafın, diğer günlerde sağ şeridin araç parkından temizlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve trafik açısından bölgenin rahatlaması gerekmektedir.
  Zabıta marifeti yada ilçe trafik şube müdürlüğü yardımı  ile bu olumsuzlukların giderilmesi ve denetim altında tutulması için ilgili birimlere talimat verilmesi, yada müracaat edilmesi, yapılan işlemler hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  30

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  11.03.2011

  Konu: Sultanahmet işgaller

  Alemdar Mahallesi Zeynep Sultan Camii ile Çocuk Mahkemesi arasındaki sokak, Sayın Çelik Gülersoy’un gayretleri ile düzenlenerek hizmete sunulan Sultanahmet Mahallesi Soğukçeşme Sokağının kaldırımları sağlı sollu işgal altındadır. Topkapı sarayı dış surları dibinde tarihi dokuya uygun olmayan görüntüler bulunmaktadır.
  Her fırsatta tarihi yarımada söylemi ile kamuoyu önüne çıkan belediye yönetimimiz tüm bunları görmezden gelmektedir. Turistlerin yoğun olarak geldikleri bu ve benzeri bölgelerin işgal ve düzensizliklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan işlemler hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki:2 adet resim

   

  29

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  07.03.2011

  Konu: Haliç Caddesi

  Yavuz Sultan Selim Mahallesi Haliç Caddesine, Fatih Camisi girişinden itibaren araçlar sağlı sollu ve çift sıra halinde park etmektedir. Yayaların, araçların bilhassa, toplu taşıma araçlarının geçişini imkânsız hale getirmekte ve tatsız olaylara sebebiyet vermektedir.

  Bu cadde üzerinde, Zabıta müdürlüğüne bağlı çekicileri devreye sokarak trafiğin düzenli akması ve araç parklarını ortadan kaldırılarak caddenin normal işlevini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan işlemler hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

   

  28

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  07.03.2011

  Konu: Metruk alan

  Seyitömer mahallesi Hekimoğlu Alipaşa Caddesi No:106 da yapılan yıkımlar neticesinde boş kalan alanda uzun süredir molozlar ve yarı yıkık gecekondular bulunmaktadır. Geceleri boş ve mekruh bu alanda tinerciler barınmakta, bu durum çevre sakinlerini tedirgin etmektedir.
  Ayrıca aynı yerde bulunan ve hâlâ kullanılan gecekondunun durumu nedir?
  İlçemizin en mümtena caddelerinden biri olan Hekimoğlu Alipaşa Caddesi üzerinde bulunan,Vakıflara ait ve Cami alanı olan bu yerin, ivedilikle temizlenmesi çevre güvenliğinin alınması ve paravanla kapatılması için ilgili birimlere talimat verilerek, yapılan işlemler hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Eki :4 adet resim

   

  27

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  11.02.2011

  Konu: Çevre, İş güvenliği ihmali

  Akşemsettin Mahallesi Koca Sinan Caddesi Baraj apartmanı No:41 önünde, kaldırım ve parke taşı düzenleme çalışması esnasında gerekli çevre güvenliği tedbiri alınmadığından Süleyman BİRSEN adlı vatandaşımızın ayağı takılarak düşmüş ve kafasını kaldırım taşına çarparak maalesef vefat etmiştir.  Olay yerinde yaptığımız incelemeler ve yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. Kaldırım ve parke taşı çalışmaları yapılırken, gece ve gündüz yayaların emniyetli bir şekilde bina giriş ve çıkışı için geçici tedbirler alınmamıştır.
  2. İkaz levhaları, emniyet şeritleri gibi çevre güvenliği olay olduktan sonra düzenlenmiştir.
  3. Aynı semtten, vefat eden vatandaşımızla ilgilenen kişi, Belediye yönetimine durumu bildirmiştir
  4. Vefat söz konusu olduktan sonra alelacele önceden alınması gereken gerekli tedbirler alınmaya başlanmış ve işler hızlandırılmıştır.

  Yukarıda bahsedilen olay ve sorumlular hakkında belediye yönetimi;

  1. Ne gibi işlemler yapmıştır?
  2. İlgili firmanın kusurundan ve belediye yönetiminin kontrolsüzlüğünden meydana gelen olayların sorumluları tespit edilmiş midir?
  3. İlgili firmanın iş güvenliği konusunda yeterli tedbirleri almadığı kesin olduğu   belediye yönetimi tarafından da tespit edilmiş midir?
  4. Bu ve benzeri işlerde olumsuzluklar yaşanmaması için ne gibi tedbirler   alınacaktır?

  Yukarıdaki soruların cevaplanması ve Grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  26

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  11/02/2011

  Konu: Kaldırım ve parke taş işleri.

  1. Fatih belediyesinde kaldırım ve parke taş işleri hangi usul ve esaslarla ihale edilmektedir?
  2. İhale ile iş verilen firma sayısı kaç adet ve bu firmaların isimleri nelerdir?
  3. Tamamlanan ve halen devam eden işler nelerdir?
  4. Daha önceden yapılan parke taş işleri neden tekrar sökülerek tamirat yapılmaktadır? (Kalenderhane mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesinde olduğu gibi)
  5. Derz işleri neden esas işle birlikte yaptırılmamıştır?
  6. Belediye bütçesine ek yük getiren tamirat ve derz işlerinin mali bedeli ne kadardır?
  7. Çökme gibi nedenlerle oluşan hatalar için taşeron firmalara ne gibi bir cezai işlem uygulanmaktadır?
  8. Çalışan işçilerin, taşeron firma tarafından sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı oldukları kontrol edilmekte midir?

  Bu firmalar tarafından yapılan işler sırasında gerekli çevre ve işçi güvenliği tedbirleri alınmadığı tespit edilmiştir.

  Belediye tarafından ihale edilen işlerdeki çevre ve işçi güvenliği sorununun giderilerek, sorularımızın cevaplanması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  25

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  11.02.2011

  Konu: Meydan ve Çevre Düzenlemesi

  Akşemsettin Mahallesi Koca Sinan Caddesi üzerindeki Mimar Sinan parkında yaptığımız tespitler neticesinde, yaklaşık 2 aydan beri park ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Buna göre,

  1. Yüklenici firma gerekli çevre güvenlik tedbirlerini almamıştır.
  2. Yüklenici firma başka işleri de olduğu için yaptığı çalışmalar aksamaktadır.
  3. Yapılan işler süreklilik arz etmemektedir.
  4. Yapılan iş ile ilgili herhangi bir tabela mevcut değildir.
  5. Park çalışmasının hemen aşağısındaki KocaSinan Caddesi şantiye haline gelmiştir.

  Yukarıda belirtilenler neticesinde;

  1. Yüklenici firma kimdir?
  2. İş ne sürede tamamlanacaktır?
  3. İşin yapım bedeli ne kadardır?
  4. İş ile ilgili açıklayıcı tabela asılması sağlanacak mıdır?
  5. Çevre ve iş güvenlik tedbirleri alınacak mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplanması ve Grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  24

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  09/02/2011

  Konu: Taşeron firmalar ve Zabıta

  1. Fatih belediyesinde taşeron hizmeti alınan firma sayısı kaç adettir, firmaların isimleri nelerdir ve hangi hizmetlerde kullanılmaktadır.
  2. Bu firmalara bağlı çalışan personel sayısı kaçtır.

  Fatih Belediyesi bünyesinde taşeron hizmet alımı yapılan ve zabıta müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak görev yaptırılan taşeron firmanın personellerine, halkta zabıta memuru izlenimi yaratmak üzere zabıta kıyafeti giydirildiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

  Belediye Zabıta Yönetmeliği 35. maddesinde, Belediye zabıta personeli için, yönetmelikle belirlenen kıyafet ve işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz demektedir.

  Belediye yönetimi kanun ve yönetmelikleri hiçe saymakta, keyfi uygulamalar yapmaktadır. Bu durumun derhal düzeltilmesi, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  23

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  07/02/2011

  Konu: Fırınlar ve Pastaneler

  Fatih ilçesi sınırlarında bulunan fırın, pastane imalat ve işletmeleri, Kaç adettir, kaçı ruhsatlıdır?

  • Ruhsatsız olanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?
  • Çalışan personellerinin portör muayeneleri yapılmış ve kontrol edilmekte midir?
  • Ruhsatı olan işletmelerde, ruhsat için gereken kat maliklerinin onayı mevcut mudur?
  • Kat maliklerinin onayı olmadan dosyası eksik olarak faaliyette bulunan işletme sayısı kaçtır?
  • Ruhsat için gerekli tüm şartları yerine getirmediği halde faaliyetine devam eden kaç işletme vardır?

  Bu soruların yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  22

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  07.02.2011

  Konu: Parklar ve işletmeler

  Fatih ilçesinde belediye tarafından yapılan yıkımlar ve düzenlemeler neticesinde halkın kullanımına açılan yeşil alanlar ( parklar )

  • Kaç adettir? Toplam alanı ne kadardır?
  • Kaçı işletmeci tarafından işletilmektedir?
  • İşletme hangi usul ve esaslara göre tahsis edilmiştir?
  • Buralardan ne kadar kira, ecrimisil ya da işgaliye alınmaktadır?
  • İşletme ihale yasasına göre yapılmıyorsa, tahsis kriterleri nelerdir?
  • İmar yasalarına uygun hareket ediliyor mu?
  • İşletmelerin, kapalı alan yapımında ağaç kesmelerine engel olunuyor mu?
  • İşletmelerin, çevresindeki esnafa haksız rekabet oluşturmamasına dikkat ediliyor mu? (mevki ve muhite göre kira bedelleri, vb nedenler )
  • İşletmelerin, halkın görebileceği yerde asılı fiyat tarifeleri mevcut mudur?
  • İşletmeler, gerektiğinde halkın ücret ödemeden oturma, dinlenme imkânlarını sağlama konusunda titiz davranıyor mu?
  • Tüm bu konularda denetimler yapılıyor mu?
  • İlçemizde yerleri belirlenmiş, yıkımı yapılan ancak düzenlemesi yapılmamış veya yapılmakta olan yeşil alanlar kaç adettir, nerelerdir?

  Yukarıda belirtilen soruların yetkili birimler tarafından yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  21

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  03/01/2011

  Konu: Kent Konseyi

  Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak görev anlayışı ile kurulması gereken Fatih İlçesi Kent Konseyi kuruluş aşamasından itibaren başarısız olmuş, kanun ve yönetmeliklere uygun yönetilmemiştir. 10 Ekim 2010 tarihinde yapılan 3. toplantısında olduğu gibi 8 Aralık 2010 tarihinde yapılan toplantıda da yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.
  8 Aralık 2010 Çarşamba günü yapılan toplantı öncesi bazı üyelere kaymakamlık marifeti ile çağrı yapılarak katılımın zorunlu olduğu ibaresiyle baskı kurulmak istenmiştir. Fatih Kent Konseyi başkanının da durumun ehemmiyeti bakımında toplantıya katılım sağlanması hakkındaki yazılı davetlerine rağmen salt çoğunluk sağlanamamıştır. Toplantılarda salt çoğunluğun sağlanması yasa gereği olduğundan çalışmalar havada kalmış ve Kent Konseyi tüzel kişiliği görevini yerine getiremeyerek münfesih duruma düşmüştür.
  Kendi belirlediği yandaşlarıyla dahi toplantı yeter sayısını sağlayamayan belediye yönetiminin bu tutumu neticesinde işlevsiz hale gelen Kent Konseyi, Kanunun amir hükümlerine göre düşmüştür. Kuruluş aşamasından itibaren yaptığımız tüm ikazlara rağmen önerilerimizi dikkate almayan belediye yönetimi maalesef sınıfta kalmıştır ve yasalara aykırı hareket etmiştir.
  Kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumlu olan genel sekreter, kent konseyi yönetmeliğinin 6 maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirememiştir.( Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak bunlardan bazıları). Bu başarısızlığın sonucunda,

  • Kent Konseyi Genel sekreteri Sayın Hasan SUVER görevinden istifa etmeyi düşünüyor mu?
  • Yoksa belediye başkanı Sayın Mustafa DEMİR mi görevden alacak?
  • Fatih Kent Konseyinin içinde bulunduğu durum neticesinde belediye yönetimi nasıl hareket edecektir?

  Bu soruların yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   

  20

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  03.01.2011

  Konu: İşgaliye ve araç parkı

           Kalenderhane ile Mollahüsrev mahallelerini ayıran Cemal Yener Tosyalı Caddesi, Üniversite bölgesinde olduğundan yaya trafiği oldukça yoğun bir caddedir. 146 numaradan itibaren kaldırım işgalleri ve araç parklarının önlenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen caddede bulunan MollaHüsrev Cami yapılan parklarla tamamen kapanmakta yaya geçişleri engellenmekte yayalar caddeden yürümek zorunda kalmaktadır. Kaldırımlara takılan demir babalar sık sık yerinden sökülerek araçlar park edilmektedir.
  Yukarıdaki olumsuzlukları gidermek ve denetim altında tutmak üzere ilgili birimlere talimat verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havale edilmesi arz ederiz

   

  19

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  03.01.2011

  Konu: Spor Kulüpleri, Kaçak bina

  Fatih ilçesinde bulunan amatör spor kulüplerinden gençlerimizin yoğun olarak faydalandığı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak topluma faydalı birer birey olmalarına katkı koydukları kaçınılmazdır. Bu nedenle spor kulüplerinin belediye tarafından karşılık beklenmeksizin desteklenmesi görüşündeyiz.
  Ancak ilçemizdeki spor kulüplerine destek olma konusunda eşit davranılması ve ayrımcılık yapılmaması şarttır. Spor kulüplerinin de yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmeleri gerekir. Tüm bu görüşlerimizin ışığında;
  Kalenderhane Mahallesi Cemal Yener Tosyalı Caddesi üzerinde Vefa Lisesinin bitişiğindeki yeşil alana Vefa Spor Kulübü tarafından yapıldığı asılan bez afişle ilan edilen inşaat tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

  • Ruhsatsız olduğu için mühürlenmiş, sonra hangi sebepten devamına müsaade edilmiştir?
  • Arsa kime ya da kimlere aittir?
  • Spor kulübü adına yapıldığı söylenen bina için ne gibi işlem yapılmıştır?
  • Bina Bir A.Ş. ye mi yoksa Vefa Spor Kulübüne mi aittir?
  • Yapılan bina hangi amaçla kullanılacaktır?
  • Çevrede yurtlar, okullar ve üniversite bulunduğundan kullanım amacı dikkate alınarak amacı dışında kullanılmaması için gerekli denetimler yapılmakta mıdır?

  Yukarıdaki soruların cevaplanması ve Grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
  Ekleri: 6 Adet Resim

   


  18

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  03/01/2011

  Konu: Personel atamaları ve görevlendirme

  Üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamaları bugüne kadar meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı hareket edilmiştir.  Ayrıca Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan meclis üyelerine verilecek ödeneğin belirlenmesi belediye meclisi tarafından yapılması gerektiği halde şimdiye kadar verilen ödenek hakkında bilgi verilmediği gibi meclis onayına da sunulmamıştır.

  Bu durum düzeltilerek, gerekli bilginin meclise sunulması ve kanunun ilgili maddesi gereğinin yapılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  17

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  06/10/2010

  Konu: Zabıta Memurlarının Durumu

   


  Zabıta memurlarından bazıları için müdürlüğün 8 ay gibi bir süre zarfında ayrımcılık yaparak 15.00 – 23. 00 saatleri arasında nokta görevi verildiğini ve haftalık izinlerinde kısıtlama yapıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde görev verilen memurların ulaşım, barınma ve dinlenme yerleri bulunmamakta, evlerine geç saatlerde ve zor şartlarla ulaştıklarını ifade etmektedirler.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10.maddesinde belirtilen, Amir mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğinden, diğer zabıta personellerine uygulanan nöbet tutma, münavebeli çalışma, iki günlük izin ve benzeri durum ve koşulların bu personellere de uygulanması gerekmektedir. Bu durumu belirten bir açıklama içerikli dilekçeyi ilgili memurlar zabıta müdürlüğüne vermek istemişler ancak dilekçelerini müdürlük almamıştır. Bunun gerekçesi ilgili müdürlük tarafından açıklanması gerekmektedir. Bütçe görüşmelerinde Grup Sözcümüz, Sayın Soner Özimer zabıtalara uygulanan bu baskıyı gündeme getirmesine rağmen belediye yönetimi bu konu hakkında hiç bir işlem yapmamıştır. Aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir.

  • Zabıta personellerinde rotasyon uygulanmakta mıdır?
  • Görev yer değişimi hangi kriterlere göre, ne kadar süre ile yapılmaktadır?
  • İzin saatleri ve çalışma saatleri zabıta çalışma yönetmeliğine ve memurlar arası hakkaniyet ölçülerine uygun mudur?
  • Aynı görevde (görev yeri değişebilir) kimler ne kadar süre ile görev yapmaktadır?

  Tüm bu bilgileri içeren yazılı bir dokümanın grubumuza bilgi olarak verilmesi, geç saatlere kadar çalışan personellerin ulaşım, güvenlik sorunlarının çözümlenmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesi için önerimizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  16

  Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

  05/09/2010

  Konu: Kent Konseyi Seçimi

  Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak görev anlayışı ile kurulması gereken Fatih ilçesi Kent konseyi 1. toplantısı 10 Aralık Perşembe günü yapılmıştır. Belediye yönetimimiz, 5393 sayılı yasa gereği kurmak zorunda olduğu kent konseyi yönetimini yukarıda açıklanan görev tanımından hayli uzak, demokrasi teamüllerine uygun olmayan adeta Fatih halkından kaçırırcasına alelacele ve gizli bir kadrolaşma ile yapması oldukça düşündürücüdür.Toplantıya davet edilenler arasında yapılan seçimler, Fatih Belediyesine yakışmayacak bir şekilde oldu biteye getirilmiştir.Katılanların tepkilerine rağmen bu toplantı yapılmış, kent konseyi başkanı, sekreteri ve meclis grup başkanları seçilmiş olup yürütme kurulu seçimi yapılmamıştır. Kent konseyi yönetmeliği madde 11 de; yürütme kurulu, seçilen kadın ve gençlik başkanlarının da bulunduğu en az yedi kişiden oluşur ifadesi yer almaktadır. Ancak genel kurulda yürütme kurulu için gerekli en az 5 kişinin seçimi yapılmamıştır. Bu sebepten yapılan kent konseyi seçimlerinin bir ayağı eksik kalmıştır.Yasayla belirlen Kent konseyi oluşumunun yasaya uygun hale getirilmediği takdirde, hukuka başvuru hakkımız saklı kalmak üzere, aşağıdaki soruların cevaplanması için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   • Kent Konseyi Meclisi kimlerden oluşmuştur?
   • Kent Konseyi Meclisi üyelik duyurusu ne zaman ve ne şekilde yapılmıştır?
   • Üyelik Başvuruları ne zaman başlamış ne zaman bitmiştir?
   • İlçemizdeki 48 adet meslek odasına neden duyuru yapılmamıştır?
   • Adaylık için Üniversite temsilcilerine neden bilgi verilmemiştir?
   • Hangi STK’ lara, hangi yolla haber verilmiştir?
   • İlçemizdeki siyasi partilere temsilci göndermeleri için yazılı çağrıda bulunulmuş mudur?  Çağrılar telefonla mı yapılmıştır?
   • Adaylar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
   • Adaylar, daha önce bir toplantı yapılarak genel kurula neden tanıtılmamıştır?
   • Yapılan çağrılar tebligat yönetmeliğine uygun mu yapılmıştır?
   • Yürütme kurulu seçimi yapılmayarak toplantının yasalara aykırı yürütüldüğünden, genel kurul iptal edilerek tekrarlanacak mıdır?

   15

   Fatih Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   Konu: Personel Servisleri

   09/06/2010

   Fatih Belediyesi personelinin servis ile taşınmasına bazı kısıtlamalar getirilmiş olup, sadece ana arterler üzerinden servis hizmeti verilmektedir.Tasarruf tedbirleri arasında olduğunu düşündüğümüz bu kısıtlamanın bir kısım çalışanlar için mağduriyete sebebiyet vermektedir. Bu tasarrufun personele ek mali yük getirdiği de göz ardı edilmektedir.


   Tasarruf edilmesi gereken tedbirler içersinde bulunan, taşıma hizmetlerini yapan araçların personel servis hizmetidışında hangi amaçla, kimlere, ne sürede ve ne gibi hizmetlerde kullanıldığını gösteren görev çizelgelerinin, yazılı ve ilgili başkan yardımcısı tarafında sözlü olarak grubumuza bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   14

   Fatih Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

   09/06/2010

   Konu: Key Ödemeleri

    


   Fatih Belediyesinde çalışanların KEY ödemeleri hala yapılmamıştır. Haziran ayı sonuna kadar ödeme yapılmayan KEY hak sahiplerine mahkeme yolu açık olduğu malumumuzdur. Emlak vergilerinin tahsilâtının yeni yapıldığı göz önüne alınırsa ödenecek miktarın karşılanması mümkündür. Ayrıca Belediye yönetimi KEY ödemeleri için tedbir alması da gerekirdi.

   KEY ödemelerinin hukuka taşınması neticesinde bu rakamın hayli yükseleceği, çalışanların motivasyonlarının bozulacağı ve belediye bütçesinin zarara uğratılacağı göz önünde tutularak ödemelerin bu ay sonuna kadar yapılması uyarımızın dikkate alınarak grubumuza sözlü bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

   13

   FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

   03.02.2010

   Konu: Önergeye verilen cevap

    

   06.07.2009 tarihli soru önergemize altı ay sonra verilen cevabın, çok geç ve baştan savma olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Belediye yönetimi, ilgili işgaliyelerin önceki dönem yönetimleri tarafından verildiğini beyan ederek sorumlu olmadıkları imasını yaratmak istemiş, şimdiye kadar alınan işgal harçlarının fotokopilerini ekleyerek önergede istenen bilgilerin tamamını cevaplamamıştır..

   Belediye yönetimine, ekonomik sıkıntıdan dolayı tüm taşınmazların satışı, kiralanması ve takası için Meclisten yetki almasından, bankalardan orta vadeli kredi temini için girişimlerde bulunmasından önce, kendi öz kaynaklarını verimli değerlendirmesi yolunu seçmesinin daha doğru olduğunu hatırlatırız.

   Önergemizde konu edilen işgaliye gibi, Fatih ilçesinde yüzlerce, günün şartlarına uygun işgaliye tahsilâtı yapılmayan yerlerin olduğu ve belediye yönetiminin bunları ciddi olarak inceleme özenini göstermediği kanaatimiz bulunmaktadır.

   Seyyidömer mahallesi, Kızılelma Caddesi ve Ziya Gökalp sokağın köşesindeki işgal edilen yer, tamamen işyerine ilave edilmiş olup iki katlı olarak kullanılmaktadır. Kızılelma Caddesi üzerinde aylık kiraların 3.000–3.500 TL olan aynı büyüklükte tek katlı işyerlerinin bulunmasına rağmen, buradan Belediyenin aldığı işgaliye çok düşüktür.

   Söz konusu işyerinden (Evrim kebap salonu) alınan on yıllık işgaliye bedeli önergemize cevaben verilen yazının ekindeki makbuzlardan 959,00TL, Diğer işyerinden (Tadım dondurma) beş senede 700.00 TL olduğu öğrenilmiştir. Bu ve benzeri yerlerde belediye yönetimi, işgaliye konusunda kamunun gelirlerinin tahsili ve korunması hakkında hassas davranmadığı tespit edilmiştir.

   Ayrıca Tadım dondurma adlı işyeri ise, verdiği işgaliye dilekçesinde sadece yaz mevsiminde kullanacağına dair izin aldığı ve işgaliye ödediği halde kaldırımı yıl boyunca kullanmaktadır.

   1. Grubumuzun konu ile ilgili verdiği önergenin yeterli şekilde cevaplanmaması ve içeriğinin gayri ciddi olması nedeniyle ilgili müdürlüğün dikkatinin çekilmesi,
   2. İşgaliye bedellerinin hangi kriterlere göre alındığı ve ödenen işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren bir çizelgenin grubumuza yazılı olarak verilmesi,
   3. İşgalleri geriye dönük ve günün şartlarına göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
   4. Kamuyu zarara uğratan uygulamaların devam etmesi halinde ilgili birimler hakkındaki hukuki haklarımızı saklı tutarak,

   dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

    

   12,

   Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

    

   05/04/2010
   Konu: Oto Galerilerinin Durumu

   Fatih ilçesi sınırlarında bulunan oto galeri ve satış yerlerinin ruhsatlarının iptal edilerek ilçe sınırları dışına gitmeleri sağlanmış idi. Ancak Halıcılar caddesi üzerinde bulunan bazı işyerleri bu faaliyetlerine devam etmekte ve satılık araçları park ederek yaya ve araç trafiğini aksatmaktadırlar. Bu caddede trafik açısından sakınca doğuran bu izinsiz çalışmaların zabıta marifeti ile ortadan kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

    

   1 - 2 - 3

    

 
Linkler

CHP Genel Merkez
CHP İstanbul
CHP Fatih

Belediyer Birliği
Fatih Belediyesi
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü